آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 120,933 7,815,856,841 Rls. 240,861 $
202 12 1396 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 455,650 7,814,965,095 Rls. 207,321 $
203 12 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 94,676 7,806,937,729 Rls. 208,323 $
204 2 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 79,267 7,802,149,101 Rls. 240,488 $
205 3 1396 تبريز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 120,000 7,787,520,000 Rls. 240,000 $
206 2 1396 تبريز عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 78,290 7,618,419,390 Rls. 234,870 $
207 1 1396 تبريز عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 78,280 7,615,515,120 Rls. 234,840 $
208 2 1396 تبريز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 114,000 7,395,548,000 Rls. 228,000 $
209 12 1396 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 429,900 7,358,049,755 Rls. 195,605 $
210 5 1396 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 180,000 7,272,675,786 Rls. 221,738 $
211 6 1396 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 393,175 7,196,091,836 Rls. 216,244 $
212 7 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 124,800 7,188,668,280 Rls. 211,800 $
213 12 1396 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 112,500 6,982,907,401 Rls. 186,299 $
214 7 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 99,186 6,920,404,672 Rls. 203,733 $
215 8 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 94,492 6,858,246,177 Rls. 196,783 $
216 5 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 107,383 6,854,470,693 Rls. 209,202 $
217 9 1396 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 90,877 6,832,742,358 Rls. 193,613 $
218 11 1396 تبريز عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 351,860 6,761,508,530 Rls. 182,966 $
219 9 1396 تبريز عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 26,560 6,623,041,722 Rls. 186,098 $
220 4 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 100,524 6,590,545,336 Rls. 202,513 $
221 1 1396 تبريز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 66,892 6,507,393,792 Rls. 200,671 $
222 6 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 88,481 6,464,226,225 Rls. 194,658 $
223 10 1396 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 482,698 6,447,917,495 Rls. 178,561 $
224 5 1396 تبريز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 49,000 6,415,832,000 Rls. 196,000 $
225 2 1396 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,500 6,397,924,819 Rls. 197,213 $
226 6 1396 تبريز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,380,160,000 Rls. 192,000 $
227 2 1396 تبريز عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 27,650 6,326,619,000 Rls. 195,000 $
228 11 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 57,250 6,323,943,810 Rls. 171,750 $
229 2 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 101,480 6,298,378,405 Rls. 194,147 $
230 1 1396 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 485,322 6,296,258,806 Rls. 194,129 $
231 6 1396 تبريز عراق 39011090 ک ک ک ساير: 180,000 6,272,336,250 Rls. 189,563 $
232 2 1396 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 135,000 6,185,378,163 Rls. 190,687 $
233 7 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 60,230 6,117,200,280 Rls. 180,690 $
234 1 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 89,821 5,995,191,100 Rls. 184,868 $
235 8 1396 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 56,976 5,973,529,104 Rls. 170,928 $
236 3 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 323,710 5,904,802,120 Rls. 181,964 $
237 6 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 252,670 5,844,550,587 Rls. 175,607 $
238 5 1396 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 322,275 5,823,542,643 Rls. 177,711 $
239 4 1396 تبريز عراق 87019490 ک ک ک سا?ر 27,650 5,786,905,000 Rls. 178,000 $
240 12 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 50,600 5,665,789,170 Rls. 151,800 $
241 5 1396 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 135,000 5,580,143,393 Rls. 170,483 $
242 9 1396 تبريز عراق 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 156,540 5,523,543,290 Rls. 156,540 $
243 8 1396 تبريز عراق 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 53,250 5,498,914,500 Rls. 159,750 $
244 11 1396 تبريز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 51,056 5,469,865,208 Rls. 148,064 $
245 5 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 151,200 5,465,003,445 Rls. 166,320 $
246 7 1396 تبريز عراق 87019510 ک ک ک تراکتورها? باغ? کمرشکن 31,050 5,383,646,900 Rls. 159,200 $
247 10 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 68,030 5,373,836,990 Rls. 149,666 $
248 6 1396 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 5,330,178,000 Rls. 161,324 $
249 12 1396 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 27,590 5,273,255,000 Rls. 141,000 $
250 9 1396 تبريز عراق 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 94,590 5,251,512,840 Rls. 147,560 $
251 7 1396 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 280,365 5,238,775,131 Rls. 154,198 $
252 10 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 48,000 5,189,052,990 Rls. 144,000 $
253 8 1396 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 5,000,134,424 Rls. 143,717 $
254 6 1396 تبريز عراق 04031090 ک ک ک ماست 157,058 4,948,134,298 Rls. 149,265 $
255 8 1396 تبريز عراق 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 59,891 4,832,848,800 Rls. 140,400 $
256 11 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 73,920 4,763,811,360 Rls. 129,360 $
257 9 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 61,365 4,760,713,665 Rls. 135,003 $
258 9 1396 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 74,970 4,757,838,798 Rls. 134,944 $
259 3 1396 تبريز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 48,684 4,753,434,024 Rls. 146,502 $
260 3 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 722,585 4,752,623,453 Rls. 146,442 $
261 5 1396 تبريز عراق 87019490 ک ک ک سا?ر 25,740 4,704,602,000 Rls. 143,500 $
262 7 1396 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 76,758 4,700,430,889 Rls. 138,164 $
263 12 1396 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 41,741 4,683,642,416 Rls. 125,226 $
264 11 1396 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 42,387 4,679,519,002 Rls. 127,366 $
265 9 1396 تبريز عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 44,093 4,661,367,402 Rls. 132,279 $
266 8 1396 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 80,160 4,635,450,120 Rls. 131,880 $
267 11 1396 تبريز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 498,950 4,609,618,880 Rls. 124,736 $
268 5 1396 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 47,238 4,574,542,876 Rls. 139,709 $
269 3 1396 تبريز عراق 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 45,786 4,457,267,100 Rls. 137,358 $
270 9 1396 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 229,415 4,447,218,810 Rls. 126,177 $
271 11 1396 تبريز عراق 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 119,830 4,429,508,980 Rls. 119,830 $
272 9 1396 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 41,184 4,361,148,792 Rls. 123,552 $
273 7 1396 تبريز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 45,222 4,335,501,746 Rls. 128,470 $
274 2 1396 تبريز عراق 04031090 ک ک ک ماست 139,693 4,305,316,290 Rls. 132,703 $
275 8 1396 تبريز عراق 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 112,500 4,301,482,500 Rls. 122,062 $
276 8 1396 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 41,330 4,284,530,310 Rls. 123,990 $
277 4 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 374,610 4,262,940,387 Rls. 131,112 $
278 10 1396 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 296,130 4,231,117,234 Rls. 117,279 $
279 8 1396 تبريز عراق 39012090 ک ک ک ساير: 112,500 4,228,029,900 Rls. 121,500 $
280 6 1396 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 42,323 4,211,722,749 Rls. 126,969 $
281 3 1396 تبريز عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 39,300 4,208,338,185 Rls. 129,690 $
282 3 1396 تبريز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 254,460 4,128,900,108 Rls. 127,237 $
283 12 1396 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 43,961 4,096,286,758 Rls. 109,902 $
284 3 1396 تبريز عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 97,017 4,091,902,168 Rls. 126,122 $
285 4 1396 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 226,685 4,056,133,110 Rls. 124,675 $
286 10 1396 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 55,468 4,030,620,158 Rls. 111,546 $
287 8 1396 تبريز عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 17,900 4,026,599,142 Rls. 114,558 $
288 12 1396 تبريز عراق 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 2,500 3,999,838,228 Rls. 106,905 $
289 3 1396 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 41,068 3,998,098,050 Rls. 123,204 $
290 7 1396 تبريز عراق 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 118,055 3,998,084,505 Rls. 118,055 $
291 11 1396 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 48,926 3,962,914,857 Rls. 107,637 $
292 3 1396 تبريز عراق 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 3,932,350,650 Rls. 121,163 $
293 5 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 170,720 3,886,911,244 Rls. 118,650 $
294 6 1396 تبريز عراق 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 23,950 3,855,820,000 Rls. 116,000 $
295 11 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 89,316 3,776,329,192 Rls. 102,712 $
296 12 1396 تبريز عراق 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 101,220 3,772,119,090 Rls. 101,220 $
297 2 1396 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 576,695 3,771,232,223 Rls. 116,245 $
298 9 1396 تبريز عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 36,885 3,769,517,080 Rls. 106,967 $
299 8 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 153,210 3,749,203,529 Rls. 106,481 $
300 8 1396 تبريز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,138 3,742,212,647 Rls. 107,698 $
مجموع کل
539,629,778,407 ريال
مجموع کل
15,791,511 دلار