آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 71123000 ک خاكستر حاوي فلز گرانبها يا تركيبات از فلز گرانبها 158,149 573,000,000,000 Rls. 15,372,082 $
2 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 474,525 17,022,294,000 Rls. 474,525 $
3 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 447,040 16,155,722,570 Rls. 437,985 $
4 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 360,800 12,963,123,448 Rls. 347,864 $
5 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 369,600 12,119,368,800 Rls. 369,600 $
6 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 182,353 11,612,330,544 Rls. 337,352 $
7 7 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 295,680 10,035,970,560 Rls. 295,680 $
8 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 302,400 9,069,999,120 Rls. 257,040 $
9 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 1,122,060 8,702,461,488 Rls. 235,236 $
10 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 303,600 8,697,057,666 Rls. 247,434 $
11 1 1396 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 522,136 7,619,315,308 Rls. 234,961 $
12 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 932,034 7,090,713,836 Rls. 202,876 $
13 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 892,156 6,636,931,499 Rls. 182,891 $
14 1 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 198,000 6,420,744,000 Rls. 198,000 $
15 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 184,800 5,979,080,000 Rls. 184,000 $
16 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 100,800 2,936,141,165 Rls. 90,317 $
17 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 161,710 2,674,224,526 Rls. 72,769 $
18 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,998,000 2,123,970,660 Rls. 59,940 $
19 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 162,700 1,792,352,010 Rls. 48,810 $
20 6 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 208,974 1,701,460,324 Rls. 51,364 $
21 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,550,472,000 Rls. 44,000 $
22 7 1396 شهيدرجايي فيليپين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 45,000 1,542,285,000 Rls. 45,000 $
23 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 104,450 1,398,710,840 Rls. 39,691 $
24 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 99,830 1,245,102,570 Rls. 37,935 $
25 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 79,404 1,128,922,795 Rls. 30,173 $
26 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 105,930 1,123,406,717 Rls. 30,139 $
27 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,101,504,000 Rls. 32,000 $
28 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 82,000 1,100,072,640 Rls. 31,160 $
29 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 80,430 1,077,040,120 Rls. 30,563 $
30 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 109,600 1,062,465,140 Rls. 30,140 $
31 6 1396 شهيدرجايي فيليپين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,061,408,000 Rls. 32,000 $
32 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 100,000 1,057,140,000 Rls. 30,000 $
33 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,041,440,000 Rls. 32,000 $
34 1 1396 شهيدرجايي فيليپين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,038,016,000 Rls. 32,000 $
35 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 100,000 973,740,000 Rls. 30,000 $
36 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 138,365 938,666,640 Rls. 28,856 $
37 7 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 121,100 916,111,903 Rls. 26,861 $
38 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 62,379 911,096,060 Rls. 28,070 $
39 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 23,650 833,686,150 Rls. 23,650 $
40 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 823,130,000 Rls. 22,000 $
41 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 81,180 801,514,494 Rls. 24,354 $
42 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 21,300 767,630,700 Rls. 21,300 $
43 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 542,696,000 Rls. 15,400 $
44 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 27132000 قيرنفت 44,180 418,427,108 Rls. 12,812 $
45 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,200 263,824,480 Rls. 7,120 $
46 7 1396 شهيدرجايي فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,000 250,804,400 Rls. 7,480 $
47 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,470 247,735,029 Rls. 6,961 $
48 6 1396 شهيدرجايي فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,500 230,358,705 Rls. 6,945 $
مجموع کل
749,800,669,015 ريال
مجموع کل
20,439,336 دلار