آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 ساوه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 31,980 4,288,467,945 Rls. 115,127 $
202 8 1396 ساوه عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 4,278,616,500 Rls. 123,000 $
203 7 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 170,200 4,267,012,010 Rls. 126,832 $
204 11 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 572,010 4,223,798,208 Rls. 114,402 $
205 12 1396 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 37,410 4,199,085,450 Rls. 112,230 $
206 8 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 585,110 4,192,058,143 Rls. 119,517 $
207 11 1396 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 37,370 4,116,791,310 Rls. 112,110 $
208 3 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,977,500 4,042,932,736 Rls. 124,583 $
209 6 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 17,957 4,014,657,360 Rls. 121,509 $
210 12 1396 ساوه عراق 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 185,730 3,985,859,536 Rls. 106,732 $
211 3 1396 ساوه عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 41,088 3,980,424,584 Rls. 122,686 $
212 2 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 593,470 3,958,383,183 Rls. 122,027 $
213 11 1396 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 14,506 3,954,389,390 Rls. 106,781 $
214 8 1396 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 37,220 3,934,898,400 Rls. 111,660 $
215 7 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 424,560 3,919,039,440 Rls. 115,512 $
216 12 1396 ساوه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 51,500 3,882,585,000 Rls. 103,000 $
217 10 1396 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 35,970 3,858,861,600 Rls. 107,910 $
218 2 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 197,481 3,858,137,745 Rls. 118,934 $
219 11 1396 ساوه عراق 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 190,805 3,805,909,448 Rls. 103,301 $
220 2 1396 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 112,675 3,799,186,837 Rls. 117,113 $
221 12 1396 ساوه عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 170,009 3,726,689,331 Rls. 99,729 $
222 12 1396 ساوه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 50,100 3,712,810,800 Rls. 100,200 $
223 2 1396 ساوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 299,450 3,691,115,055 Rls. 113,791 $
224 1 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 550,000 3,675,204,820 Rls. 113,350 $
225 6 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 50,000 3,669,105,000 Rls. 110,000 $
226 10 1396 ساوه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 59,260 3,659,660,772 Rls. 100,938 $
227 6 1396 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 15,916 3,600,699,200 Rls. 108,980 $
228 5 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 49,800 3,597,436,040 Rls. 109,560 $
229 1 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 152,919 3,574,196,106 Rls. 110,210 $
230 7 1396 ساوه عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 26,140 3,553,518,500 Rls. 104,560 $
231 7 1396 ساوه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 149,688 3,538,981,692 Rls. 104,784 $
232 11 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 163,965 3,537,423,777 Rls. 95,919 $
233 5 1396 ساوه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 156,996 3,509,220,819 Rls. 107,019 $
234 7 1396 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 24,508 3,497,023,932 Rls. 102,972 $
235 6 1396 ساوه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 57,540 3,452,165,904 Rls. 103,372 $
236 11 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 52,784 3,448,263,178 Rls. 93,826 $
237 1 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 103,900 3,447,835,020 Rls. 106,290 $
238 4 1396 ساوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 272,440 3,364,116,364 Rls. 103,527 $
239 11 1396 ساوه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,910 3,357,281,520 Rls. 91,640 $
240 5 1396 ساوه عراق 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 511,430 3,348,465,126 Rls. 102,286 $
241 7 1396 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 14,066 3,294,850,752 Rls. 97,366 $
242 10 1396 ساوه عراق 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 124,500 3,276,329,927 Rls. 90,885 $
243 4 1396 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,565,000 3,215,504,280 Rls. 98,778 $
244 11 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 437,400 3,200,564,640 Rls. 87,480 $
245 7 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 235,320 3,156,111,840 Rls. 94,128 $
246 4 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 372,600 3,143,286,560 Rls. 96,598 $
247 12 1396 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 11,450 3,133,880,400 Rls. 83,760 $
248 7 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 152,400 3,103,321,800 Rls. 91,440 $
249 4 1396 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 92,352 3,087,569,281 Rls. 94,874 $
250 1 1396 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 20,666 3,083,686,032 Rls. 95,064 $
251 3 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 15,273 3,080,207,781 Rls. 94,920 $
252 7 1396 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 89,060 3,073,467,257 Rls. 90,792 $
253 11 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 417,440 3,073,040,318 Rls. 83,488 $
254 8 1396 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 20,980 3,069,482,966 Rls. 88,112 $
255 5 1396 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 20,412 3,066,516,805 Rls. 93,895 $
256 4 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 42,582 3,047,559,400 Rls. 93,680 $
257 4 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 56,725 3,010,374,470 Rls. 92,542 $
258 8 1396 ساوه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 32,615 3,004,542,545 Rls. 87,665 $
259 12 1396 ساوه عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 11,092 2,965,176,165 Rls. 79,251 $
260 5 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 13,903 2,948,388,455 Rls. 90,151 $
261 12 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 130,600 2,924,155,320 Rls. 78,360 $
262 6 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 145,500 2,905,955,100 Rls. 87,456 $
263 3 1396 ساوه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 15,852 2,839,945,168 Rls. 87,496 $
264 11 1396 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 16,483 2,809,471,334 Rls. 75,821 $
265 2 1396 ساوه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 122,600 2,699,436,760 Rls. 83,214 $
266 2 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 50,556 2,687,524,356 Rls. 82,836 $
267 12 1396 ساوه عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,666,878,500 Rls. 71,500 $
268 6 1396 ساوه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 121,029 2,654,136,087 Rls. 80,041 $
269 12 1396 ساوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 21,000 2,619,050,000 Rls. 70,000 $
270 12 1396 ساوه عراق 76141000 ک با مغزي از فولاد 22,476 2,611,228,392 Rls. 70,008 $
271 10 1396 ساوه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 22,450 2,607,001,760 Rls. 71,840 $
272 11 1396 ساوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 21,126 2,602,159,840 Rls. 70,420 $
273 7 1396 ساوه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 42,870 2,601,903,114 Rls. 77,166 $
274 2 1396 ساوه عراق 27101910 روغن موتور 198,035 2,569,935,071 Rls. 79,213 $
275 6 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 372,110 2,565,985,686 Rls. 77,244 $
276 9 1396 ساوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 21,498 2,550,307,740 Rls. 71,660 $
277 5 1396 ساوه عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 22,501 2,542,895,058 Rls. 77,862 $
278 8 1396 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 43,433 2,528,722,525 Rls. 72,257 $
279 1 1396 ساوه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,660 2,496,117,840 Rls. 76,980 $
280 2 1396 ساوه عراق 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 379,670 2,463,076,882 Rls. 75,934 $
281 4 1396 ساوه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 30,981 2,462,384,610 Rls. 75,789 $
282 7 1396 ساوه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,000 2,456,280,000 Rls. 72,000 $
283 6 1396 ساوه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 29,225 2,449,993,573 Rls. 74,443 $
284 12 1396 ساوه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 21,710 2,429,283,870 Rls. 65,130 $
285 11 1396 ساوه عراق 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 8,184 2,419,321,344 Rls. 65,472 $
286 4 1396 ساوه عراق 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 369,970 2,411,063,190 Rls. 73,994 $
287 8 1396 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 65,715 2,396,050,608 Rls. 68,447 $
288 6 1396 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 290,200 2,391,535,230 Rls. 71,940 $
289 11 1396 ساوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 64,890 2,388,845,000 Rls. 64,890 $
290 3 1396 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 349,080 2,354,609,195 Rls. 72,566 $
291 1 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 10,969 2,352,955,206 Rls. 72,537 $
292 1 1396 ساوه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 22,620 2,347,246,592 Rls. 72,384 $
293 5 1396 ساوه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 28,811 2,318,485,466 Rls. 70,774 $
294 9 1396 ساوه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,104 2,306,771,290 Rls. 65,391 $
295 8 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 111,910 2,292,191,187 Rls. 65,467 $
296 4 1396 ساوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 21,000 2,274,650,000 Rls. 70,000 $
297 8 1396 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 108,500 2,272,264,800 Rls. 65,220 $
298 9 1396 ساوه عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,188,723,500 Rls. 61,500 $
299 10 1396 ساوه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,000 2,177,340,000 Rls. 60,000 $
300 1 1396 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 15,203 2,164,849,028 Rls. 66,748 $
مجموع کل
313,356,899,677 ريال
مجموع کل
9,124,788 دلار