آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اراك عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 560,670 181,939,657,680 Rls. 5,046,030 $
2 12 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 531,512 125,138,191,455 Rls. 3,354,986 $
3 2 1396 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 3,490,529 64,721,653,383 Rls. 1,995,226 $
4 10 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 302,288 62,143,805,302 Rls. 1,728,003 $
5 9 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 235,048 54,906,221,731 Rls. 1,552,316 $
6 7 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,503,300 40,676,535,673 Rls. 1,197,318 $
7 5 1396 اراك عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 356 38,271,831,000 Rls. 1,162,889 $
8 11 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 150,744 34,947,944,648 Rls. 947,025 $
9 3 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 640,100 32,402,907,596 Rls. 998,549 $
10 4 1396 اراك عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 922,500 32,049,229,292 Rls. 982,913 $
11 12 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 286,858 30,879,649,430 Rls. 825,104 $
12 4 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 579,310 29,411,250,754 Rls. 903,715 $
13 6 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 537,590 27,817,877,571 Rls. 838,632 $
14 12 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 239,680 26,137,984,550 Rls. 698,520 $
15 2 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 268,715 26,040,900,931 Rls. 802,723 $
16 9 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,332,900 23,459,828,566 Rls. 664,204 $
17 5 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 452,325 23,111,634,337 Rls. 705,614 $
18 2 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 455,235 23,036,778,424 Rls. 710,161 $
19 9 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 224,974 23,011,597,488 Rls. 651,852 $
20 6 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 222,780 22,303,492,200 Rls. 668,340 $
21 6 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,316,260 21,757,849,929 Rls. 654,624 $
22 10 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 196,060 21,324,634,530 Rls. 588,180 $
23 11 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 218,450 21,064,873,025 Rls. 570,575 $
24 8 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 200,980 20,987,727,210 Rls. 602,940 $
25 9 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 363,640 20,022,864,683 Rls. 567,275 $
26 11 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 91,831 18,592,631,594 Rls. 505,061 $
27 8 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,124,405 18,258,776,736 Rls. 523,906 $
28 6 1396 اراك عراق 39011030 ک ک ک گريد فيلم 495,000 18,197,190,000 Rls. 544,500 $
29 9 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 167,955 17,792,386,020 Rls. 503,865 $
30 1 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 349,740 17,696,250,496 Rls. 545,592 $
31 10 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 299,730 16,824,931,324 Rls. 467,576 $
32 5 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 169,640 16,652,826,480 Rls. 508,920 $
33 3 1396 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 1,015,770 16,543,682,260 Rls. 509,915 $
34 8 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 304,310 16,464,472,788 Rls. 474,719 $
35 7 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 151,965 15,485,118,690 Rls. 455,895 $
36 11 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 268,290 15,415,049,293 Rls. 418,532 $
37 9 1396 اراك عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 138,500 15,395,863,861 Rls. 436,339 $
38 1 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 166,910 15,251,091,260 Rls. 470,320 $
39 1 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 73,360 15,032,161,984 Rls. 463,638 $
40 7 1396 اراك عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 282,235 14,978,788,416 Rls. 440,285 $
41 5 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 148,195 14,555,145,825 Rls. 444,585 $
42 7 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 268,825 14,282,926,900 Rls. 419,365 $
43 7 1396 اراك عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 135,400 14,256,141,358 Rls. 420,192 $
44 8 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 62,799 14,047,157,890 Rls. 403,224 $
45 12 1396 اراك عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 240,030 14,042,269,792 Rls. 374,447 $
46 9 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 337,467 13,549,672,202 Rls. 383,779 $
47 5 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 871,540 13,084,920,319 Rls. 399,153 $
48 10 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 63,346 12,579,658,844 Rls. 348,402 $
49 6 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 120,300 11,976,382,500 Rls. 360,900 $
50 4 1396 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 116,536 10,287,638,808 Rls. 315,922 $
51 12 1396 اراك عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 150,094 10,264,324,790 Rls. 274,542 $
52 12 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 64,329 9,693,989,700 Rls. 260,316 $
53 10 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 91,085 9,565,250,835 Rls. 266,475 $
54 3 1396 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 101,452 9,453,863,638 Rls. 291,322 $
55 2 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 219,145 9,121,058,958 Rls. 281,170 $
56 5 1396 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 247,500 8,982,522,225 Rls. 274,275 $
57 11 1396 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 154,435 8,881,198,212 Rls. 240,918 $
58 5 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 224,230 8,497,652,262 Rls. 259,226 $
59 7 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 81,735 8,318,853,375 Rls. 245,205 $
60 2 1396 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 225,000 8,176,518,000 Rls. 252,000 $
61 11 1396 اراك عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 74,900 8,172,715,680 Rls. 221,550 $
62 10 1396 اراك عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 113,361 8,129,030,728 Rls. 226,722 $
63 9 1396 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 100,880 8,053,839,056 Rls. 228,101 $
64 3 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 36,415 7,679,866,322 Rls. 236,698 $
65 7 1396 اراك عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 24,440 7,465,882,320 Rls. 219,960 $
66 10 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 156,542 7,355,248,774 Rls. 204,371 $
67 4 1396 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 202,500 7,264,461,825 Rls. 223,425 $
68 3 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 78,500 7,259,724,800 Rls. 223,700 $
69 4 1396 اراك عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 71,500 6,988,758,300 Rls. 214,500 $
70 6 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 160,022 6,625,578,344 Rls. 199,885 $
71 10 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 384,980 6,440,088,396 Rls. 179,011 $
72 8 1396 اراك عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 55,880 6,196,000,806 Rls. 176,690 $
73 5 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 28,680 6,135,268,620 Rls. 186,420 $
74 4 1396 اراك عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 93,682 6,082,956,392 Rls. 187,364 $
75 2 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 28,700 6,050,927,480 Rls. 186,550 $
76 3 1396 اراك عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 157,500 5,891,737,500 Rls. 181,575 $
77 5 1396 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 53,371 5,807,130,812 Rls. 176,449 $
78 1 1396 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 355,230 5,784,538,788 Rls. 178,326 $
79 3 1396 اراك عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 157,500 5,753,063,700 Rls. 177,300 $
80 9 1396 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 48,790 5,556,773,928 Rls. 156,137 $
81 3 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 322,350 5,525,952,471 Rls. 170,292 $
82 12 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 133,890 5,492,987,049 Rls. 147,279 $
83 9 1396 اراك عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 27,458 5,346,743,787 Rls. 151,019 $
84 3 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 125,275 5,285,718,450 Rls. 162,896 $
85 4 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 332,850 5,121,624,160 Rls. 157,250 $
86 7 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 135,440 5,035,967,354 Rls. 148,984 $
87 11 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 111,533 4,937,064,312 Rls. 134,457 $
88 7 1396 اراك عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 92,390 4,904,251,118 Rls. 144,127 $
89 2 1396 اراك عراق 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 19,850 4,800,380,000 Rls. 148,000 $
90 12 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 306,360 4,689,779,924 Rls. 125,217 $
91 1 1396 اراك عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 110,637 4,685,960,936 Rls. 144,487 $
92 7 1396 اراك عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 21,005 4,550,255,270 Rls. 133,918 $
93 11 1396 اراك عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 60,804 4,477,315,629 Rls. 121,607 $
94 6 1396 اراك عراق 25151110 ک کک ک مرمر 100,410 4,177,500,000 Rls. 125,000 $
95 3 1396 اراك عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 112,500 4,089,708,000 Rls. 126,000 $
96 11 1396 اراك عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 261,000 4,047,908,476 Rls. 109,512 $
97 1 1396 اراك عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 112,500 3,976,238,250 Rls. 122,625 $
98 5 1396 اراك عراق 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 112,500 3,912,972,767 Rls. 119,813 $
99 3 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 216,210 3,733,984,632 Rls. 115,068 $
100 4 1396 اراك عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 215,820 3,722,811,096 Rls. 114,341 $
مجموع کل
1,726,974,005,275 ريال
مجموع کل
49,908,821 دلار