آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,784,810 35,941,581,364 Rls. 1,108,366 $
2 2 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,671,501 32,298,471,540 Rls. 995,585 $
3 5 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,329,252 28,986,312,363 Rls. 884,581 $
4 12 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,560,801 27,314,769,547 Rls. 730,604 $
5 6 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,856,307 22,146,058,067 Rls. 666,239 $
6 4 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,700,615 20,034,303,398 Rls. 615,347 $
7 8 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,084,776 18,074,641,785 Rls. 519,350 $
8 9 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,928,092 16,837,607,816 Rls. 477,812 $
9 3 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,977,504 13,533,494,844 Rls. 417,044 $
10 7 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,481,001 12,112,715,485 Rls. 357,032 $
11 12 1396 اميرآباد قزاقستان 08081000 سيب , تازه 1,165,238 11,541,915,411 Rls. 309,069 $
12 11 1396 اميرآباد قزاقستان 08081000 سيب , تازه 1,089,147 10,920,520,364 Rls. 296,864 $
13 6 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 146,348 9,694,269,840 Rls. 292,696 $
14 10 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 114,000 8,220,768,000 Rls. 228,000 $
15 8 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 96,000 6,713,280,000 Rls. 192,000 $
16 8 1396 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 183,000 6,199,985,700 Rls. 180,900 $
17 11 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,493,001 4,825,523,798 Rls. 130,987 $
18 12 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 58,000 4,372,620,000 Rls. 116,000 $
19 7 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 59,000 3,956,540,000 Rls. 118,000 $
20 8 1396 اميرآباد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 26,500 3,685,530,000 Rls. 106,000 $
21 3 1396 اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 160,900 3,654,167,720 Rls. 112,630 $
22 9 1396 اميرآباد قزاقستان 08081000 سيب , تازه 181,030 3,221,338,335 Rls. 90,515 $
23 10 1396 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,444,601 3,215,687,892 Rls. 89,228 $
24 11 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 42,200 3,127,357,600 Rls. 84,400 $
25 6 1396 اميرآباد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 22,500 2,973,600,000 Rls. 90,000 $
26 9 1396 اميرآباد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 23,531 2,903,237,109 Rls. 82,359 $
27 7 1396 اميرآباد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 21,500 2,903,102,000 Rls. 86,000 $
28 8 1396 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 118,440 2,852,375,820 Rls. 82,908 $
29 3 1396 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,392,171 2,839,783,429 Rls. 87,528 $
30 12 1396 اميرآباد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 24,152 2,731,228,920 Rls. 72,456 $
31 8 1396 اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 107,000 2,593,689,700 Rls. 74,900 $
32 10 1396 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 97,000 2,428,104,000 Rls. 67,900 $
33 12 1396 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,012,948 2,380,272,984 Rls. 63,816 $
34 6 1396 اميرآباد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 24,000 2,378,880,000 Rls. 72,000 $
35 2 1396 اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 102,000 2,316,001,800 Rls. 71,400 $
36 2 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 34,666 2,249,414,068 Rls. 69,332 $
37 8 1396 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 997,931 2,160,531,252 Rls. 62,766 $
38 5 1396 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,006,695 2,070,958,462 Rls. 63,218 $
39 1 1396 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,004,960 2,053,714,656 Rls. 63,312 $
40 2 1396 اميرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 131,350 1,953,638,775 Rls. 60,225 $
41 12 1396 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 72,000 1,873,620,000 Rls. 50,400 $
42 7 1396 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,300 1,860,165,450 Rls. 54,990 $
43 5 1396 اميرآباد قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,039 1,780,002,330 Rls. 54,426 $
44 1 1396 اميرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 103,402 1,759,761,500 Rls. 54,250 $
45 6 1396 اميرآباد قزاقستان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 11,780 1,758,288,690 Rls. 53,010 $
46 2 1396 اميرآباد قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 122,600 1,272,528,064 Rls. 39,232 $
47 8 1396 اميرآباد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 1,040,528,280 Rls. 30,360 $
48 1 1396 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 16,000 1,038,016,000 Rls. 32,000 $
49 4 1396 اميرآباد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 20,966 1,023,527,232 Rls. 31,450 $
50 5 1396 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 110,211 988,479,201 Rls. 30,197 $
51 5 1396 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,032 938,283,278 Rls. 28,642 $
52 7 1396 اميرآباد قزاقستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 20,000 886,990,000 Rls. 26,000 $
53 5 1396 اميرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 17,544 862,085,844 Rls. 26,316 $
54 2 1396 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,500 853,904,025 Rls. 26,325 $
55 11 1396 اميرآباد قزاقستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 9,500 844,831,200 Rls. 22,800 $
56 4 1396 اميرآباد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 59,616 838,506,989 Rls. 25,834 $
57 2 1396 اميرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,000 787,903,200 Rls. 24,300 $
58 8 1396 اميرآباد قزاقستان 08081000 سيب , تازه 45,000 771,142,500 Rls. 22,500 $
59 3 1396 اميرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 26,000 759,189,600 Rls. 23,400 $
60 9 1396 اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 30,500 752,374,000 Rls. 21,350 $
61 3 1396 اميرآباد قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 127,000 741,669,840 Rls. 22,860 $
62 2 1396 اميرآباد قزاقستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 17,080 720,186,740 Rls. 22,204 $
63 2 1396 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 350,878 717,019,885 Rls. 22,105 $
64 4 1396 اميرآباد قزاقستان 94061090 ک ک ک ساير 14,440 703,841,700 Rls. 21,660 $
65 2 1396 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 117,401 677,476,332 Rls. 20,887 $
66 10 1396 اميرآباد قزاقستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,320 627,073,920 Rls. 17,280 $
67 12 1396 اميرآباد قزاقستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,317 547,531,110 Rls. 14,634 $
68 9 1396 اميرآباد قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,000 526,838,000 Rls. 14,950 $
69 1 1396 اميرآباد قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 40,000 519,008,000 Rls. 16,000 $
70 2 1396 اميرآباد قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 36,885 515,780,100 Rls. 15,900 $
71 8 1396 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 78,049 494,689,891 Rls. 14,251 $
72 8 1396 اميرآباد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,500 493,955,700 Rls. 14,350 $
73 8 1396 اميرآباد قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 21,400 403,393,210 Rls. 11,770 $
74 2 1396 اميرآباد قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 3,500 397,500,250 Rls. 12,250 $
75 3 1396 اميرآباد قزاقستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,560 380,833,200 Rls. 11,736 $
76 8 1396 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 39,658 340,777,800 Rls. 9,900 $
77 10 1396 اميرآباد قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 51,547 336,689,342 Rls. 9,278 $
78 2 1396 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 50,360 293,118,804 Rls. 9,036 $
79 11 1396 اميرآباد قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 43,949 290,499,831 Rls. 7,911 $
80 10 1396 اميرآباد قزاقستان 08081000 سيب , تازه 27,450 277,126,416 Rls. 7,686 $
81 7 1396 اميرآباد قزاقستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,700 276,331,500 Rls. 8,100 $
82 4 1396 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 44,740 251,517,535 Rls. 7,739 $
83 4 1396 اميرآباد قزاقستان 08071100 هندوا نه , تازه 28,000 209,235,600 Rls. 6,440 $
84 3 1396 اميرآباد قزاقستان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 21,650 175,619,372 Rls. 5,413 $
85 11 1396 اميرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 13,271 171,984,358 Rls. 4,645 $
86 11 1396 اميرآباد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,322 171,605,088 Rls. 4,644 $
87 2 1396 اميرآباد قزاقستان 07031000 پيازوموسير 32,600 158,608,980 Rls. 4,890 $
88 8 1396 اميرآباد قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 8,740 132,180,480 Rls. 3,840 $
89 3 1396 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,950 122,995,204 Rls. 3,791 $
90 7 1396 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,800 120,086,796 Rls. 3,538 $
91 8 1396 اميرآباد قزاقستان 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 9,700 118,706,175 Rls. 3,395 $
92 12 1396 اميرآباد قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 7,600 113,388,960 Rls. 3,040 $
93 2 1396 اميرآباد قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 30,600 104,641,762 Rls. 3,226 $
94 5 1396 اميرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,400 99,936,540 Rls. 3,060 $
95 11 1396 اميرآباد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,045 98,263,345 Rls. 2,659 $
96 1 1396 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 13,460 78,824,340 Rls. 2,430 $
97 10 1396 اميرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 5,200 74,996,480 Rls. 2,080 $
98 9 1396 اميرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 5,078 72,281,259 Rls. 2,031 $
99 12 1396 اميرآباد قزاقستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 5,003 65,513,665 Rls. 1,751 $
100 12 1396 اميرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 5,000 65,273,250 Rls. 1,750 $
مجموع کل
385,795,121,987 ريال
مجموع کل
11,342,261 دلار