آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه پيشين)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,157 515,423,367 Rls. 14,955 $
102 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,350 513,184,140 Rls. 13,716 $
103 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 12060090 ک ک ک ساير 14,000 511,756,000 Rls. 14,000 $
104 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,342 502,676,040 Rls. 15,492 $
105 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 15,476 495,914,937 Rls. 15,286 $
106 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,996 492,798,096 Rls. 15,192 $
107 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 12060090 ک ک ک ساير 14,000 460,754,000 Rls. 14,000 $
108 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 13,070 458,631,239 Rls. 12,416 $
109 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 14,431 446,051,800 Rls. 13,709 $
110 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 13,361 435,027,189 Rls. 12,693 $
111 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08109010 انار تازه 12,125 431,516,625 Rls. 12,125 $
112 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,377 411,767,972 Rls. 12,694 $
113 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 71,730 386,544,900 Rls. 11,912 $
114 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 12,022 380,239,542 Rls. 11,421 $
115 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,505 366,123,630 Rls. 11,283 $
116 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 45,300 349,451,300 Rls. 10,700 $
117 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,240 339,665,040 Rls. 9,360 $
118 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,530 327,096,000 Rls. 9,900 $
119 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,203 321,245,570 Rls. 9,886 $
120 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07031000 پيازوموسير 49,500 321,136,200 Rls. 9,900 $
121 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 50,977 304,728,528 Rls. 8,303 $
122 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08061000 انگور تازه 12,125 302,079,432 Rls. 8,488 $
123 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 08081000 سيب , تازه 12,125 302,079,432 Rls. 8,488 $
124 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 4,160 297,523,200 Rls. 8,320 $
125 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 50,415 272,404,485 Rls. 8,363 $
126 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,064 264,656,106 Rls. 7,722 $
127 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 22,760 245,637,000 Rls. 7,350 $
128 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 1,292 210,977,140 Rls. 6,460 $
129 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 6,136 205,787,016 Rls. 5,829 $
130 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 53,930 191,513,952 Rls. 5,904 $
131 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,947 183,115,295 Rls. 5,599 $
132 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 49,868 178,920,672 Rls. 5,068 $
133 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,856 167,899,919 Rls. 5,141 $
134 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 5,388 167,181,421 Rls. 5,119 $
135 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3,440 157,285,744 Rls. 4,816 $
136 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 2,440 151,555,155 Rls. 4,605 $
137 9 1396 بازارچه پيشين پاكستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 12,125 151,039,716 Rls. 4,244 $
138 4 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,520 147,374,640 Rls. 4,536 $
139 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 26,250 146,693,750 Rls. 4,375 $
140 3 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,328 143,526,350 Rls. 4,423 $
141 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,420 134,489,762 Rls. 4,118 $
142 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 50,190 129,773,742 Rls. 3,507 $
143 8 1396 بازارچه پيشين پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,281 127,324,195 Rls. 3,715 $
144 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,675 124,838,160 Rls. 3,491 $
145 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 22,500 123,416,250 Rls. 3,750 $
146 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,873 115,583,338 Rls. 3,562 $
147 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 24,620 91,365,904 Rls. 2,534 $
148 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 24,405 90,751,266 Rls. 2,726 $
149 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 15,000 89,517,600 Rls. 2,400 $
150 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 15,080 69,816,390 Rls. 1,866 $
151 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 25,200 63,080,640 Rls. 1,764 $
152 1 1396 بازارچه پيشين پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 600 62,994,596 Rls. 1,942 $
153 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 9,900 59,492,400 Rls. 1,650 $
154 12 1396 بازارچه پيشين پاكستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 20,000 37,415,000 Rls. 1,000 $
155 6 1396 بازارچه پيشين پاكستان 25202000 ک گچ 27,383 18,314,160 Rls. 548 $
156 2 1396 بازارچه پيشين پاكستان 25202000 ک گچ 25,860 16,776,133 Rls. 517 $
157 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 90 7,402,320 Rls. 207 $
مجموع کل
14,021,334,396 ريال
مجموع کل
413,090 دلار