آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,468 507,531,737 Rls. 14,744 $
202 2 1396 اراك عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 9,810 489,785,206 Rls. 15,094 $
203 3 1396 اراك عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 3,560 485,207,352 Rls. 14,952 $
204 11 1396 اراك عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 4,653 480,862,521 Rls. 13,005 $
205 1 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 288 460,056,036 Rls. 14,187 $
206 12 1396 اراك عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 2,644 443,820,801 Rls. 11,899 $
207 2 1396 اراك عراق 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 8,600 436,596,501 Rls. 13,459 $
208 3 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,550 435,479,590 Rls. 13,423 $
209 11 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,225 433,347,670 Rls. 11,855 $
210 3 1396 اراك عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 526 432,987,787 Rls. 13,343 $
211 6 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 38,870 432,691,840 Rls. 13,096 $
212 11 1396 اراك عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 3,670 402,459,540 Rls. 11,010 $
213 6 1396 اراك عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,270 388,841,700 Rls. 11,635 $
214 7 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,623 388,733,408 Rls. 11,594 $
215 1 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,993 388,311,264 Rls. 11,979 $
216 7 1396 اراك عراق 04049090 ک ک ک ساير 15,000 382,475,427 Rls. 11,268 $
217 1 1396 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,500 379,524,600 Rls. 11,700 $
218 8 1396 اراك عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,170 367,377,000 Rls. 10,425 $
219 6 1396 اراك عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 31,680 358,997,640 Rls. 10,742 $
220 12 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,224 344,727,072 Rls. 9,262 $
221 2 1396 اراك عراق 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,940 330,241,097 Rls. 10,181 $
222 2 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 27,240 327,000,940 Rls. 10,080 $
223 7 1396 اراك عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 16,000 325,062,000 Rls. 9,600 $
224 9 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 40,040 320,528,610 Rls. 9,095 $
225 7 1396 اراك عراق 28041000 هيدروژن 500 315,660,600 Rls. 9,300 $
226 6 1396 اراك عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,848 309,161,865 Rls. 9,287 $
227 12 1396 اراك عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 9,845 308,440,351 Rls. 8,269 $
228 2 1396 اراك عراق 28041000 هيدروژن 1,200 305,783,472 Rls. 9,425 $
229 7 1396 اراك عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,000 305,478,000 Rls. 9,000 $
230 6 1396 اراك عراق 28041000 هيدروژن 506 299,441,568 Rls. 9,063 $
231 3 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 285,507,200 Rls. 8,800 $
232 12 1396 اراك عراق 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,510 283,509,699 Rls. 7,601 $
233 11 1396 اراك عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 1,700 283,463,100 Rls. 7,650 $
234 3 1396 اراك عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,400 275,774,000 Rls. 8,500 $
235 4 1396 اراك عراق 28041000 هيدروژن 350 268,086,750 Rls. 8,250 $
236 6 1396 اراك عراق 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 6,204 267,888,320 Rls. 8,108 $
237 3 1396 اراك عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 3,735 266,851,900 Rls. 8,225 $
238 7 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 18,000 214,924,500 Rls. 6,300 $
239 9 1396 اراك عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 14,976 211,048,824 Rls. 5,988 $
240 5 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 2,097 203,041,815 Rls. 6,186 $
241 6 1396 اراك عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 2,005 195,421,688 Rls. 5,915 $
242 1 1396 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 10,000 194,628,000 Rls. 6,000 $
243 12 1396 اراك عراق 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 180 189,031,332 Rls. 5,068 $
244 4 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 14,380 185,010,600 Rls. 5,700 $
245 12 1396 اراك عراق 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 17,280 182,615,904 Rls. 4,896 $
246 11 1396 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 7,000 162,479,720 Rls. 4,412 $
247 5 1396 اراك عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,880 157,669,067 Rls. 4,813 $
248 12 1396 اراك عراق 28041000 هيدروژن 253 156,916,746 Rls. 4,163 $
249 12 1396 اراك عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,200 152,925,900 Rls. 4,100 $
250 1 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 16,060 147,495,586 Rls. 4,547 $
251 2 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,713 142,714,000 Rls. 4,400 $
252 3 1396 اراك عراق 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 1,800 140,188,320 Rls. 4,320 $
253 7 1396 اراك عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 12,000 122,472,850 Rls. 3,590 $
254 6 1396 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 6,000 118,789,200 Rls. 3,600 $
255 5 1396 اراك عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 13,000 114,306,500 Rls. 3,500 $
256 1 1396 اراك عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,160 112,884,240 Rls. 3,480 $
257 8 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 772 106,019,760 Rls. 3,080 $
258 10 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 10,230 96,782,763 Rls. 2,667 $
259 4 1396 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 5,600 88,199,879 Rls. 2,710 $
260 9 1396 اراك عراق 28041000 هيدروژن 100 79,285,500 Rls. 2,250 $
261 2 1396 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 4,000 77,877,600 Rls. 2,400 $
262 2 1396 اراك عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 609 75,537,455 Rls. 2,329 $
263 12 1396 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 2,000 65,401,420 Rls. 1,748 $
264 10 1396 اراك عراق 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 650 58,110,000 Rls. 1,625 $
265 10 1396 اراك عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 340 48,454,800 Rls. 1,355 $
266 10 1396 اراك عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,680 42,712,153 Rls. 1,177 $
267 8 1396 اراك عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,000 42,288,000 Rls. 1,200 $
268 9 1396 اراك عراق 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 2,000 42,285,600 Rls. 1,200 $
269 12 1396 اراك عراق 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 260 34,315,080 Rls. 920 $
270 6 1396 اراك عراق 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 300 33,357,582 Rls. 1,002 $
271 3 1396 اراك عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 2,620 28,881,390 Rls. 890 $
272 12 1396 اراك عراق 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 170 14,210,919 Rls. 381 $
273 12 1396 اراك عراق 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 100 11,189,700 Rls. 300 $
274 12 1396 اراك عراق 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 46 9,324,750 Rls. 250 $
275 12 1396 اراك عراق 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 70 7,086,810 Rls. 190 $
276 7 1396 اراك عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 29 6,706,000 Rls. 200 $
277 3 1396 اراك عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 30 6,488,800 Rls. 200 $
278 9 1396 اراك عراق 33013000 شبه رزينکها (رزينووئيدها) 100 6,204,176 Rls. 176 $
279 4 1396 اراك عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 30 4,881,750 Rls. 150 $
280 12 1396 اراك عراق 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 15 4,475,880 Rls. 120 $
281 12 1396 اراك عراق 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 30 3,729,900 Rls. 100 $
282 12 1396 اراك عراق 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 15 3,356,910 Rls. 90 $
283 1 1396 اراك عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 20 3,014,688 Rls. 93 $
284 7 1396 اراك عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 60 2,212,980 Rls. 66 $
285 12 1396 اراك عراق 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 50 1,827,651 Rls. 49 $
286 9 1396 اراك عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8 1,761,900 Rls. 50 $
287 12 1396 اراك عراق 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 40 1,491,960 Rls. 40 $
288 12 1396 اراك عراق 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 60 1,491,960 Rls. 40 $
289 7 1396 اراك عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 43,386 1,315,173 Rls. 39 $
290 9 1396 اراك عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 30 1,162,854 Rls. 33 $
291 3 1396 اراك عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 20 713,768 Rls. 22 $
292 4 1396 اراك عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 10 390,540 Rls. 12 $
293 12 1396 اراك عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 5 186,495 Rls. 5 $
294 12 1396 اراك عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 5 186,495 Rls. 5 $
295 12 1396 اراك عراق 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 5 186,495 Rls. 5 $
296 12 1396 اراك عراق 85181000 ميکروفون و پايه آن 5 186,495 Rls. 5 $
297 12 1396 اراك عراق 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2 186,495 Rls. 5 $
مجموع کل
17,635,739,482 ريال
مجموع کل
519,263 دلار