آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 شهيدرجايي كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,004 374,449,320 Rls. 10,008 $
102 9 1396 شهيدرجايي كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 3,000 370,020,000 Rls. 10,500 $
103 4 1396 شهيدرجايي كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,830 355,977,210 Rls. 10,938 $
104 7 1396 شهيدرجايي كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,680 353,607,756 Rls. 10,418 $
105 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,110 349,982,226 Rls. 9,834 $
106 10 1396 شهيدرجايي كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,700 340,729,200 Rls. 9,450 $
107 6 1396 شهيدرجايي كانادا 08132000 آلو خشک کرده 5,000 338,323,800 Rls. 10,200 $
108 8 1396 شهيدرجايي كانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 4,475 338,068,872 Rls. 9,864 $
109 12 1396 شهيدرجايي كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,621 333,937,947 Rls. 8,953 $
110 12 1396 شهيدرجايي كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,972 333,788,751 Rls. 8,949 $
111 8 1396 شهيدرجايي كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,555 332,630,360 Rls. 9,439 $
112 6 1396 شهيدرجايي كانادا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 1,423 321,274,934 Rls. 9,686 $
113 9 1396 شهيدرجايي كانادا 07132010 لپه 5,944 318,159,648 Rls. 9,012 $
114 7 1396 شهيدرجايي كانادا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 40,950 304,116,813 Rls. 9,009 $
115 5 1396 شهيدرجايي كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,080 297,451,720 Rls. 9,080 $
116 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,240 295,544,384 Rls. 8,384 $
117 11 1396 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 4,000 293,768,000 Rls. 8,000 $
118 6 1396 شهيدرجايي كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,292 274,539,813 Rls. 8,277 $
119 9 1396 شهيدرجايي كانادا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 12,718 267,784,839 Rls. 7,589 $
120 11 1396 شهيدرجايي كانادا 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 13,650 249,481,050 Rls. 6,825 $
121 6 1396 شهيدرجايي كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 16,000 249,179,520 Rls. 7,456 $
122 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,040 245,874,502 Rls. 7,174 $
123 6 1396 شهيدرجايي كانادا 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,290 244,199,620 Rls. 7,420 $
124 9 1396 شهيدرجايي كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9,300 237,242,880 Rls. 6,720 $
125 10 1396 شهيدرجايي كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,490 205,178,006 Rls. 5,654 $
126 9 1396 شهيدرجايي كانادا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,595 199,227,222 Rls. 5,598 $
127 5 1396 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 5,020 188,805,965 Rls. 5,773 $
128 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08132000 آلو خشک کرده 2,680 187,370,491 Rls. 5,467 $
129 5 1396 شهيدرجايي كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,550 182,166,850 Rls. 5,570 $
130 7 1396 شهيدرجايي كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,480 178,288,146 Rls. 5,202 $
131 8 1396 شهيدرجايي كانادا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 22,360 172,897,931 Rls. 4,919 $
132 11 1396 شهيدرجايي كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,400 159,645,600 Rls. 4,320 $
133 12 1396 شهيدرجايي كانادا 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 19,130 157,442,320 Rls. 4,208 $
134 11 1396 شهيدرجايي كانادا 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 19,140 155,617,505 Rls. 4,211 $
135 10 1396 شهيدرجايي كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,110 150,007,635 Rls. 4,215 $
136 6 1396 شهيدرجايي كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 3,654 144,314,735 Rls. 4,385 $
137 4 1396 شهيدرجايي كانادا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,560 134,030,640 Rls. 4,112 $
138 6 1396 شهيدرجايي كانادا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 520 124,175,430 Rls. 3,730 $
139 10 1396 شهيدرجايي كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 123,382,600 Rls. 3,400 $
140 6 1396 شهيدرجايي كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,387 122,227,765 Rls. 3,685 $
141 8 1396 شهيدرجايي كانادا 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 3,348 117,062,820 Rls. 3,348 $
142 4 1396 شهيدرجايي كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,816 115,339,480 Rls. 3,544 $
143 6 1396 شهيدرجايي كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,881 108,343,012 Rls. 3,292 $
144 9 1396 شهيدرجايي كانادا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 3,055 108,219,888 Rls. 3,066 $
145 5 1396 شهيدرجايي كانادا 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 10,604 107,239,695 Rls. 3,279 $
146 5 1396 شهيدرجايي كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 250 106,466,750 Rls. 3,250 $
147 9 1396 شهيدرجايي كانادا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,000 105,720,000 Rls. 3,000 $
148 12 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,728 100,147,815 Rls. 2,685 $
149 11 1396 شهيدرجايي كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,353 100,000,230 Rls. 2,706 $
150 10 1396 شهيدرجايي كانادا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,900 97,351,200 Rls. 2,700 $
151 7 1396 شهيدرجايي كانادا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 2,500 94,250,750 Rls. 2,750 $
152 6 1396 شهيدرجايي كانادا 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 3,600 89,885,700 Rls. 2,700 $
153 7 1396 شهيدرجايي كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,596 88,595,705 Rls. 2,585 $
154 6 1396 شهيدرجايي كانادا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 312 71,877,624 Rls. 2,184 $
155 6 1396 شهيدرجايي كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,345 70,824,472 Rls. 2,152 $
156 12 1396 شهيدرجايي كانادا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,512 65,353,650 Rls. 1,758 $
157 11 1396 شهيدرجايي كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 800 59,128,000 Rls. 1,600 $
158 4 1396 شهيدرجايي كانادا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 700 56,628,300 Rls. 1,740 $
159 7 1396 شهيدرجايي كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,079 51,272,408 Rls. 1,496 $
160 8 1396 شهيدرجايي كانادا 07132010 لپه 760 41,675,968 Rls. 1,216 $
161 8 1396 شهيدرجايي كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 512 41,153,805 Rls. 1,177 $
162 11 1396 شهيدرجايي كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,500 38,802,750 Rls. 1,050 $
163 10 1396 شهيدرجايي كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,110 38,507,298 Rls. 1,082 $
164 10 1396 شهيدرجايي كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,110 35,589,000 Rls. 1,000 $
165 6 1396 شهيدرجايي كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 420 32,092,524 Rls. 964 $
166 4 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 656 31,503,560 Rls. 968 $
167 8 1396 شهيدرجايي كانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 375 21,223,755 Rls. 607 $
168 8 1396 شهيدرجايي كانادا 04090000 عسل طبيعي 98 19,296,801 Rls. 549 $
169 8 1396 شهيدرجايي كانادا 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 320 13,426,560 Rls. 384 $
170 12 1396 شهيدرجايي كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 150 11,152,500 Rls. 300 $
171 6 1396 شهيدرجايي كانادا 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 288 10,235,321 Rls. 311 $
مجموع کل
12,053,279,347 ريال
مجموع کل
347,077 دلار