آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 645,114 6,513,184,819 Rls. 177,612 $
102 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 626,057 6,422,667,899 Rls. 187,820 $
103 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 866,288 6,264,402,984 Rls. 175,985 $
104 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 380,481 6,258,157,348 Rls. 190,918 $
105 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 580,642 6,237,198,143 Rls. 173,856 $
106 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهمانند 438,372 6,209,615,942 Rls. 184,211 $
107 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهمانند 377,200 6,165,811,647 Rls. 189,987 $
108 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 13,300 6,104,518,000 Rls. 167,000 $
109 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 159,250 6,002,928,750 Rls. 159,250 $
110 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 27132000 قيرنفت 1,004,970 5,958,097,930 Rls. 160,795 $
111 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 543,828 5,897,694,072 Rls. 165,389 $
112 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 7,847,694 5,858,502,133 Rls. 176,337 $
113 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 604,619 5,755,272,100 Rls. 176,925 $
114 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 673,614 5,713,416,255 Rls. 172,630 $
115 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 501,067 5,690,572,428 Rls. 166,086 $
116 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهمانند 449,643 5,568,599,064 Rls. 163,620 $
117 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 988,387 5,509,224,150 Rls. 156,176 $
118 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08081000 سيب , تازه 205,132 5,481,053,914 Rls. 157,175 $
119 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08081000 سيب , تازه 414,285 5,441,618,715 Rls. 145,948 $
120 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 488,499 5,403,293,409 Rls. 153,293 $
121 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 450,200 5,397,206,785 Rls. 161,738 $
122 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 548,435 5,365,399,997 Rls. 148,383 $
123 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 300,142 5,203,780,341 Rls. 142,081 $
124 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 261,861 5,182,450,025 Rls. 159,050 $
125 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 710,563 5,147,978,157 Rls. 151,651 $
126 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08081000 سيب , تازه 320,488 5,125,454,494 Rls. 141,500 $
127 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 691,580 5,026,969,920 Rls. 152,148 $
128 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 588,305 4,940,203,350 Rls. 152,065 $
129 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهمانند 271,667 4,811,974,564 Rls. 146,831 $
130 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 4,799,771,400 Rls. 132,600 $
131 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 4,192,000 4,694,901,240 Rls. 125,760 $
132 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 325,785 4,585,397,110 Rls. 140,754 $
133 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 150,490 4,565,762,025 Rls. 132,613 $
134 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 192,349 4,491,704,571 Rls. 135,945 $
135 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 319,160 4,432,399,724 Rls. 119,977 $
136 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 366,376 4,378,276,320 Rls. 129,788 $
137 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 4,035,445 4,347,667,500 Rls. 116,492 $
138 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 682,369 4,334,932,283 Rls. 123,005 $
139 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 4,305,318,800 Rls. 132,700 $
140 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 368,895 4,257,291,393 Rls. 126,296 $
141 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 20,000 4,236,480,000 Rls. 120,000 $
142 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,600 4,236,480,000 Rls. 120,000 $
143 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08081000 سيب , تازه 300,350 4,234,083,932 Rls. 118,564 $
144 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 395,800 4,170,737,900 Rls. 120,661 $
145 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 362,608 4,162,250,063 Rls. 125,740 $
146 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 6,278,665 4,138,163,432 Rls. 112,217 $
147 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 3,108,000 4,008,402,040 Rls. 122,240 $
148 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 282,130 3,967,161,721 Rls. 122,235 $
149 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 329,273 3,921,953,982 Rls. 119,599 $
150 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 449,290 3,908,030,402 Rls. 117,458 $
151 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 321,211 3,884,601,829 Rls. 110,186 $
152 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08081000 سيب , تازه 127,366 3,789,350,833 Rls. 107,493 $
153 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 257,383 3,770,345,266 Rls. 105,853 $
154 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 20,000 3,722,505,600 Rls. 105,600 $
155 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,600 3,722,505,600 Rls. 105,600 $
156 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 244,762 3,703,812,537 Rls. 101,505 $
157 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 893,000 3,672,694,680 Rls. 107,160 $
158 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 411,500 3,658,015,620 Rls. 107,620 $
159 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68080000 لوحه (Panel)، صفحه (Board)،ک چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشيا? همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خردهکچوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسبانندهکهاي معدني به هم فشرده شده باشد. 504,000 3,654,944,640 Rls. 107,136 $
160 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 418,815 3,641,037,025 Rls. 112,212 $
161 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 144,257 3,594,271,839 Rls. 96,640 $
162 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,027,000 3,568,528,060 Rls. 95,492 $
163 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 181,620 3,518,860,315 Rls. 108,077 $
164 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 90,279 3,501,039,705 Rls. 100,632 $
165 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 186,419 3,455,023,185 Rls. 93,367 $
166 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 223,400 3,449,688,858 Rls. 98,661 $
167 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 86,625 3,437,983,426 Rls. 101,430 $
168 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,990,664 3,434,832,500 Rls. 105,850 $
169 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 283,478 3,419,625,352 Rls. 97,035 $
170 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 20,160 3,392,226,000 Rls. 100,800 $
171 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 303,456 3,384,692,596 Rls. 104,292 $
172 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,220 3,315,328,032 Rls. 93,908 $
173 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 480,551 3,314,585,997 Rls. 98,708 $
174 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,250 3,280,277,280 Rls. 91,000 $
175 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 849,370 3,277,349,000 Rls. 101,000 $
176 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 260,450 3,247,524,380 Rls. 87,156 $
177 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 109,354 3,232,934,265 Rls. 87,483 $
178 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39093100 ک ک پل? (مت?لن فن?ل ا?زوس?انات) (MDI خام، MDI پل?­مر?ک) 18,800 3,213,888,000 Rls. 91,200 $
179 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 305,103 3,195,936,000 Rls. 96,000 $
180 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سا?ر 45,000 3,144,970,000 Rls. 90,000 $
181 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 442,544 3,096,484,732 Rls. 95,488 $
182 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 696,846 3,072,938,390 Rls. 90,590 $
183 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68080000 لوحه (Panel)، صفحه (Board)،ک چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشيا? همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خردهکچوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسبانندهکهاي معدني به هم فشرده شده باشد. 430,000 3,058,670,076 Rls. 88,858 $
184 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 250,910 3,003,566,681 Rls. 91,534 $
185 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 5,090,416 2,887,263,358 Rls. 81,854 $
186 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 2,851,128,000 Rls. 84,000 $
187 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 715,000 2,771,619,850 Rls. 83,650 $
188 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,600 2,767,833,600 Rls. 78,400 $
189 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 78,392 2,746,740,554 Rls. 83,942 $
190 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 2,729,580,000 Rls. 84,000 $
191 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 3,162,132 2,688,207,540 Rls. 82,612 $
192 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 196,445 2,685,045,802 Rls. 73,610 $
193 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 212,378 2,668,879,863 Rls. 75,713 $
194 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 3,067,000 2,635,544,600 Rls. 79,330 $
195 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 2,806,001 2,601,583,872 Rls. 76,986 $
196 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 2,563,469 2,593,985,630 Rls. 71,670 $
197 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 15,840 2,590,236,000 Rls. 79,200 $
198 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,350 2,583,017,225 Rls. 75,715 $
199 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 19,665 2,541,888,000 Rls. 72,000 $
200 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 12,000 2,541,888,000 Rls. 72,000 $
مجموع کل
414,549,893,366 ريال
مجموع کل
12,001,352 دلار