آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 44,070 2,500,264,545 Rls. 76,449 $
102 4 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 583,690 2,454,985,230 Rls. 75,519 $
103 7 1396 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,220 2,452,783,620 Rls. 72,660 $
104 8 1396 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,220 2,452,773,630 Rls. 69,660 $
105 2 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 20,668 2,400,486,000 Rls. 74,000 $
106 2 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 324,000 2,365,532,100 Rls. 72,900 $
107 3 1396 شهركرد عراق 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 22,192 2,342,597,950 Rls. 72,191 $
108 9 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 16,540 2,337,690,200 Rls. 66,200 $
109 5 1396 شهركرد عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 14,125 2,324,339,375 Rls. 70,625 $
110 10 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 64,500 2,320,016,000 Rls. 64,500 $
111 5 1396 شهركرد عراق 76141000 ک با مغزي از فولاد 34,332 2,309,825,624 Rls. 70,184 $
112 12 1396 شهركرد عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 60,000 2,237,940,000 Rls. 60,000 $
113 5 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 18,110 2,230,695,300 Rls. 68,260 $
114 11 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 355,632 2,181,425,097 Rls. 59,151 $
115 10 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 33,550 2,165,309,880 Rls. 60,063 $
116 9 1396 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 21,793 2,160,110,778 Rls. 61,278 $
117 7 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 63,500 2,159,312,500 Rls. 63,500 $
118 3 1396 شهركرد عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 22,000 2,141,766,000 Rls. 66,000 $
119 6 1396 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 29,400 2,128,987,680 Rls. 63,704 $
120 5 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 63,000 2,065,108,000 Rls. 63,000 $
121 5 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 277,000 2,038,339,125 Rls. 62,325 $
122 5 1396 شهركرد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,400 1,995,464,900 Rls. 61,100 $
123 7 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 11,419 1,908,863,150 Rls. 56,166 $
124 7 1396 شهركرد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,606 1,896,352,880 Rls. 56,305 $
125 9 1396 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 28,330 1,841,361,690 Rls. 52,255 $
126 10 1396 شهركرد عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,260 1,833,320,280 Rls. 50,520 $
127 9 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 250,000 1,762,550,000 Rls. 50,000 $
128 5 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 361,650 1,695,431,508 Rls. 51,620 $
129 11 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 24,680 1,633,610,968 Rls. 44,209 $
130 2 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 26,910 1,598,797,650 Rls. 49,284 $
131 3 1396 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 51,470 1,586,712,558 Rls. 48,896 $
132 10 1396 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 47,100 1,561,641,948 Rls. 43,332 $
133 1 1396 شهركرد عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 14,000 1,498,635,600 Rls. 46,200 $
134 11 1396 شهركرد عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,705 1,384,543,540 Rls. 37,410 $
135 12 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 19,280 1,324,655,740 Rls. 35,588 $
136 10 1396 شهركرد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 76,880 1,311,252,210 Rls. 36,134 $
137 8 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 181,000 1,272,393,800 Rls. 36,200 $
138 11 1396 شهركرد عراق 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 19,288 1,221,275,831 Rls. 33,258 $
139 11 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 31,500 1,165,666,500 Rls. 31,500 $
140 12 1396 شهركرد عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,152 1,117,000,040 Rls. 29,944 $
141 10 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 5,936 1,110,001,200 Rls. 30,800 $
142 4 1396 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 13,408 1,068,387,260 Rls. 32,828 $
143 5 1396 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 12,087 1,059,503,823 Rls. 32,193 $
144 12 1396 شهركرد عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,750 1,046,182,636 Rls. 28,234 $
145 4 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 16,680 993,729,030 Rls. 30,534 $
146 7 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 8,000 968,988,520 Rls. 28,540 $
147 6 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 28,500 947,340,000 Rls. 28,500 $
148 10 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,082 905,155,524 Rls. 25,116 $
149 5 1396 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 29,000 903,378,275 Rls. 27,550 $
150 8 1396 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 10,233 892,153,416 Rls. 25,583 $
151 9 1396 شهركرد عراق 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 11,997 837,466,308 Rls. 23,766 $
152 7 1396 شهركرد عراق 04031090 ک ک ک ماست 25,646 824,641,110 Rls. 24,363 $
153 4 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,691 756,349,986 Rls. 23,184 $
154 6 1396 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 23,500 722,089,200 Rls. 21,855 $
155 2 1396 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 7,250 705,461,250 Rls. 21,750 $
156 4 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 5,752 703,695,400 Rls. 21,560 $
157 3 1396 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 23,050 688,155,906 Rls. 21,206 $
158 2 1396 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,370 685,420,227 Rls. 21,123 $
159 12 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 3,518 648,555,012 Rls. 17,388 $
160 3 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 19,000 616,550,000 Rls. 19,000 $
161 12 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 16,500 615,433,500 Rls. 16,500 $
162 6 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 3,801 613,361,148 Rls. 18,492 $
163 5 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 3,714 599,423,286 Rls. 18,354 $
164 8 1396 شهركرد عراق 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 6,348 559,294,040 Rls. 15,871 $
165 8 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 3,816 558,201,600 Rls. 15,840 $
166 3 1396 شهركرد عراق 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 7,000 538,245,960 Rls. 16,590 $
167 6 1396 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,040 534,851,520 Rls. 16,188 $
168 3 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 3,223 532,795,368 Rls. 16,422 $
169 12 1396 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 14,750 524,258,980 Rls. 14,012 $
170 8 1396 شهركرد عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,390 520,847,200 Rls. 14,780 $
171 4 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 16,000 519,840,000 Rls. 16,000 $
172 3 1396 شهركرد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 32,190 512,558,530 Rls. 15,795 $
173 8 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 2,932 510,627,600 Rls. 14,490 $
174 12 1396 شهركرد عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 14,500 510,418,850 Rls. 13,775 $
175 10 1396 شهركرد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 14,500 492,594,000 Rls. 13,775 $
176 12 1396 شهركرد عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 4,400 492,033,300 Rls. 13,200 $
177 8 1396 شهركرد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,564 469,334,462 Rls. 13,694 $
178 1 1396 شهركرد عراق 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 15,500 467,593,770 Rls. 14,415 $
179 2 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,000 454,216,000 Rls. 14,000 $
180 2 1396 شهركرد عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 14,500 446,819,675 Rls. 13,775 $
181 1 1396 شهركرد عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 14,500 446,695,700 Rls. 13,775 $
182 8 1396 شهركرد عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 2,968 434,156,800 Rls. 12,320 $
183 1 1396 شهركرد عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 13,000 421,694,000 Rls. 13,000 $
184 7 1396 شهركرد عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 6,640 401,816,652 Rls. 11,724 $
185 1 1396 شهركرد عراق 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 7,040 343,574,660 Rls. 10,595 $
186 3 1396 شهركرد عراق 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 11,035 332,980,020 Rls. 10,260 $
187 6 1396 شهركرد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,482 287,234,748 Rls. 8,628 $
188 10 1396 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 3,187 287,122,713 Rls. 7,967 $
189 5 1396 شهركرد عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3,529 277,828,975 Rls. 8,495 $
190 10 1396 شهركرد عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 2,400 259,852,200 Rls. 7,200 $
191 4 1396 شهركرد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,500 220,016,250 Rls. 6,750 $
192 8 1396 شهركرد عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,400 208,379,840 Rls. 6,080 $
193 6 1396 شهركرد عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,199 196,050,699 Rls. 5,889 $
194 12 1396 شهركرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,978 183,867,550 Rls. 4,946 $
195 4 1396 شهركرد عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,835 179,171,790 Rls. 5,505 $
196 8 1396 شهركرد عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 1,120 118,100,640 Rls. 3,360 $
197 7 1396 شهركرد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,000 97,237,000 Rls. 2,900 $
198 11 1396 شهركرد عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 795 87,181,290 Rls. 2,385 $
199 3 1396 شهركرد عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 890 86,632,473 Rls. 2,670 $
200 7 1396 شهركرد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 691 81,075,540 Rls. 2,418 $
مجموع کل
109,886,441,839 ريال
مجموع کل
3,219,998 دلار