آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,370 283,499,495 Rls. 8,711 $
202 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,250 279,342,840 Rls. 8,610 $
203 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 12,975 278,300,605 Rls. 8,362 $
204 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 960 229,252,800 Rls. 6,720 $
205 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,550 215,627,130 Rls. 6,645 $
206 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,078 206,529,098 Rls. 6,026 $
207 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,135 206,104,581 Rls. 6,191 $
208 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,040 204,809,280 Rls. 6,240 $
209 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 2,350 201,965,500 Rls. 5,500 $
210 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,008 190,788,416 Rls. 5,824 $
211 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,977 165,186,253 Rls. 4,850 $
212 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,618 119,422,577 Rls. 3,380 $
213 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,096 114,585,968 Rls. 3,178 $
214 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,665 113,418,440 Rls. 3,164 $
215 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,008 99,912,960 Rls. 3,024 $
216 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 862 96,455,214 Rls. 2,586 $
217 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,750 94,602,375 Rls. 2,625 $
218 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,700 92,483,640 Rls. 2,565 $
219 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,000 92,391,300 Rls. 2,850 $
220 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 750 87,219,000 Rls. 2,475 $
221 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,223 86,704,844 Rls. 2,324 $
222 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 810 76,154,580 Rls. 2,349 $
223 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,039 75,777,944 Rls. 2,166 $
224 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 370 74,192,400 Rls. 2,220 $
225 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,600 66,915,000 Rls. 1,800 $
226 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,600 66,513,600 Rls. 1,800 $
227 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 1,000 58,383,000 Rls. 1,799 $
228 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 593 54,523,250 Rls. 1,661 $
229 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 806 49,704,208 Rls. 1,532 $
230 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 224 15,785,004 Rls. 426 $
231 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04031090 ک ک ک ماست 336 10,660,980 Rls. 319 $
232 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 579 5,661,084 Rls. 156 $
233 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 77 5,154,384 Rls. 146 $
234 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09021000 چا? سبز (تخمر نشده ) عرضه شده در بسته ها? اول?ه که محتو? آن از 3 ک?لوگرم ب?شتر نباشد 25 1,865,013 Rls. 57 $
مجموع کل
4,019,892,763 ريال
مجموع کل
118,281 دلار