آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,770 214,764,984 Rls. 5,796 $
202 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,813 202,755,414 Rls. 5,626 $
203 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,588 199,439,826 Rls. 5,534 $
204 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84322910 خاك ورز مركب حفاظتي 1,300 190,016,050 Rls. 5,810 $
205 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 5,200 180,195,000 Rls. 5,000 $
206 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 1,440 179,368,560 Rls. 5,040 $
207 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,990 178,310,322 Rls. 5,382 $
208 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,062 147,093,408 Rls. 4,536 $
209 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 2,100 126,743,400 Rls. 3,780 $
210 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 5,280 114,920,720 Rls. 3,110 $
211 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,168 112,148,876 Rls. 3,122 $
212 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,326 111,070,840 Rls. 3,160 $
213 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 720 105,066,720 Rls. 3,240 $
214 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,512 101,053,634 Rls. 3,082 $
215 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,810 91,029,442 Rls. 2,669 $
216 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 1,950 84,357,600 Rls. 2,400 $
217 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 3,000 82,699,900 Rls. 2,550 $
218 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,696 80,578,308 Rls. 2,374 $
219 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,058 80,000,140 Rls. 2,270 $
220 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,296 75,654,524 Rls. 2,333 $
221 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,872 69,839,280 Rls. 1,890 $
222 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 1,500 59,923,800 Rls. 1,800 $
223 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,480 57,618,970 Rls. 1,555 $
224 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 870 54,063,366 Rls. 1,479 $
225 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,412 43,709,895 Rls. 1,341 $
226 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 626 40,186,140 Rls. 1,140 $
227 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 1,950 38,663,900 Rls. 1,100 $
228 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 432 31,926,528 Rls. 864 $
229 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 432 28,748,656 Rls. 778 $
230 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 308 28,453,040 Rls. 770 $
مجموع کل
3,110,401,243 ريال
مجموع کل
89,531 دلار