آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,550,850 137,654,368,729 Rls. 4,062,690 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 636,033 67,982,292,791 Rls. 1,822,938 $
3 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 608,306 60,923,587,652 Rls. 1,752,656 $
4 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 538,244 59,704,954,966 Rls. 1,617,910 $
5 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 527,084 56,670,752,517 Rls. 1,606,376 $
6 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 686,773 55,928,901,526 Rls. 1,678,146 $
7 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 332,202 37,204,763,098 Rls. 1,096,266 $
8 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 346,257 36,951,081,029 Rls. 1,024,650 $
9 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 321,793 34,806,085,554 Rls. 1,061,915 $
10 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 321,728 34,450,131,356 Rls. 1,061,700 $
11 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 277,944 33,865,283,171 Rls. 906,654 $
12 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 312,470 33,452,734,417 Rls. 1,030,933 $
13 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 281,406 32,773,264,953 Rls. 928,340 $
14 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 248,268 29,592,154,461 Rls. 819,284 $
15 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 222,518 27,032,951,899 Rls. 734,308 $
16 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 215,466 24,782,186,511 Rls. 711,038 $
17 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 222,575 24,437,111,439 Rls. 753,094 $
18 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,030 24,237,323,769 Rls. 744,733 $
19 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 355,850 23,775,301,786 Rls. 644,945 $
20 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 349,229 23,704,779,963 Rls. 635,610 $
21 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 219,666 23,579,990,665 Rls. 724,898 $
22 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 34,170 22,128,063,709 Rls. 613,831 $
23 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 343,276 22,067,216,762 Rls. 624,847 $
24 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 198,932 21,788,721,497 Rls. 656,476 $
25 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 315,152 21,364,905,301 Rls. 651,471 $
26 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 334,978 21,038,079,862 Rls. 619,610 $
27 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 193,884 20,611,205,358 Rls. 635,496 $
28 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 190,725 19,436,581,771 Rls. 593,350 $
29 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 199,972 18,902,963,474 Rls. 582,894 $
30 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 267,715 16,956,445,268 Rls. 487,089 $
31 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 618,030 16,229,388,189 Rls. 500,052 $
32 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 225,380 14,873,283,585 Rls. 412,579 $
33 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 135,989 14,809,874,125 Rls. 456,434 $
34 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 230,456 14,151,933,022 Rls. 426,515 $
35 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 196,581 14,113,970,255 Rls. 426,992 $
36 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 123,950 13,238,592,942 Rls. 407,096 $
37 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 213,896 12,362,741,442 Rls. 363,623 $
38 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 199,821 12,328,959,625 Rls. 330,628 $
39 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 199,662 11,917,221,201 Rls. 322,938 $
40 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 192,832 11,003,980,368 Rls. 311,543 $
41 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,826 10,887,574,634 Rls. 335,553 $
42 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 172,336 10,876,213,465 Rls. 312,109 $
43 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 189,865 10,389,453,560 Rls. 306,274 $
44 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 159,131 9,549,366,088 Rls. 270,523 $
45 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,100 9,512,720,840 Rls. 269,941 $
46 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 163,729 9,510,166,407 Rls. 263,395 $
47 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 264,643 9,343,876,126 Rls. 268,189 $
48 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 329,070 8,640,848,895 Rls. 266,291 $
49 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 29,000 8,565,479,136 Rls. 231,984 $
50 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 243,095 8,517,733,782 Rls. 251,472 $
51 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 120,139 8,299,399,791 Rls. 245,094 $
52 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 308,030 8,244,010,558 Rls. 248,164 $
53 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 124,859 7,834,335,560 Rls. 212,259 $
54 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 26,000 7,504,848,288 Rls. 212,976 $
55 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 112,746 7,161,978,090 Rls. 191,617 $
56 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 128,457 7,111,647,460 Rls. 218,376 $
57 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 792,000 6,808,950,280 Rls. 209,836 $
58 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 110,942 6,656,939,287 Rls. 203,141 $
59 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 112,814 6,230,042,148 Rls. 191,993 $
60 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 18,000 6,115,489,503 Rls. 164,597 $
61 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 63,084 5,937,733,714 Rls. 182,949 $
62 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 715,000 5,905,900,000 Rls. 178,750 $
63 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 102,622 5,529,161,217 Rls. 166,177 $
64 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 21,000 5,407,523,712 Rls. 162,432 $
65 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 20,500 5,406,021,216 Rls. 165,024 $
66 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 646,000 5,405,833,090 Rls. 166,022 $
67 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 54,688 5,377,777,810 Rls. 158,602 $
68 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 101,636 5,322,988,866 Rls. 162,617 $
69 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 144,250 5,283,831,564 Rls. 146,460 $
70 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 131,520 5,192,901,480 Rls. 139,672 $
71 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 88,021 5,171,268,237 Rls. 158,929 $
72 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 51,080 5,043,281,640 Rls. 153,240 $
73 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 145,860 4,941,583,896 Rls. 152,288 $
74 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 88,620 4,938,505,440 Rls. 150,654 $
75 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 154,758 4,842,724,306 Rls. 145,137 $
76 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 557,000 4,666,206,691 Rls. 129,376 $
77 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 46,575 4,543,603,875 Rls. 139,725 $
78 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 76,054 4,496,368,802 Rls. 138,568 $
79 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 45,225 4,400,760,375 Rls. 135,621 $
80 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 73,300 4,327,688,348 Rls. 133,470 $
81 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 44,212 4,301,122,266 Rls. 132,637 $
82 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,600 4,193,152,000 Rls. 128,000 $
83 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 116,925 4,043,808,304 Rls. 124,621 $
84 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 39,083 4,008,311,763 Rls. 113,343 $
85 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 465,000 3,992,051,075 Rls. 123,025 $
86 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 66,600 3,959,625,040 Rls. 113,220 $
87 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 50,451 3,956,913,168 Rls. 112,180 $
88 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,874 3,912,358,560 Rls. 109,406 $
89 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 61169200 ک ک از پنبه 22,500 3,800,122,428 Rls. 106,876 $
90 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 71,585 3,716,598,890 Rls. 114,536 $
91 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 34,548 3,696,532,120 Rls. 100,192 $
92 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 50,259 3,632,435,874 Rls. 101,188 $
93 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,052 3,403,642,065 Rls. 104,035 $
94 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 61169200 ک ک از پنبه 21,000 3,318,142,300 Rls. 102,254 $
95 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 96,700 3,297,197,070 Rls. 100,370 $
96 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 94,865 3,274,268,680 Rls. 98,639 $
97 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 51,150 3,245,800,000 Rls. 100,000 $
98 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 61,841 3,210,021,938 Rls. 98,926 $
99 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 32,400 3,154,067,100 Rls. 97,200 $
100 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 125,000 2,976,951,181 Rls. 80,604 $
مجموع کل
1,545,829,990,007 ريال
مجموع کل
44,943,297 دلار