آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 382,060 102,465,507,485 Rls. 2,902,520 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 311,600 90,874,149,100 Rls. 2,470,150 $
3 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 305,025 84,181,279,207 Rls. 2,420,443 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 242,025 67,415,294,800 Rls. 1,869,575 $
5 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 121,800 34,990,766,020 Rls. 1,033,410 $
6 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,000 20,758,587,750 Rls. 638,250 $
7 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,599,105,000 Rls. 311,000 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 10,534,819,600 Rls. 324,600 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,090,279,000 Rls. 311,000 $
10 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,000 9,657,746,000 Rls. 294,000 $
11 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 6,714,666,000 Rls. 207,000 $
12 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,250 4,986,958,480 Rls. 150,937 $
13 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,300 4,095,875,700 Rls. 112,050 $
14 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,379,442,500 Rls. 67,500 $
15 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,018,260,000 Rls. 30,000 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 107,767 740,135,028 Rls. 22,812 $
مجموع کل
462,502,871,670 ريال
مجموع کل
13,165,247 دلار