آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 32,048 1,359,978,640 Rls. 38,458 $
102 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 63,330 1,337,265,237 Rls. 37,996 $
103 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 77,262 1,321,257,932 Rls. 40,745 $
104 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 23,600 1,275,780,600 Rls. 35,400 $
105 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 21,670 1,266,056,748 Rls. 39,006 $
106 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 12,967 1,256,241,469 Rls. 36,911 $
107 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 10,850 1,240,225,525 Rls. 37,975 $
108 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 499,000 1,207,115,595 Rls. 32,337 $
109 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 16,135 1,192,433,650 Rls. 32,270 $
110 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 11,925 1,189,743,544 Rls. 32,197 $
111 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 505,500 1,177,730,866 Rls. 31,846 $
112 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 510,500 1,136,195,664 Rls. 32,161 $
113 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 43,707 1,129,434,812 Rls. 34,829 $
114 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 18,866 1,126,958,654 Rls. 32,705 $
115 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,030 1,091,936,010 Rls. 30,090 $
116 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 44,496 1,040,796,311 Rls. 29,425 $
117 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 17,448 1,039,767,146 Rls. 29,486 $
118 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 33,542 1,033,600,648 Rls. 31,866 $
119 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 25,529 1,022,734,617 Rls. 30,635 $
120 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 22,042 967,511,374 Rls. 27,526 $
121 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 17,659 942,260,280 Rls. 28,226 $
122 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,485 925,198,120 Rls. 24,728 $
123 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 20,622 924,977,810 Rls. 24,746 $
124 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,410 903,887,415 Rls. 24,615 $
125 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,940 891,150,470 Rls. 23,818 $
126 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,410 887,518,440 Rls. 24,615 $
127 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 15,332 866,042,424 Rls. 24,531 $
128 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,900 860,049,300 Rls. 23,700 $
129 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,078 855,557,136 Rls. 24,234 $
130 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 104,720 852,820,531 Rls. 23,501 $
131 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 12,000 845,712,000 Rls. 24,000 $
132 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,041 827,337,624 Rls. 25,408 $
133 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,735 817,744,200 Rls. 23,205 $
134 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,058 810,554,220 Rls. 24,174 $
135 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 20,388 802,093,222 Rls. 24,466 $
136 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 374,500 799,166,757 Rls. 23,593 $
137 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,058 798,708,960 Rls. 24,174 $
138 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,058 791,916,066 Rls. 24,174 $
139 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,600 786,904,272 Rls. 21,840 $
140 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 13,628 786,201,080 Rls. 21,805 $
141 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,931 771,797,334 Rls. 23,793 $
142 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 12,240 755,102,736 Rls. 22,032 $
143 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,000 704,760,000 Rls. 20,000 $
144 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 21,190 703,392,340 Rls. 20,978 $
145 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 21,210 701,753,160 Rls. 20,998 $
146 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 14,673 698,905,356 Rls. 18,933 $
147 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 21,470 691,743,975 Rls. 21,255 $
148 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,832 690,651,544 Rls. 21,298 $
149 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 11,710 671,609,816 Rls. 20,278 $
150 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 10,162 671,471,920 Rls. 20,323 $
151 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 16,626 647,058,098 Rls. 19,951 $
152 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 41,600 633,298,040 Rls. 17,971 $
153 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 18,335 612,177,511 Rls. 18,601 $
154 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,760 588,510,720 Rls. 17,280 $
155 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 13,929 588,338,334 Rls. 16,714 $
156 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 29,378 583,806,148 Rls. 15,592 $
157 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84293000 ک اسكريپر 5,000 579,859,650 Rls. 17,730 $
158 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,930 549,818,250 Rls. 14,790 $
159 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 53,760 541,286,400 Rls. 15,360 $
160 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 17,126 541,060,201 Rls. 16,271 $
161 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 16,926 526,796,205 Rls. 16,081 $
162 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 11,120 523,562,880 Rls. 14,080 $
163 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 5,159 511,360,080 Rls. 15,477 $
164 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 12,241 497,286,253 Rls. 14,689 $
165 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 9,651 490,171,108 Rls. 13,511 $
166 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 27,204 475,547,521 Rls. 14,338 $
167 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,890 460,009,801 Rls. 12,769 $
168 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 4,311 453,465,120 Rls. 13,360 $
169 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 219,500 452,817,950 Rls. 13,828 $
170 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 25,812 446,580,420 Rls. 13,640 $
171 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 9,991 432,275,384 Rls. 11,989 $
172 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 6,488 425,333,720 Rls. 11,368 $
173 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 45,345 414,817,144 Rls. 12,788 $
174 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,706 411,565,000 Rls. 11,000 $
175 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 23,500 398,562,509 Rls. 11,059 $
176 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 20,340 396,100,611 Rls. 10,638 $
177 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,659 388,586,660 Rls. 10,580 $
178 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,544 387,691,920 Rls. 11,088 $
179 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,500 370,408,500 Rls. 9,900 $
180 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 3,337 358,405,698 Rls. 10,171 $
181 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 8,400 356,956,320 Rls. 9,660 $
182 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,690 345,153,375 Rls. 9,225 $
183 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 8,400 340,418,400 Rls. 9,660 $
184 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 147,000 332,913,483 Rls. 9,261 $
185 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 11,250 327,752,699 Rls. 9,563 $
186 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 7,372 323,356,684 Rls. 8,846 $
187 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,910 313,862,106 Rls. 9,143 $
188 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,752 311,341,536 Rls. 9,504 $
189 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 7,680 303,307,776 Rls. 9,216 $
190 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,242 302,898,056 Rls. 9,332 $
191 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 5,040 297,207,792 Rls. 9,072 $
192 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 8,245 290,537,310 Rls. 8,245 $
193 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,765 269,657,100 Rls. 8,100 $
194 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,495 267,856,285 Rls. 8,243 $
195 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 13,311 262,984,818 Rls. 7,482 $
196 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 122,000 256,679,199 Rls. 7,686 $
197 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,799 255,541,219 Rls. 6,845 $
198 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 13,770 250,074,621 Rls. 6,939 $
199 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 13,833 230,679,000 Rls. 7,100 $
200 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 101,500 222,461,273 Rls. 6,394 $
مجموع کل
67,997,950,438 ريال
مجموع کل
1,959,435 دلار