آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,798,190 20,192,381,511 Rls. 571,344 $
102 2 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 212,550 20,173,734,971 Rls. 621,887 $
103 11 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,535,550 19,502,124,442 Rls. 529,075 $
104 5 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,915,585 19,491,468,116 Rls. 595,146 $
105 12 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 182,501 19,439,555,043 Rls. 520,411 $
106 6 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 288,681 19,416,374,529 Rls. 585,005 $
107 9 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 316,800 18,989,227,128 Rls. 536,752 $
108 7 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,581,360 18,753,826,238 Rls. 553,470 $
109 10 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 252,861 18,662,492,597 Rls. 517,256 $
110 9 1396 تبريز عراق 39012090 ک ک ک ساير: 472,500 18,270,968,175 Rls. 514,744 $
111 11 1396 تبريز عراق 87019490 ک ک ک سا?ر 106,200 18,121,900,500 Rls. 491,000 $
112 1 1396 تبريز عراق 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 495,000 18,119,945,970 Rls. 558,855 $
113 9 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 170,714 18,085,379,856 Rls. 512,142 $
114 9 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 212,456 18,041,403,134 Rls. 510,490 $
115 7 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 179,158 17,787,256,170 Rls. 525,576 $
116 4 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 155,732 17,704,560,179 Rls. 544,458 $
117 7 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,557,740 17,701,238,708 Rls. 521,147 $
118 6 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,482,190 17,282,735,239 Rls. 518,761 $
119 8 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 207,603 17,129,025,032 Rls. 489,191 $
120 11 1396 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 285,810 16,909,976,448 Rls. 457,296 $
121 8 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 159,167 16,663,449,651 Rls. 477,504 $
122 3 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 233,469 15,984,405,420 Rls. 492,576 $
123 6 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 434,725 15,945,603,928 Rls. 479,008 $
124 1 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 193,344 15,868,788,164 Rls. 489,318 $
125 5 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 153,438 15,859,740,570 Rls. 483,132 $
126 12 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,189,718 15,567,180,780 Rls. 416,779 $
127 10 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 376,488 15,555,349,512 Rls. 432,961 $
128 7 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 146,242 15,020,364,809 Rls. 440,372 $
129 6 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,203,985 14,839,620,159 Rls. 446,450 $
130 11 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 134,095 14,822,364,159 Rls. 402,285 $
131 12 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 234,000 14,810,472,979 Rls. 396,785 $
132 3 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 261,681 14,523,701,160 Rls. 447,600 $
133 9 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,004,320 14,473,457,949 Rls. 409,712 $
134 7 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,096,675 14,450,204,883 Rls. 426,375 $
135 3 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,271,950 14,444,622,414 Rls. 445,175 $
136 6 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 152,346 14,351,043,211 Rls. 431,009 $
137 9 1396 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 315,000 14,214,416,407 Rls. 403,378 $
138 10 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 1,893,660 14,160,197,871 Rls. 392,249 $
139 4 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 206,713 13,853,917,631 Rls. 425,960 $
140 8 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,135,920 13,834,690,700 Rls. 397,563 $
141 10 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 169,679 13,831,668,129 Rls. 383,989 $
142 4 1396 تبريز عراق 39011090 ک ک ک ساير: 405,000 13,826,767,500 Rls. 425,250 $
143 12 1396 تبريز عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 82,690 13,673,302,900 Rls. 368,200 $
144 7 1396 تبريز عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 155,250 13,067,942,375 Rls. 388,125 $
145 8 1396 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 170,762 12,912,510,841 Rls. 373,558 $
146 1 1396 تبريز عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 360,000 12,899,561,166 Rls. 397,912 $
147 1 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 136,127 12,826,090,248 Rls. 395,466 $
148 11 1396 تبريز عراق 39012090 ک ک ک ساير: 292,500 12,625,029,900 Rls. 345,150 $
149 10 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,689,260 12,586,801,295 Rls. 349,001 $
150 4 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 1,878,583 12,521,942,480 Rls. 384,572 $
151 3 1396 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 292,500 12,491,757,653 Rls. 384,976 $
152 12 1396 تبريز عراق 39012090 ک ک ک ساير: 292,500 12,293,724,105 Rls. 330,300 $
153 12 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 166,269 12,279,466,531 Rls. 328,827 $
154 5 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,820,445 12,083,065,197 Rls. 368,726 $
155 9 1396 تبريز عراق 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 315,000 12,077,901,834 Rls. 342,166 $
156 5 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 201,965 12,045,811,996 Rls. 367,196 $
157 2 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 607,140 11,987,439,070 Rls. 369,490 $
158 10 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 932,162 11,794,258,167 Rls. 326,249 $
159 12 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 1,514,130 11,712,598,727 Rls. 313,454 $
160 12 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,485,415 11,457,207,667 Rls. 307,059 $
161 7 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 486,180 11,439,620,796 Rls. 337,895 $
162 2 1396 تبريز عراق 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 315,000 11,420,770,138 Rls. 352,102 $
163 8 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 298,144 11,371,197,303 Rls. 327,959 $
164 2 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 202,564 11,158,658,316 Rls. 343,909 $
165 5 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 226,878 11,145,352,077 Rls. 339,837 $
166 6 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,664,835 11,138,096,855 Rls. 335,072 $
167 8 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,534,325 10,911,862,231 Rls. 313,434 $
168 6 1396 تبريز عراق 39012090 ک ک ک ساير: 292,500 10,489,780,126 Rls. 314,436 $
169 2 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 176,073 10,441,726,798 Rls. 321,857 $
170 2 1396 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 716,450 10,332,085,823 Rls. 318,533 $
171 9 1396 تبريز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,025 10,198,470,900 Rls. 288,100 $
172 2 1396 تبريز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 99,132 9,701,001,816 Rls. 299,031 $
173 7 1396 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 714,206 9,598,336,790 Rls. 285,683 $
174 4 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 99,742 9,492,127,530 Rls. 291,832 $
175 6 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 91,726 9,149,123,940 Rls. 275,178 $
176 1 1396 تبريز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 140,000 9,080,008,000 Rls. 280,000 $
177 10 1396 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 180,000 9,019,491,277 Rls. 248,714 $
178 9 1396 تبريز عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 45,500 8,952,008,500 Rls. 254,000 $
179 2 1396 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 619,140 8,929,483,530 Rls. 275,270 $
180 6 1396 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 597,910 8,915,839,680 Rls. 267,976 $
181 1 1396 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 225,000 8,885,084,670 Rls. 274,050 $
182 3 1396 تبريز عراق 04031090 ک ک ک ماست 288,037 8,879,138,088 Rls. 273,636 $
183 4 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 90,700 8,850,428,160 Rls. 272,100 $
184 3 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 246,500 8,799,127,040 Rls. 271,150 $
185 4 1396 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 89,760 8,768,537,712 Rls. 269,280 $
186 7 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 116,423 8,670,661,211 Rls. 256,131 $
187 4 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,303,879 8,620,151,605 Rls. 264,901 $
188 6 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 159,360 8,613,857,472 Rls. 259,872 $
189 5 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 134,815 8,587,727,117 Rls. 261,593 $
190 3 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 119,259 8,513,398,311 Rls. 262,369 $
191 11 1396 تبريز عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 58,400 8,508,886,000 Rls. 230,500 $
192 12 1396 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 580,882 8,441,722,784 Rls. 226,208 $
193 7 1396 تبريز عراق 39012090 ک ک ک ساير: 225,000 8,301,810,375 Rls. 244,631 $
194 1 1396 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 180,000 8,275,608,450 Rls. 255,195 $
195 6 1396 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 80,811 8,069,341,845 Rls. 243,238 $
196 8 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 108,929 8,038,464,383 Rls. 230,203 $
197 11 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,033,690 7,956,696,762 Rls. 216,531 $
198 2 1396 تبريز عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 188,306 7,942,033,246 Rls. 244,793 $
199 9 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 112,783 7,926,001,846 Rls. 224,544 $
200 11 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 106,142 7,877,744,143 Rls. 213,858 $
مجموع کل
1,291,425,477,770 ريال
مجموع کل
37,725,464 دلار