آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 شهيدرجايي عمان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 2,520 245,155,680 Rls. 7,560 $
202 12 1396 شهيدرجايي عمان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 770 243,496,250 Rls. 6,550 $
203 10 1396 شهيدرجايي عمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,900 229,568,430 Rls. 6,370 $
204 11 1396 شهيدرجايي عمان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 35,500 219,626,939 Rls. 5,949 $
205 7 1396 شهيدرجايي عمان 22029990 --- ساير 9,216 219,420,500 Rls. 6,500 $
206 12 1396 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,320 216,579,400 Rls. 5,800 $
207 10 1396 شهيدرجايي عمان 27101920 گريس 14,870 214,359,972 Rls. 5,948 $
208 7 1396 شهيدرجايي عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 610 208,101,500 Rls. 6,100 $
209 8 1396 شهيدرجايي عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,500 204,810,900 Rls. 5,950 $
210 9 1396 شهيدرجايي عمان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 49,000 195,643,050 Rls. 5,550 $
211 10 1396 شهيدرجايي عمان 28042100 آرگون 16,500 194,990,848 Rls. 5,408 $
212 6 1396 شهيدرجايي عمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 14,700 194,867,875 Rls. 5,875 $
213 8 1396 شهيدرجايي عمان 25202000 ک گچ 325,070 192,966,810 Rls. 5,526 $
214 12 1396 شهيدرجايي عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,000 190,816,500 Rls. 5,100 $
215 1 1396 شهيدرجايي عمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,710 186,403,500 Rls. 5,750 $
216 12 1396 شهيدرجايي عمان 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 2,800 185,270,000 Rls. 5,000 $
217 9 1396 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 25,590 182,144,502 Rls. 5,118 $
218 10 1396 شهيدرجايي عمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,810 179,985,783 Rls. 4,992 $
219 8 1396 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 8,000 178,426,395 Rls. 5,103 $
220 12 1396 شهيدرجايي عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,600 177,673,930 Rls. 4,795 $
221 4 1396 شهيدرجايي عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,575 171,512,150 Rls. 5,270 $
222 5 1396 شهيدرجايي عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 18,453 160,679,665 Rls. 4,913 $
223 10 1396 شهيدرجايي عمان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 25,796 158,774,400 Rls. 4,440 $
224 9 1396 شهيدرجايي عمان 69074090 ک ک ک سا?ر 24,550 154,175,000 Rls. 4,375 $
225 10 1396 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,070 150,236,460 Rls. 4,140 $
226 5 1396 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 41,730 136,834,851 Rls. 4,173 $
227 4 1396 شهيدرجايي عمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,960 132,009,750 Rls. 4,050 $
228 7 1396 شهيدرجايي عمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,249 127,453,640 Rls. 3,736 $
229 10 1396 شهيدرجايي عمان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,347 126,875,300 Rls. 3,520 $
230 7 1396 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,169 125,782,005 Rls. 3,687 $
231 6 1396 شهيدرجايي عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,850 123,176,700 Rls. 3,700 $
232 9 1396 شهيدرجايي عمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,161 119,756,985 Rls. 3,365 $
233 9 1396 شهيدرجايي عمان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 30,000 119,294,328 Rls. 3,352 $
234 6 1396 شهيدرجايي عمان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 593 117,310,826 Rls. 3,524 $
235 4 1396 شهيدرجايي عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 1,110 117,162,000 Rls. 3,600 $
236 7 1396 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,977 113,057,110 Rls. 3,314 $
237 7 1396 شهيدرجايي عمان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 24,900 109,123,530 Rls. 3,215 $
238 11 1396 شهيدرجايي عمان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 26,700 107,849,577 Rls. 2,937 $
239 6 1396 شهيدرجايي عمان 20081100 بادا م زميني ;محفوظ شده 450 106,108,404 Rls. 3,187 $
240 4 1396 شهيدرجايي عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 24,970 105,335,946 Rls. 3,246 $
241 6 1396 شهيدرجايي عمان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 1,044 101,507,255 Rls. 3,049 $
242 11 1396 شهيدرجايي عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 2,700 98,695,800 Rls. 2,700 $
243 11 1396 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 586 86,614,379 Rls. 2,344 $
244 12 1396 شهيدرجايي عمان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 20,000 81,785,000 Rls. 2,200 $
245 12 1396 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 20,800 77,581,920 Rls. 2,080 $
246 7 1396 شهيدرجايي عمان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 2,739 74,882,425 Rls. 2,195 $
247 10 1396 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 20,320 72,664,320 Rls. 2,032 $
248 4 1396 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 6,400 69,264,375 Rls. 2,125 $
249 7 1396 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 20,780 69,128,641 Rls. 2,017 $
250 1 1396 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 20,600 66,801,680 Rls. 2,060 $
251 11 1396 شهيدرجايي عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 65,797,200 Rls. 1,800 $
252 4 1396 شهيدرجايي عمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 325 63,462,750 Rls. 1,950 $
253 5 1396 شهيدرجايي عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,640 60,800,704 Rls. 1,856 $
254 6 1396 شهيدرجايي عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 26,920 56,708,727 Rls. 1,697 $
255 9 1396 شهيدرجايي عمان 19053200 ويفل ها و ويفرها 807 55,945,908 Rls. 1,572 $
256 5 1396 شهيدرجايي عمان 08061000 انگور تازه 2,490 48,941,946 Rls. 1,494 $
257 12 1396 شهيدرجايي عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,280 47,891,200 Rls. 1,280 $
258 4 1396 شهيدرجايي عمان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 510 46,024,140 Rls. 1,412 $
259 8 1396 شهيدرجايي عمان 25291000 فلداسپات (Feldspat) 22,800 45,693,700 Rls. 1,300 $
260 6 1396 شهيدرجايي عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 298 44,576,649 Rls. 1,339 $
261 7 1396 شهيدرجايي عمان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 2,670 40,085,125 Rls. 1,175 $
262 11 1396 شهيدرجايي عمان 25202000 ک گچ 56,170 35,349,516 Rls. 954 $
263 12 1396 شهيدرجايي عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 503 35,316,250 Rls. 950 $
264 12 1396 شهيدرجايي عمان 25202000 ک گچ 53,900 34,272,140 Rls. 916 $
265 9 1396 شهيدرجايي عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 136 28,862,679 Rls. 811 $
266 6 1396 شهيدرجايي عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 563 27,676,806 Rls. 830 $
267 8 1396 شهيدرجايي عمان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 752 26,432,048 Rls. 752 $
268 5 1396 شهيدرجايي عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,360 22,276,120 Rls. 680 $
269 12 1396 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 280 20,818,000 Rls. 560 $
270 10 1396 شهيدرجايي عمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,814 19,614,464 Rls. 544 $
271 6 1396 شهيدرجايي عمان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 38,460 19,060,776 Rls. 577 $
272 8 1396 شهيدرجايي عمان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 530 18,243,660 Rls. 530 $
273 7 1396 شهيدرجايي عمان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,170 17,961,548 Rls. 526 $
274 6 1396 شهيدرجايي عمان 25202000 ک گچ 27,490 15,546,897 Rls. 467 $
275 6 1396 شهيدرجايي عمان 19053200 ويفل ها و ويفرها 157 15,026,226 Rls. 452 $
276 11 1396 شهيدرجايي عمان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 8,267 14,782,000 Rls. 400 $
277 9 1396 شهيدرجايي عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 141 12,883,218 Rls. 362 $
278 5 1396 شهيدرجايي عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,210 11,891,517 Rls. 363 $
279 9 1396 شهيدرجايي عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 175 11,673,192 Rls. 328 $
280 5 1396 شهيدرجايي عمان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,300 10,646,675 Rls. 325 $
281 6 1396 شهيدرجايي عمان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 29 8,738,222 Rls. 262 $
282 10 1396 شهيدرجايي عمان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 80 8,649,360 Rls. 240 $
283 11 1396 شهيدرجايي عمان 28365000 کربنات کلسيم 1,000 5,543,250 Rls. 150 $
284 10 1396 شهيدرجايي عمان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 100 4,291,200 Rls. 120 $
285 12 1396 شهيدرجايي عمان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 22,500 4,200,775 Rls. 113 $
286 8 1396 شهيدرجايي عمان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,700 3,427,300 Rls. 100 $
287 9 1396 شهيدرجايي عمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 36 2,420,052 Rls. 68 $
288 12 1396 شهيدرجايي عمان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 600 2,223,240 Rls. 60 $
289 9 1396 شهيدرجايي عمان 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 36 1,423,560 Rls. 40 $
290 11 1396 شهيدرجايي عمان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 16 1,197,245 Rls. 32 $
291 12 1396 شهيدرجايي عمان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 980 1,111,620 Rls. 30 $
292 11 1396 شهيدرجايي عمان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 4 159,633 Rls. 4 $
مجموع کل
8,459,390,424 ريال
مجموع کل
242,911 دلار