آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 شهيدرجايي عمان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 11,320 1,433,140,340 Rls. 39,560 $
102 6 1396 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 260,000 1,431,163,800 Rls. 42,900 $
103 10 1396 شهيدرجايي عمان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 99,010 1,370,849,120 Rls. 38,020 $
104 6 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 117,860 1,365,430,530 Rls. 41,196 $
105 9 1396 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 90,749 1,358,461,575 Rls. 38,365 $
106 11 1396 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,820 1,259,285,300 Rls. 34,450 $
107 4 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 115,100 1,254,985,595 Rls. 38,535 $
108 10 1396 شهيدرجايي عمان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 5,010 1,225,326,000 Rls. 34,000 $
109 4 1396 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,140 1,189,717,500 Rls. 36,500 $
110 4 1396 شهيدرجايي عمان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 11,936 1,165,371,360 Rls. 35,808 $
111 5 1396 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 215,000 1,162,125,525 Rls. 35,475 $
112 6 1396 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 30,716 1,138,832,262 Rls. 34,371 $
113 8 1396 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 28,303 1,111,158,756 Rls. 31,932 $
114 12 1396 شهيدرجايي عمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 3,300 1,100,503,800 Rls. 29,700 $
115 5 1396 شهيدرجايي عمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 55,000 1,079,265,000 Rls. 33,000 $
116 12 1396 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,190 1,044,372,000 Rls. 28,000 $
117 7 1396 شهيدرجايي عمان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,340 1,039,430,000 Rls. 31,000 $
118 8 1396 شهيدرجايي عمان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 285,100 1,016,991,990 Rls. 29,086 $
119 5 1396 شهيدرجايي عمان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 16,596 980,458,784 Rls. 29,872 $
120 12 1396 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 17,430 955,993,200 Rls. 25,800 $
121 10 1396 شهيدرجايي عمان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 944,221,800 Rls. 26,200 $
122 8 1396 شهيدرجايي عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,110 939,216,429 Rls. 26,721 $
123 11 1396 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,150 924,893,779 Rls. 25,030 $
124 11 1396 شهيدرجايي عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 19,471 920,586,005 Rls. 24,911 $
125 11 1396 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 62,698 892,677,922 Rls. 24,296 $
126 12 1396 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 6,768 883,184,400 Rls. 23,688 $
127 10 1396 شهيدرجايي عمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 48,080 866,786,240 Rls. 24,040 $
128 5 1396 شهيدرجايي عمان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 5,400 855,686,000 Rls. 26,000 $
129 11 1396 شهيدرجايي عمان 08081000 سيب , تازه 82,360 852,113,120 Rls. 23,060 $
130 10 1396 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,753 847,655,040 Rls. 23,704 $
131 1 1396 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,340 831,689,132 Rls. 25,644 $
132 1 1396 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,940 828,531,396 Rls. 25,542 $
133 11 1396 شهيدرجايي عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,700 826,765,971 Rls. 22,515 $
134 12 1396 شهيدرجايي عمان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 8,460 820,652,598 Rls. 22,002 $
135 7 1396 شهيدرجايي عمان 08081000 سيب , تازه 85,590 815,454,028 Rls. 23,964 $
136 9 1396 شهيدرجايي عمان 08081000 سيب , تازه 80,410 801,250,746 Rls. 22,514 $
137 8 1396 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 52,380 780,002,160 Rls. 22,134 $
138 11 1396 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,950 770,511,750 Rls. 20,850 $
139 9 1396 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 46,000 722,292,991 Rls. 20,295 $
140 5 1396 شهيدرجايي عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 22,895 710,877,600 Rls. 21,600 $
141 5 1396 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,478 698,382,570 Rls. 21,354 $
142 11 1396 شهيدرجايي عمان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 6,150 683,646,300 Rls. 18,450 $
143 5 1396 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 244,560 679,871,540 Rls. 20,788 $
144 4 1396 شهيدرجايي عمان 22029990 --- ساير 48,235 679,326,912 Rls. 20,909 $
145 9 1396 شهيدرجايي عمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 980 656,654,400 Rls. 18,600 $
146 4 1396 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 120,000 645,381,000 Rls. 19,800 $
147 11 1396 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,465 635,626,000 Rls. 17,200 $
148 12 1396 شهيدرجايي عمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,200 627,694,760 Rls. 16,940 $
149 8 1396 شهيدرجايي عمان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,310 614,206,460 Rls. 18,004 $
150 8 1396 شهيدرجايي عمان 08081000 سيب , تازه 61,675 606,988,081 Rls. 17,269 $
151 4 1396 شهيدرجايي عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 600,878,335 Rls. 18,463 $
152 5 1396 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,760 599,286,025 Rls. 18,278 $
153 10 1396 شهيدرجايي عمان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,100 598,768,500 Rls. 16,500 $
154 8 1396 شهيدرجايي عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,487 596,808,636 Rls. 17,338 $
155 11 1396 شهيدرجايي عمان 27101940 روغن پايه معدني 40,675 568,918,453 Rls. 15,493 $
156 12 1396 شهيدرجايي عمان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 400 566,837,250 Rls. 15,150 $
157 6 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 90,190 558,039,802 Rls. 16,826 $
158 8 1396 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,100 544,964,260 Rls. 15,540 $
159 10 1396 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 534,602,250 Rls. 14,625 $
160 9 1396 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,600 523,158,300 Rls. 14,700 $
161 6 1396 شهيدرجايي عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 15,650 521,004,150 Rls. 15,650 $
162 12 1396 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,590 518,293,850 Rls. 13,942 $
163 7 1396 شهيدرجايي عمان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 69,000 503,243,100 Rls. 14,827 $
164 4 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 72,810 503,152,580 Rls. 15,484 $
165 11 1396 شهيدرجايي عمان 22029990 --- ساير 15,950 491,668,531 Rls. 13,306 $
166 7 1396 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,870 487,067,700 Rls. 14,350 $
167 11 1396 شهيدرجايي عمان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 65,440 483,667,040 Rls. 13,088 $
168 11 1396 شهيدرجايي عمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 12,970 479,267,440 Rls. 12,970 $
169 1 1396 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,580 472,848,948 Rls. 14,586 $
170 7 1396 شهيدرجايي عمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 6,680 472,167,162 Rls. 13,911 $
171 7 1396 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,750 471,498,860 Rls. 14,062 $
172 6 1396 شهيدرجايي عمان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 27,000 465,692,760 Rls. 14,040 $
173 6 1396 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,300 453,474,000 Rls. 13,725 $
174 5 1396 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,150 444,554,308 Rls. 13,612 $
175 1 1396 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,250 444,011,344 Rls. 13,688 $
176 9 1396 شهيدرجايي عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,836 423,012,000 Rls. 12,000 $
177 4 1396 شهيدرجايي عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 41,740 420,745,260 Rls. 12,948 $
178 4 1396 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,500 420,513,945 Rls. 12,921 $
179 12 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 46,899 405,785,765 Rls. 10,951 $
180 5 1396 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,090 401,290,350 Rls. 12,270 $
181 11 1396 شهيدرجايي عمان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 3,140 398,936,944 Rls. 10,864 $
182 12 1396 شهيدرجايي عمان 04015010 ک ک ک خامه شير 3,510 391,452,750 Rls. 10,530 $
183 11 1396 شهيدرجايي عمان 25151120 ک کک ک تراورتن 88,474 390,302,062 Rls. 10,616 $
184 8 1396 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 55,485 390,048,453 Rls. 11,097 $
185 10 1396 شهيدرجايي عمان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 4,630 381,034,500 Rls. 10,500 $
186 10 1396 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,198 379,706,904 Rls. 10,536 $
187 8 1396 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 5,400 379,609,200 Rls. 10,800 $
188 10 1396 شهيدرجايي عمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 14,970 377,652,681 Rls. 10,479 $
189 5 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 63,150 342,284,834 Rls. 10,458 $
190 8 1396 شهيدرجايي عمان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,000 335,664,000 Rls. 9,600 $
191 7 1396 شهيدرجايي عمان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 25,000 332,621,250 Rls. 9,750 $
192 11 1396 شهيدرجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,760 317,813,000 Rls. 8,600 $
193 10 1396 شهيدرجايي عمان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 73,310 286,080,000 Rls. 8,000 $
194 10 1396 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 65,014 281,140,239 Rls. 7,801 $
195 8 1396 شهيدرجايي عمان 08105000 کيوي، تازه 19,900 279,786,040 Rls. 7,960 $
196 11 1396 شهيدرجايي عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,800 277,810,400 Rls. 7,600 $
197 12 1396 شهيدرجايي عمان 25151120 ک کک ک تراورتن 60,629 271,127,780 Rls. 7,276 $
198 8 1396 شهيدرجايي عمان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 70,500 262,848,687 Rls. 7,527 $
199 7 1396 شهيدرجايي عمان 04015010 ک ک ک خامه شير 2,500 253,177,500 Rls. 7,500 $
200 7 1396 شهيدرجايي عمان 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 4,893 250,404,100 Rls. 7,340 $
مجموع کل
68,600,411,795 ريال
مجموع کل
1,971,672 دلار