آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 شهركرد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 74,935,700 Rls. 2,050 $
202 8 1396 شهركرد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,560 74,578,048 Rls. 2,176 $
203 4 1396 شهركرد عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 496 71,599,000 Rls. 2,200 $
204 6 1396 شهركرد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 68,511,000 Rls. 2,050 $
205 9 1396 شهركرد عراق 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 689 49,041,642 Rls. 1,378 $
206 3 1396 شهركرد عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 301 42,835,320 Rls. 1,320 $
207 10 1396 شهركرد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 36,939,975 Rls. 1,025 $
208 9 1396 شهركرد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 36,478,725 Rls. 1,025 $
209 5 1396 شهركرد عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 250 35,975,500 Rls. 1,100 $
210 5 1396 شهركرد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 33,522,625 Rls. 1,025 $
211 7 1396 شهركرد عراق 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 330 32,188,800 Rls. 960 $
212 2 1396 شهركرد عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 439 28,481,442 Rls. 878 $
213 2 1396 شهركرد عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 202 27,248,760 Rls. 840 $
214 11 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 171 27,196,672 Rls. 736 $
215 3 1396 شهركرد عراق 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 16 12,980,400 Rls. 400 $
216 2 1396 شهركرد عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 130 12,651,210 Rls. 390 $
217 11 1396 شهركرد عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 42 4,655,952 Rls. 126 $
مجموع کل
669,820,771 ريال
مجموع کل
19,679 دلار