آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه پيشين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08081000 سيب , تازه 3,043,820 70,061,906,030 Rls. 1,884,053 $
2 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,450,183 37,565,310,115 Rls. 1,014,778 $
3 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 904,410 16,216,327,225 Rls. 434,687 $
4 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 908,630 14,986,036,539 Rls. 406,505 $
5 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 886,070 11,816,033,600 Rls. 340,072 $
6 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 891,000 10,456,330,500 Rls. 311,850 $
7 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 49,095 9,369,621,600 Rls. 251,040 $
8 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 136,270 8,316,159,280 Rls. 222,960 $
9 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 37,800 7,981,632,000 Rls. 216,000 $
10 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 106,520 7,732,411,760 Rls. 213,040 $
11 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 525,340 7,254,501,369 Rls. 201,626 $
12 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 40,392 7,025,757,600 Rls. 194,400 $
13 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 582,000 6,768,951,000 Rls. 203,700 $
14 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 31,080 6,281,856,000 Rls. 177,600 $
15 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 83,130 5,878,547,720 Rls. 166,260 $
16 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 28,248 5,711,271,360 Rls. 155,040 $
17 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 30,456 5,655,582,720 Rls. 161,280 $
18 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 82,841 5,617,670,364 Rls. 165,682 $
19 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 26,880 5,391,820,800 Rls. 153,600 $
20 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 4,956,000,000 Rls. 150,000 $
21 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 4,864,200,000 Rls. 150,000 $
22 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 388,000 4,760,740,600 Rls. 135,800 $
23 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 337,270 4,563,063,697 Rls. 129,444 $
24 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 67,005 4,358,437,050 Rls. 134,010 $
25 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 20,976 4,130,616,000 Rls. 110,400 $
26 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 311,760 4,065,457,376 Rls. 119,307 $
27 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 18,925 3,922,195,776 Rls. 108,144 $
28 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 33,593 3,897,410,006 Rls. 117,576 $
29 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08071100 هندوا نه , تازه 519,750 3,877,451,204 Rls. 119,543 $
30 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 51,480 3,792,676,800 Rls. 102,960 $
31 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 57,960 3,762,195,360 Rls. 115,919 $
32 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 69,330 3,373,254,225 Rls. 103,996 $
33 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 29,675 3,369,253,594 Rls. 103,863 $
34 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 284,300 3,349,880,608 Rls. 103,264 $
35 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 25,086 3,274,856,869 Rls. 87,803 $
36 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 27,322 3,241,590,654 Rls. 95,628 $
37 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 48,144 3,177,799,536 Rls. 95,488 $
38 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 217,200 3,032,475,759 Rls. 83,361 $
39 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 166,030 2,985,717,000 Rls. 79,800 $
40 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 26,210 2,983,482,560 Rls. 91,736 $
41 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 24,066 2,971,456,786 Rls. 84,233 $
42 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 43,052 2,814,042,280 Rls. 86,104 $
43 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 22,704 2,758,632,982 Rls. 79,460 $
44 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 32,760 2,367,949,500 Rls. 69,300 $
45 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 18,223 2,339,120,731 Rls. 63,782 $
46 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 217,800 2,338,251,840 Rls. 72,063 $
47 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 70,977 2,187,938,298 Rls. 67,428 $
48 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 38,640 2,141,737,920 Rls. 57,960 $
49 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 172,440 2,125,948,575 Rls. 65,355 $
50 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 135,801 2,012,028,244 Rls. 53,911 $
51 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 27,290 1,923,399,200 Rls. 54,580 $
52 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 17,622 1,882,048,553 Rls. 51,104 $
53 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 16,741 1,869,181,989 Rls. 50,099 $
54 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 16,096 1,827,280,832 Rls. 56,339 $
55 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08109010 انار تازه 48,500 1,753,954,000 Rls. 48,500 $
56 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 26,880 1,743,866,880 Rls. 53,760 $
57 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 8,400 1,708,272,000 Rls. 48,000 $
58 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 153,720 1,666,249,800 Rls. 50,160 $
59 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 14,372 1,647,687,230 Rls. 50,302 $
60 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 132,500 1,486,560,054 Rls. 45,306 $
61 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 15,016 1,450,921,242 Rls. 43,549 $
62 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07031000 پيازوموسير 212,468 1,416,655,635 Rls. 42,493 $
63 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 17,469 1,387,000,852 Rls. 42,743 $
64 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 14,665 1,379,511,354 Rls. 42,528 $
65 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 12,477 1,356,796,258 Rls. 38,439 $
66 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 25,238 1,334,622,726 Rls. 37,857 $
67 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 10,524 1,322,597,624 Rls. 36,835 $
68 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 112,500 1,309,540,440 Rls. 40,380 $
69 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 37,132 1,272,911,158 Rls. 35,252 $
70 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 19,320 1,253,636,160 Rls. 38,640 $
71 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 35,141 1,246,474,680 Rls. 33,384 $
72 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,747 1,231,873,191 Rls. 34,067 $
73 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 18,480 1,198,871,520 Rls. 36,960 $
74 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 8,040 1,167,054,240 Rls. 32,160 $
75 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 17,856 1,162,247,040 Rls. 35,712 $
76 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,216 1,129,829,856 Rls. 34,824 $
77 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,118,970,000 Rls. 30,000 $
78 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,741 1,107,619,140 Rls. 34,050 $
79 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 97,000 1,103,035,500 Rls. 33,950 $
80 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 97,000 1,101,473,800 Rls. 33,950 $
81 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08061000 انگور تازه 48,500 1,052,372,400 Rls. 29,100 $
82 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 9,394 918,918,642 Rls. 27,156 $
83 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08081000 سيب , تازه 49,000 876,977,000 Rls. 24,250 $
84 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 21,880 850,851,920 Rls. 23,024 $
85 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 47,830 849,489,528 Rls. 22,989 $
86 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 67,500 782,902,500 Rls. 22,500 $
87 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08105000 کيوي، تازه 29,394 780,429,141 Rls. 20,959 $
88 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 20,120 750,455,880 Rls. 20,120 $
89 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08071100 هندوا نه , تازه 100,000 738,613,260 Rls. 22,771 $
90 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 5,384 734,700,640 Rls. 21,536 $
91 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 52,920 652,433,100 Rls. 18,000 $
92 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 48,500 613,920,064 Rls. 16,976 $
93 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,861 587,623,860 Rls. 17,583 $
94 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 44,469 566,229,810 Rls. 15,390 $
95 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 11,340 553,590,450 Rls. 17,010 $
96 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 101,580 548,494,392 Rls. 16,908 $
97 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 7,980 529,377,240 Rls. 15,960 $
98 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 2,880 528,782,400 Rls. 14,400 $
99 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 43,749 526,965,600 Rls. 14,940 $
100 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 85,200 517,865,676 Rls. 14,034 $
مجموع کل
410,404,725,869 ريال
مجموع کل
11,553,340 دلار