آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 65,445,745 574,465,224,596 Rls. 17,343,123 $
2 6 1396 شهيدرجايي عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 38,500,000 548,000,000,000 Rls. 16,526,895 $
3 11 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 52,764,450 515,455,152,517 Rls. 13,982,579 $
4 8 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 45,828,497 422,686,055,925 Rls. 12,144,551 $
5 7 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 43,588,435 395,074,399,920 Rls. 11,550,933 $
6 4 1396 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,160,000 363,000,000,000 Rls. 11,159,200 $
7 11 1396 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,050,000 319,000,000,000 Rls. 8,621,500 $
8 7 1396 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,063,760 283,000,000,000 Rls. 8,388,054 $
9 5 1396 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,004,000 274,000,000,000 Rls. 8,401,120 $
10 1 1396 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,005,000 272,524,613,200 Rls. 8,401,400 $
11 4 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 25,211,466 217,000,000,000 Rls. 6,681,038 $
12 4 1396 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,619,290 210,867,222,737 Rls. 6,474,365 $
13 5 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 19,410,749 169,000,000,000 Rls. 5,143,848 $
14 10 1396 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 9,500,900 152,000,000,000 Rls. 4,227,900 $
15 4 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 23,726,860 122,464,959,380 Rls. 3,763,734 $
16 12 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 18,618,573 111,010,764,054 Rls. 2,976,970 $
17 5 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 20,508,218 107,371,744,604 Rls. 3,278,943 $
18 6 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 19,755,266 104,888,157,186 Rls. 3,160,840 $
19 9 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 18,452,602 104,014,374,045 Rls. 2,947,564 $
20 7 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 16,593,997 89,309,943,175 Rls. 2,648,033 $
21 1 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 13,828,861 71,746,565,820 Rls. 2,212,615 $
22 8 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 12,830,583 70,935,806,723 Rls. 2,052,886 $
23 11 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 7,136,529 44,268,236,919 Rls. 1,201,921 $
24 9 1396 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,530,000 43,581,548,500 Rls. 1,235,500 $
25 12 1396 شهيدرجايي عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 46,400,000 43,123,000,000 Rls. 1,160,000 $
26 12 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 3,539,622 34,887,772,433 Rls. 937,997 $
27 10 1396 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 5,630,000 32,580,596,800 Rls. 900,800 $
28 10 1396 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,513,821 24,013,457,883 Rls. 666,161 $
29 12 1396 شهيدرجايي عمان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,209,300 22,477,863,750 Rls. 604,650 $
30 7 1396 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 583,880 21,465,042,661 Rls. 635,869 $
31 8 1396 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,500,000 18,576,728,450 Rls. 553,700 $
32 10 1396 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,000,000 17,880,000,000 Rls. 500,000 $
33 4 1396 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,215,000 16,605,506,250 Rls. 511,245 $
34 12 1396 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,570,000 16,103,843,250 Rls. 431,750 $
35 7 1396 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,260,000 14,738,220,000 Rls. 441,000 $
36 10 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 64,012 13,834,375,017 Rls. 384,076 $
37 10 1396 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,936,180 13,155,174,240 Rls. 367,874 $
38 4 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 63,993 12,496,796,100 Rls. 383,960 $
39 6 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 59,824 11,876,239,576 Rls. 358,948 $
40 7 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 57,542 11,672,555,506 Rls. 345,254 $
41 12 1396 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 605,000 11,282,947,500 Rls. 302,500 $
42 9 1396 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,619,846 10,953,226,530 Rls. 307,770 $
43 10 1396 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 604,030 10,884,318,585 Rls. 302,015 $
44 12 1396 شهيدرجايي عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 271,163 10,557,700,000 Rls. 284,000 $
45 11 1396 شهيدرجايي عمان 03063590 --- سا?ر 58,800 9,349,916,880 Rls. 254,100 $
46 9 1396 شهيدرجايي عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 425,590 9,217,551,000 Rls. 259,000 $
47 6 1396 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 984,778 9,015,668,874 Rls. 270,814 $
48 8 1396 شهيدرجايي عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 286,750 8,845,240,000 Rls. 251,000 $
49 5 1396 شهيدرجايي عمان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 967,390 8,414,182,276 Rls. 256,358 $
50 11 1396 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 360,000 6,579,720,000 Rls. 180,000 $
51 5 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 31,987 6,287,205,557 Rls. 191,923 $
52 6 1396 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 42,024 6,223,733,388 Rls. 189,108 $
53 1 1396 شهيدرجايي عمان 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 660,140 5,886,979,120 Rls. 181,540 $
54 5 1396 شهيدرجايي عمان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 102,630 5,877,114,736 Rls. 178,576 $
55 11 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,073 5,746,420,632 Rls. 156,441 $
56 12 1396 شهيدرجايي عمان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 96,390 5,714,616,096 Rls. 154,224 $
57 4 1396 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 420,000 5,642,579,880 Rls. 173,880 $
58 8 1396 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 965,100 5,562,189,162 Rls. 159,241 $
59 6 1396 شهيدرجايي عمان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 383,797 4,925,372,760 Rls. 147,378 $
60 7 1396 شهيدرجايي عمان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 378,970 4,912,487,425 Rls. 145,525 $
61 11 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 660,060 4,681,193,080 Rls. 127,480 $
62 8 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 21,868 4,611,238,880 Rls. 131,212 $
63 8 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 369,370 4,574,789,662 Rls. 130,986 $
64 12 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 19,584 4,353,993,216 Rls. 117,504 $
65 8 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 741,229 4,330,255,392 Rls. 123,232 $
66 9 1396 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 20,217 4,276,122,555 Rls. 121,305 $
67 10 1396 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 669,420 3,966,160,680 Rls. 110,453 $
68 12 1396 شهيدرجايي عمان 03063590 --- سا?ر 24,000 3,861,228,000 Rls. 103,200 $
69 10 1396 شهيدرجايي عمان 03063590 --- سا?ر 24,000 3,832,118,400 Rls. 105,600 $
70 8 1396 شهيدرجايي عمان 03063590 --- سا?ر 24,000 3,692,304,000 Rls. 105,600 $
71 8 1396 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 305,000 3,674,548,500 Rls. 106,750 $
72 7 1396 شهيدرجايي عمان 03063590 --- سا?ر 24,600 3,546,803,400 Rls. 105,780 $
73 11 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 307,290 3,457,481,977 Rls. 93,952 $
74 5 1396 شهيدرجايي عمان 03063590 --- سا?ر 24,000 3,453,648,000 Rls. 105,600 $
75 7 1396 شهيدرجايي عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 64,000 3,384,208,000 Rls. 99,200 $
76 11 1396 شهيدرجايي عمان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 26,271 3,372,154,467 Rls. 91,250 $
77 7 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 567,020 3,337,313,208 Rls. 98,324 $
78 6 1396 شهيدرجايي عمان 22029990 --- ساير 136,995 3,077,305,952 Rls. 93,139 $
79 5 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 273,576 2,968,725,144 Rls. 90,644 $
80 10 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 354,520 2,935,942,386 Rls. 81,256 $
81 12 1396 شهيدرجايي عمان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 22,812 2,856,178,787 Rls. 76,338 $
82 7 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 236,420 2,802,904,052 Rls. 82,385 $
83 9 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 217,032 2,609,911,116 Rls. 73,686 $
84 11 1396 شهيدرجايي عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 85,370 2,607,191,000 Rls. 71,000 $
85 12 1396 شهيدرجايي عمان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 7,750 2,463,058,300 Rls. 66,100 $
86 9 1396 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 806,440 2,422,584,528 Rls. 68,526 $
87 10 1396 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 150,330 2,335,327,200 Rls. 64,800 $
88 10 1396 شهيدرجايي عمان 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 6,470 2,263,608,000 Rls. 63,300 $
89 10 1396 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 738,180 2,256,180,232 Rls. 62,744 $
90 12 1396 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 500,000 2,244,900,000 Rls. 60,000 $
91 6 1396 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 37,120 2,100,795,264 Rls. 63,104 $
92 12 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 295,507 2,050,282,592 Rls. 55,026 $
93 11 1396 شهيدرجايي عمان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 100,840 1,863,271,100 Rls. 50,420 $
94 7 1396 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 335,000 1,857,626,100 Rls. 55,275 $
95 9 1396 شهيدرجايي عمان 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 2,800 1,756,374,000 Rls. 49,750 $
96 12 1396 شهيدرجايي عمان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 1,913 1,687,416,500 Rls. 45,100 $
97 8 1396 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 555,044 1,665,746,259 Rls. 47,391 $
98 12 1396 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,910 1,577,206,525 Rls. 42,235 $
99 12 1396 شهيدرجايي عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,712 1,465,587,200 Rls. 39,424 $
100 10 1396 شهيدرجايي عمان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 1,441,560,000 Rls. 40,000 $
مجموع کل
6,180,746,355,272 ريال
مجموع کل
181,373,260 دلار