آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,144,600 1,337,943,257 Rls. 38,746 $
102 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 25,649 1,335,581,710 Rls. 41,038 $
103 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,063,586 1,260,913,523 Rls. 35,629 $
104 1 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,504 1,232,741,314 Rls. 38,003 $
105 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 663,700 1,160,427,476 Rls. 33,185 $
106 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,894 1,141,030,779 Rls. 31,661 $
107 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,469 1,076,608,706 Rls. 33,175 $
108 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 11,980 950,291,936 Rls. 26,356 $
109 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 12,387 884,322,201 Rls. 27,251 $
110 5 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,831 860,746,572 Rls. 26,772 $
111 8 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 198,086 839,242,951 Rls. 24,487 $
112 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 9,094 743,760,225 Rls. 20,007 $
113 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,288 736,420,926 Rls. 20,434 $
114 3 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 9,661 627,018,222 Rls. 19,322 $
115 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 149,426 618,647,528 Rls. 16,725 $
116 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 146,187 584,834,579 Rls. 16,185 $
117 7 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,162 569,328,640 Rls. 17,408 $
118 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 126,234 565,942,925 Rls. 15,119 $
119 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 256,340 469,212,329 Rls. 12,818 $
120 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 254,880 461,908,922 Rls. 12,745 $
121 6 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 23,948 393,010,628 Rls. 11,974 $
122 6 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 317,501 391,838,366 Rls. 11,906 $
123 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 24,040 391,190,900 Rls. 12,020 $
124 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 70,583 358,648,920 Rls. 10,108 $
125 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08081000 سيب , تازه 19,697 347,059,062 Rls. 9,849 $
126 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 21,234 336,718,200 Rls. 9,555 $
127 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 181,470 331,690,996 Rls. 9,074 $
128 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 74,496 221,294,957 Rls. 5,959 $
129 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 40,000 70,502,000 Rls. 2,000 $
130 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 27,160 47,855,920 Rls. 1,358 $
مجموع کل
20,346,734,670 ريال
مجموع کل
590,869 دلار