آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,143,000 297,931,921,350 Rls. 8,567,350 $
2 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 803,200 216,724,145,300 Rls. 6,370,220 $
3 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 400,000 99,899,042,500 Rls. 2,827,500 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,600 24,289,818,000 Rls. 649,200 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 13,767,600,000 Rls. 385,000 $
6 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08109010 انار تازه 22,186 781,790,268 Rls. 22,186 $
مجموع کل
653,394,317,418 ريال
مجموع کل
18,821,456 دلار