آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 924,930,000 17,930,000,000,000 Rls. 481,537,056 $
2 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,235,346,000 15,725,110,106,364 Rls. 484,601,529 $
3 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,055,310,000 13,460,000,000,000 Rls. 413,977,007 $
4 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,020,838,000 13,290,000,000,000 Rls. 400,454,331 $
5 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 697,559,000 12,870,000,000,000 Rls. 348,825,021 $
6 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 841,410,000 11,926,000,000,000 Rls. 330,068,314 $
7 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 874,731,000 11,630,000,000,000 Rls. 343,139,476 $
8 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 765,403,000 10,588,000,000,000 Rls. 300,252,286 $
9 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 727,508,000 9,937,000,000,000 Rls. 285,386,837 $
10 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 620,584,000 7,970,000,000,000 Rls. 243,442,692 $
11 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 469,400,000 5,972,941,757,342 Rls. 184,071,674 $
12 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 319,403,000 4,063,079,523,052 Rls. 125,295,409 $
13 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 157,072,000 2,010,000,000,000 Rls. 61,616,204 $
14 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 8,300,000 834,964,230,000 Rls. 25,730,000 $
15 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 6,208,640 623,942,243,712 Rls. 19,246,784 $
16 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 7,628,072 549,000,000,000 Rls. 16,604,406 $
17 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,191,177 528,000,000,000 Rls. 16,092,649 $
18 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,183,654 423,000,000,000 Rls. 12,969,327 $
19 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,200,554 422,541,694,933 Rls. 13,021,717 $
20 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 9,265,600 314,000,000,000 Rls. 8,517,125 $
21 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,250,955 310,000,000,000 Rls. 9,253,266 $
22 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,500,528 189,000,000,000 Rls. 5,056,195 $
23 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,151,127 166,000,000,000 Rls. 4,735,019 $
24 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,247,790 138,000,000,000 Rls. 3,904,653 $
25 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 3,840,677 127,000,000,000 Rls. 3,530,427 $
26 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 594,000 26,762,286,914 Rls. 819,446 $
27 12 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 396,000 17,706,491,396 Rls. 475,508 $
28 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 396,000 16,238,847,240 Rls. 484,308 $
29 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 321,750 12,832,165,961 Rls. 384,194 $
30 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012090 ک ک ک ساير: 109,037 6,087,010,386 Rls. 185,363 $
31 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012090 ک ک ک ساير: 96,099 5,758,885,368 Rls. 163,368 $
32 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 211,296 4,681,151,169 Rls. 144,315 $
33 1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 38,185 2,105,680,332 Rls. 64,914 $
34 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 49,500 2,083,387,779 Rls. 57,411 $
35 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 24,750 1,015,546,059 Rls. 28,809 $
36 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 24,750 958,994,190 Rls. 26,235 $
37 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 832,662,545 Rls. 24,408 $
38 2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 704,702,695 Rls. 21,717 $
39 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 80,000 4,359,975 Rls. 118 $
مجموع کل
142,095,351,727,412 ريال
مجموع کل
4,144,209,518 دلار