آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 91,580 12,190,307,984 Rls. 365,086 $
102 12 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,383,520 11,896,748,986 Rls. 318,649 $
103 2 1396 مشهد عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 117,540 11,692,962,716 Rls. 360,388 $
104 6 1396 مشهد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 131,941 11,690,876,454 Rls. 351,040 $
105 4 1396 مشهد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,027,730 11,689,414,617 Rls. 359,707 $
106 5 1396 مشهد عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 49,726 11,485,376,849 Rls. 350,071 $
107 3 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 227,654 11,390,185,080 Rls. 351,026 $
108 11 1396 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 141,831 11,124,252,055 Rls. 301,552 $
109 5 1396 مشهد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 264,798 11,111,136,645 Rls. 339,703 $
110 5 1396 مشهد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 956,440 10,942,079,620 Rls. 334,756 $
111 1 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,200 10,798,524,000 Rls. 333,000 $
112 9 1396 مشهد عراق 04022130 ش?ر خشک صنعت? 75,000 10,606,500,000 Rls. 300,000 $
113 12 1396 مشهد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,119,950 10,537,595,352 Rls. 283,352 $
114 2 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,700 10,422,847,030 Rls. 321,211 $
115 6 1396 مشهد عراق 44219990 --- ساير 60,188 10,386,989,800 Rls. 314,127 $
116 11 1396 مشهد عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 55,822 10,266,199,575 Rls. 279,110 $
117 12 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 136,523 9,957,813,833 Rls. 266,707 $
118 8 1396 مشهد عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 45,037 9,875,639,698 Rls. 281,550 $
119 1 1396 مشهد عراق 04022130 ش?ر خشک صنعت? 75,000 9,729,400,000 Rls. 300,000 $
120 5 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,000 9,649,668,000 Rls. 294,000 $
121 10 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 221,222 9,353,874,625 Rls. 259,133 $
122 11 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 132,863 8,990,063,110 Rls. 243,467 $
123 3 1396 مشهد عراق 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 14,575 8,809,551,764 Rls. 271,531 $
124 7 1396 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 103,147 8,649,139,718 Rls. 255,456 $
125 9 1396 مشهد عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 35,784 8,616,003,711 Rls. 243,129 $
126 12 1396 مشهد عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 75,875 8,516,589,375 Rls. 227,625 $
127 2 1396 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,132,500 8,446,367,288 Rls. 260,314 $
128 6 1396 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 229,880 8,431,423,077 Rls. 252,910 $
129 1 1396 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,100,500 8,378,247,100 Rls. 258,328 $
130 3 1396 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 74,422 8,362,537,569 Rls. 257,701 $
131 1 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 163,469 8,351,506,480 Rls. 257,555 $
132 4 1396 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,020 8,308,712,400 Rls. 255,300 $
133 6 1396 مشهد عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 36,706 8,102,274,025 Rls. 243,356 $
134 7 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 148,437 8,020,181,072 Rls. 236,607 $
135 8 1396 مشهد عراق 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 46,535 8,013,967,233 Rls. 228,117 $
136 12 1396 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 611,125 7,982,701,812 Rls. 213,896 $
137 10 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 69,084 7,925,917,947 Rls. 220,084 $
138 8 1396 مشهد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,960 7,848,781,080 Rls. 226,500 $
139 5 1396 مشهد عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 130,385 7,839,369,456 Rls. 239,292 $
140 3 1396 مشهد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 130,799 7,824,469,898 Rls. 241,150 $
141 6 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 145,053 7,820,087,621 Rls. 235,183 $
142 2 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 103,218 7,686,225,375 Rls. 236,891 $
143 12 1396 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 107,400 7,628,161,917 Rls. 204,722 $
144 3 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 30,283 7,452,883,476 Rls. 229,692 $
145 9 1396 مشهد عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 18,309 7,432,786,578 Rls. 210,931 $
146 12 1396 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 47,024 7,413,341,397 Rls. 199,051 $
147 8 1396 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 867,731 7,240,875,261 Rls. 207,991 $
148 4 1396 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 86,843 7,169,530,100 Rls. 220,560 $
149 3 1396 مشهد عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 29,510 7,049,205,212 Rls. 217,273 $
150 10 1396 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 46,154 7,010,536,935 Rls. 193,841 $
151 1 1396 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 54,000 7,002,288,000 Rls. 216,000 $
152 11 1396 مشهد عراق 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 63,000 6,940,269,000 Rls. 189,000 $
153 9 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 207,505 6,923,246,591 Rls. 196,178 $
154 7 1396 مشهد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 174,158 6,888,897,960 Rls. 203,713 $
155 12 1396 مشهد عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 379,954 6,861,177,722 Rls. 184,277 $
156 9 1396 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 45,746 6,777,620,533 Rls. 192,118 $
157 10 1396 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 222,790 6,724,504,954 Rls. 186,907 $
158 12 1396 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 723,688 6,690,607,837 Rls. 178,975 $
159 7 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 12,578 6,513,877,104 Rls. 191,912 $
160 4 1396 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 6,498,000,000 Rls. 200,000 $
161 2 1396 مشهد عراق 04022130 ش?ر خشک صنعت? 50,000 6,487,000,000 Rls. 200,000 $
162 8 1396 مشهد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 47,880 6,471,259,848 Rls. 187,704 $
163 11 1396 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 41,589 6,410,103,101 Rls. 174,674 $
164 3 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 29,839 6,390,508,716 Rls. 196,938 $
165 11 1396 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 111,610 6,372,123,840 Rls. 172,800 $
166 11 1396 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 490,840 6,331,514,143 Rls. 171,794 $
167 3 1396 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 13,913 6,233,433,176 Rls. 192,075 $
168 8 1396 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 65,613 6,210,697,048 Rls. 177,716 $
169 11 1396 مشهد عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 373,815 6,172,062,454 Rls. 167,938 $
170 12 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 101,257 6,150,587,154 Rls. 164,960 $
171 6 1396 مشهد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 74,105 6,127,940,952 Rls. 184,072 $
172 5 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 82,765 6,026,410,269 Rls. 183,506 $
173 2 1396 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 52,233 5,930,678,775 Rls. 182,786 $
174 8 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 118,978 5,903,762,212 Rls. 170,247 $
175 10 1396 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 38,723 5,875,926,375 Rls. 162,637 $
176 12 1396 مشهد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 62,600 5,837,293,500 Rls. 156,500 $
177 11 1396 مشهد عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 22,265 5,825,629,880 Rls. 157,220 $
178 1 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 24,931 5,798,377,764 Rls. 178,842 $
179 5 1396 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 67,758 5,788,837,394 Rls. 177,042 $
180 7 1396 مشهد عراق 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 25,637 5,757,712,335 Rls. 169,139 $
181 2 1396 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 109,694 5,710,300,037 Rls. 176,015 $
182 6 1396 مشهد عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 133,005 5,641,852,171 Rls. 169,408 $
183 10 1396 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 181,470 5,613,862,346 Rls. 156,043 $
184 4 1396 مشهد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 130,500 5,565,344,976 Rls. 170,960 $
185 6 1396 مشهد عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 162,706 5,513,577,027 Rls. 165,838 $
186 5 1396 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 47,927 5,499,354,871 Rls. 167,741 $
187 6 1396 مشهد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 18,207 5,455,854,753 Rls. 163,883 $
188 12 1396 مشهد عراق 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 37,800 5,450,140,918 Rls. 146,090 $
189 4 1396 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 25,282 5,430,645,143 Rls. 166,860 $
190 11 1396 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 9,109 5,384,935,798 Rls. 147,037 $
191 7 1396 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 181,190 5,374,102,610 Rls. 158,471 $
192 3 1396 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 70,903 5,338,094,782 Rls. 164,506 $
193 6 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 89,966 5,309,631,924 Rls. 159,058 $
194 2 1396 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 98,705 5,236,167,166 Rls. 161,384 $
195 2 1396 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 64,837 5,135,328,550 Rls. 158,275 $
196 12 1396 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 392,080 5,130,552,980 Rls. 137,228 $
197 10 1396 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,243,000 5,100,737,144 Rls. 141,306 $
198 6 1396 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 126,520 5,100,095,722 Rls. 153,084 $
199 12 1396 مشهد عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 106,643 5,096,538,663 Rls. 136,763 $
200 8 1396 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 413,010 5,073,406,225 Rls. 144,553 $
مجموع کل
755,202,703,349 ريال
مجموع کل
22,064,794 دلار