آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,507,430 10,628,757,330 Rls. 303,123 $
102 8 1396 ساوه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 124,100 10,348,068,300 Rls. 297,500 $
103 4 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,589,480 10,347,290,070 Rls. 317,896 $
104 8 1396 ساوه عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 149,320 10,235,288,720 Rls. 298,640 $
105 1 1396 ساوه عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 124,368 10,221,657,354 Rls. 315,253 $
106 9 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,329,400 10,126,443,462 Rls. 286,688 $
107 11 1396 ساوه عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 476,040 10,034,461,449 Rls. 271,774 $
108 12 1396 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 57,943 9,981,817,066 Rls. 266,538 $
109 1 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,830,850 9,869,964,708 Rls. 304,346 $
110 2 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 48,889 9,760,993,651 Rls. 300,883 $
111 5 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,728,500 9,760,640,429 Rls. 297,960 $
112 9 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 108,000 9,519,197,500 Rls. 270,000 $
113 1 1396 ساوه عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,307,305 9,333,410,992 Rls. 287,784 $
114 3 1396 ساوه عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 106,606 9,299,096,434 Rls. 286,551 $
115 10 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 625,920 9,058,526,964 Rls. 250,368 $
116 3 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 918,640 8,563,928,432 Rls. 263,940 $
117 7 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 261,835 8,540,608,798 Rls. 252,605 $
118 3 1396 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 254,388 8,481,627,849 Rls. 261,381 $
119 12 1396 ساوه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 71,290 8,001,946,050 Rls. 213,870 $
120 5 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,098,700 7,915,462,717 Rls. 241,429 $
121 11 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 28,042 7,645,424,804 Rls. 206,780 $
122 12 1396 ساوه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 203,705 7,609,591,175 Rls. 203,705 $
123 12 1396 ساوه عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 713,000 7,464,231,824 Rls. 199,520 $
124 11 1396 ساوه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 100,430 7,442,666,440 Rls. 200,860 $
125 3 1396 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 49,488 7,389,725,346 Rls. 227,741 $
126 7 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 30,947 7,293,375,629 Rls. 215,274 $
127 9 1396 ساوه عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 54,506 7,189,888,664 Rls. 203,799 $
128 3 1396 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 36,443 7,153,757,382 Rls. 220,437 $
129 10 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 197,680 7,147,767,993 Rls. 198,594 $
130 8 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 517,355 7,123,357,524 Rls. 206,942 $
131 9 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 218,653 6,988,946,595 Rls. 198,109 $
132 10 1396 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 45,086 6,824,462,099 Rls. 189,353 $
133 11 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 217,104 6,789,043,784 Rls. 183,935 $
134 7 1396 ساوه عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 99,140 6,764,322,200 Rls. 198,280 $
135 4 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 202,790 6,757,419,105 Rls. 207,453 $
136 9 1396 ساوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 499,770 6,732,989,503 Rls. 189,913 $
137 10 1396 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 930,980 6,720,166,756 Rls. 186,196 $
138 2 1396 ساوه عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 81,250 6,680,317,855 Rls. 205,921 $
139 12 1396 ساوه عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 55,946 6,664,347,170 Rls. 179,855 $
140 12 1396 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 43,088 6,620,956,180 Rls. 177,372 $
141 3 1396 ساوه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 306,814 6,595,616,123 Rls. 203,254 $
142 7 1396 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 973,330 6,594,626,858 Rls. 194,666 $
143 10 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,874,000 6,517,993,893 Rls. 181,094 $
144 11 1396 ساوه عراق 39269060 پريفرم (PET) 79,280 6,459,889,766 Rls. 174,416 $
145 5 1396 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 190,610 6,374,146,327 Rls. 194,471 $
146 6 1396 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 190,573 6,334,301,496 Rls. 190,832 $
147 10 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 859,300 6,310,986,251 Rls. 174,948 $
148 11 1396 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 40,695 6,299,393,430 Rls. 170,916 $
149 2 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 199,000 6,284,347,965 Rls. 193,719 $
150 4 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 907,100 6,211,961,884 Rls. 190,968 $
151 4 1396 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 41,174 6,159,297,745 Rls. 189,401 $
152 3 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 184,700 6,131,989,574 Rls. 188,947 $
153 6 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,902,000 6,085,003,832 Rls. 182,891 $
154 5 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 109,413 5,949,113,798 Rls. 181,712 $
155 8 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 565,900 5,930,314,590 Rls. 170,130 $
156 5 1396 ساوه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 99,805 5,875,485,955 Rls. 179,651 $
157 2 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 75,000 5,839,170,000 Rls. 180,000 $
158 9 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,600,500 5,786,050,731 Rls. 163,927 $
159 9 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 806,320 5,785,109,094 Rls. 163,776 $
160 3 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 83,608 5,781,516,320 Rls. 178,168 $
161 12 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,443,000 5,756,970,315 Rls. 153,910 $
162 9 1396 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 778,920 5,728,537,668 Rls. 162,080 $
163 9 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 138,600 5,540,067,397 Rls. 157,126 $
164 5 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 281,500 5,536,046,460 Rls. 168,900 $
165 6 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 96,827 5,534,633,265 Rls. 166,727 $
166 9 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 260,516 5,391,448,387 Rls. 152,403 $
167 10 1396 ساوه عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 49,780 5,384,603,040 Rls. 149,340 $
168 9 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 252,600 5,354,383,920 Rls. 151,560 $
169 12 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 85,468 5,338,516,417 Rls. 142,959 $
170 2 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 791,900 5,335,303,445 Rls. 164,455 $
171 12 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 709,820 5,317,525,567 Rls. 142,561 $
172 6 1396 ساوه عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 53,297 5,268,538,547 Rls. 158,649 $
173 11 1396 ساوه عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 5,255,893,500 Rls. 143,000 $
174 9 1396 ساوه عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 37,008 5,222,961,076 Rls. 148,032 $
175 9 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 87,724 5,204,469,578 Rls. 147,338 $
176 2 1396 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 26,081 5,199,109,831 Rls. 160,251 $
177 9 1396 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 33,665 5,140,814,615 Rls. 145,605 $
178 3 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 262,481 5,126,520,312 Rls. 157,990 $
179 6 1396 ساوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 402,430 5,110,700,028 Rls. 152,923 $
180 10 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 678,950 5,045,046,680 Rls. 139,440 $
181 4 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 24,726 5,018,722,211 Rls. 154,200 $
182 6 1396 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 752,580 5,006,691,840 Rls. 150,516 $
183 10 1396 ساوه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 51,400 4,989,457,600 Rls. 137,900 $
184 8 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 150,689 4,966,423,853 Rls. 141,504 $
185 12 1396 ساوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 129,980 4,843,541,580 Rls. 129,980 $
186 10 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 78,357 4,811,927,625 Rls. 133,612 $
187 11 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,056,500 4,779,791,402 Rls. 129,560 $
188 9 1396 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 18,515 4,687,747,491 Rls. 131,719 $
189 11 1396 ساوه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 46,200 4,634,249,400 Rls. 126,600 $
190 7 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 654,960 4,610,395,556 Rls. 136,263 $
191 5 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 653,900 4,570,781,058 Rls. 139,253 $
192 8 1396 ساوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 346,680 4,561,772,685 Rls. 131,738 $
193 3 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 350,710 4,552,055,980 Rls. 140,284 $
194 7 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 80,810 4,490,370,231 Rls. 132,618 $
195 10 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 50,000 4,488,500,000 Rls. 125,000 $
196 12 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 206,235 4,486,863,614 Rls. 120,648 $
197 8 1396 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 643,140 4,476,693,860 Rls. 128,628 $
198 2 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,166,000 4,426,901,133 Rls. 136,459 $
199 6 1396 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 44,480 4,426,071,360 Rls. 133,440 $
200 4 1396 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 44,610 4,355,069,850 Rls. 133,830 $
مجموع کل
654,314,380,312 ريال
مجموع کل
18,995,456 دلار