آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,440 2,525,988,640 Rls. 68,320 $
202 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 28365000 کربنات کلسيم 921,000 2,476,530,678 Rls. 67,278 $
203 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 175,349 2,443,582,673 Rls. 69,333 $
204 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 381,900 2,438,353,580 Rls. 67,865 $
205 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 87,748 2,438,246,523 Rls. 74,766 $
206 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,000 2,422,406,250 Rls. 66,173 $
207 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 177,776 2,417,037,032 Rls. 66,128 $
208 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 245,575 2,398,399,575 Rls. 73,740 $
209 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 31,000 2,394,560,000 Rls. 64,000 $
210 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 276,300 2,381,537,216 Rls. 73,432 $
211 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 42,800 2,372,511,000 Rls. 64,200 $
212 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 256,133 2,358,246,378 Rls. 72,668 $
213 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 21,900 2,308,845,825 Rls. 71,153 $
214 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 290,908 2,265,882,318 Rls. 69,818 $
215 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70193910 پشم شيشه 66,000 2,262,018,000 Rls. 66,000 $
216 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 40,100 2,238,870,000 Rls. 60,150 $
217 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 14,950 2,207,485,000 Rls. 59,000 $
218 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 271,884 2,136,636,796 Rls. 60,625 $
219 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 295,000 2,125,153,500 Rls. 65,492 $
220 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,915,000 2,122,973,220 Rls. 57,450 $
221 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 28365000 کربنات کلسيم 808,500 2,112,384,120 Rls. 64,680 $
222 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,600 2,111,518,500 Rls. 65,072 $
223 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 622,302 2,047,323,803 Rls. 58,247 $
224 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,851,000 2,010,933,150 Rls. 55,500 $
225 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,915,000 1,990,678,050 Rls. 57,450 $
226 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 66,180 1,974,324,395 Rls. 60,219 $
227 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 173,124 1,965,823,915 Rls. 52,802 $
228 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 262,533 1,965,615,496 Rls. 53,273 $
229 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 1,965,483 1,952,002,894 Rls. 60,143 $
230 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 80,409 1,950,102,024 Rls. 53,187 $
231 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 182,898 1,920,488,283 Rls. 53,763 $
232 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 578,260 1,919,978,412 Rls. 52,908 $
233 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 125,800 1,913,294,892 Rls. 55,140 $
234 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,020 1,878,233,000 Rls. 50,200 $
235 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,000,000 1,847,750,000 Rls. 50,000 $
236 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 82,221 1,833,378,000 Rls. 55,259 $
237 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهمانند 147,001 1,818,219,505 Rls. 51,591 $
238 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 413,616 1,810,538,222 Rls. 54,680 $
239 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 138,456 1,805,809,890 Rls. 51,029 $
240 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,055,000 1,773,840,000 Rls. 48,000 $
241 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 72,000 1,762,000,000 Rls. 50,000 $
242 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 351,800 1,744,994,680 Rls. 52,360 $
243 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 229,028 1,743,832,698 Rls. 49,502 $
244 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 101,200 1,740,904,440 Rls. 51,590 $
245 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,710 1,733,637,000 Rls. 51,000 $
246 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 246,000 1,726,345,090 Rls. 50,350 $
247 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 121,602 1,718,003,232 Rls. 52,382 $
248 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,577,000 1,668,796,080 Rls. 47,310 $
249 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08081000 سيب , تازه 103,247 1,660,152,130 Rls. 49,458 $
250 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 130,500 1,652,000,000 Rls. 50,000 $
251 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 65,640 1,647,639,252 Rls. 45,948 $
252 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 1,023,000 1,634,428,500 Rls. 46,500 $
253 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 17,465 1,631,016,820 Rls. 50,264 $
254 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 27,840 1,621,724,544 Rls. 45,936 $
255 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 452,000 1,604,082,140 Rls. 48,740 $
256 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 1,024,000 1,593,694,500 Rls. 46,500 $
257 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 47,171 1,582,332,585 Rls. 44,423 $
258 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 298,600 1,568,618,850 Rls. 45,150 $
259 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 43,623 1,561,719,786 Rls. 43,904 $
260 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,640 1,556,268,000 Rls. 42,000 $
261 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 412,464 1,546,002,955 Rls. 47,455 $
262 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 11,059 1,540,812,225 Rls. 41,275 $
263 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 112,000 1,534,900,520 Rls. 47,300 $
264 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 67,341 1,507,066,095 Rls. 40,405 $
265 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 123,417 1,494,199,180 Rls. 46,040 $
266 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 51,964 1,493,478,829 Rls. 44,255 $
267 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سا?ر 25,000 1,484,232,000 Rls. 42,000 $
268 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 500,000 1,465,196,040 Rls. 41,580 $
269 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 38,990 1,464,439,020 Rls. 44,780 $
270 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 14,664 1,457,575,048 Rls. 41,287 $
271 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70193910 پشم شيشه 53,761 1,456,828,091 Rls. 39,672 $
272 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25221000 آهک زنده 1,453,500 1,456,226,000 Rls. 43,000 $
273 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 312,884 1,454,502,240 Rls. 40,674 $
274 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 190,310 1,450,247,346 Rls. 40,939 $
275 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 70193910 پشم شيشه 20,500 1,449,649,125 Rls. 44,325 $
276 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,942 1,447,314,600 Rls. 44,600 $
277 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 740,550 1,443,491,000 Rls. 44,500 $
278 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 104,733 1,419,049,432 Rls. 41,892 $
279 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 60,417 1,413,125,672 Rls. 40,065 $
280 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 95,900 1,385,992,155 Rls. 42,705 $
281 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,000 1,384,118,400 Rls. 41,280 $
282 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 03063590 --- سا?ر 9,330 1,383,209,235 Rls. 41,985 $
283 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 105,000 1,380,044,580 Rls. 39,105 $
284 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 283,354 1,364,921,144 Rls. 36,836 $
285 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 237,500 1,358,144,490 Rls. 41,850 $
286 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 92,000 1,335,337,500 Rls. 39,250 $
287 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 8,100 1,332,895,500 Rls. 40,500 $
288 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 76,813 1,332,866,682 Rls. 36,118 $
289 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 28365000 کربنات کلسيم 1,237,000 1,328,461,520 Rls. 39,013 $
290 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 42,705 1,327,788,000 Rls. 39,600 $
291 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 107,730 1,262,621,430 Rls. 36,061 $
292 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 131,800 1,257,115,356 Rls. 36,408 $
293 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 37,100 1,254,434,500 Rls. 37,100 $
294 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 20,640 1,253,984,040 Rls. 38,596 $
295 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 961,000 1,241,719,500 Rls. 38,100 $
296 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,750 1,235,257,000 Rls. 37,375 $
297 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 286,000 1,220,321,960 Rls. 37,180 $
298 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 453,000 1,215,127,200 Rls. 36,240 $
299 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 51,500 1,213,736,408 Rls. 33,672 $
300 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,367 1,206,268,622 Rls. 32,374 $
مجموع کل
173,742,391,722 ريال
مجموع کل
5,021,443 دلار