آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي زرنديه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,607,200 43,496,554,198 Rls. 1,179,739 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,525,270 42,055,695,362 Rls. 1,296,425 $
3 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,458,490 41,159,356,187 Rls. 1,239,724 $
4 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,231,790 35,373,350,567 Rls. 1,047,062 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,295,615 34,339,655,233 Rls. 919,871 $
6 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,046,920 28,858,944,680 Rls. 889,885 $
7 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 949,080 27,235,506,404 Rls. 772,695 $
8 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 880,600 25,405,260,452 Rls. 704,500 $
9 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 611,970 16,907,607,080 Rls. 520,176 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 501,220 13,822,591,462 Rls. 426,024 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 451,250 13,376,396,346 Rls. 383,563 $
12 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 377,800 12,514,712,840 Rls. 377,800 $
13 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 393,150 8,625,219,478 Rls. 230,778 $
14 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 273,890 8,194,499,434 Rls. 232,807 $
15 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 218,360 6,292,966,976 Rls. 171,808 $
16 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 196,100 5,704,532,392 Rls. 156,880 $
17 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 182,085 5,109,410,273 Rls. 139,189 $
18 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 126,650 4,971,078,858 Rls. 133,214 $
19 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 140,140 3,755,229,416 Rls. 102,435 $
20 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 126,960 3,531,747,936 Rls. 107,916 $
21 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 124,450 3,509,589,560 Rls. 99,560 $
22 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 123,960 3,495,771,168 Rls. 99,168 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 97,250 3,154,692,750 Rls. 97,220 $
24 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 20,000 2,974,000,000 Rls. 80,000 $
25 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,130 2,550,766,713 Rls. 68,387 $
26 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 74,010 2,144,504,432 Rls. 59,208 $
27 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 46,450 2,111,425,454 Rls. 64,466 $
28 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 59,800 2,040,077,000 Rls. 59,800 $
29 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 37,015 1,382,930,725 Rls. 37,015 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,200 1,382,710,800 Rls. 42,600 $
31 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 47,780 1,357,286,460 Rls. 40,613 $
32 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,620 1,351,851,968 Rls. 36,584 $
33 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 58,879 1,313,281,225 Rls. 35,327 $
34 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84198920 دستگاه گرم كننده (وارمر) خون هنگام تزريق 4,190 1,127,442,472 Rls. 30,511 $
35 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,550 956,719,350 Rls. 25,650 $
36 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 22,200 861,421,050 Rls. 23,310 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 30,770 848,442,045 Rls. 26,147 $
38 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20,600 725,944,000 Rls. 20,600 $
39 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 19,440 700,928,640 Rls. 19,440 $
40 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,600 697,969,800 Rls. 19,800 $
41 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 24,120 685,176,840 Rls. 20,502 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 23,180 639,244,132 Rls. 19,703 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 12,200 633,580,160 Rls. 19,520 $
44 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 3,900 583,674,000 Rls. 15,600 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 26,130 525,544,239 Rls. 16,196 $
46 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72122000 - آبكاريکشده يا اندوده شده با روي به طريقه الكتروليت 21,650 500,664,477 Rls. 13,423 $
47 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 14,360 414,211,328 Rls. 11,488 $
48 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 7,800 233,641,200 Rls. 6,630 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 700 104,090,000 Rls. 2,800 $
50 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 830 62,108,900 Rls. 1,660 $
مجموع کل
419,800,006,462 ريال
مجموع کل
12,145,419 دلار