آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,312,480 48,128,271,285 Rls. 1,306,097 $
2 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,352,130 44,528,395,700 Rls. 1,263,160 $
3 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 602,783 41,669,324,499 Rls. 1,114,833 $
4 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,222,320 41,491,414,480 Rls. 1,222,320 $
5 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,011,600 35,182,901,600 Rls. 1,011,600 $
6 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,006,800 33,328,059,200 Rls. 1,006,800 $
7 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 504,980 30,428,185,195 Rls. 934,212 $
8 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,500,000 29,283,187,500 Rls. 837,500 $
9 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 764,880 27,592,383,040 Rls. 764,880 $
10 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 682,880 25,414,617,920 Rls. 682,880 $
11 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 700,000 22,879,700,000 Rls. 700,000 $
12 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 631,360 20,475,262,080 Rls. 631,360 $
13 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 325,287 19,950,873,918 Rls. 565,999 $
14 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 208,310 19,080,169,540 Rls. 588,330 $
15 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 2,941,172 18,262,427,354 Rls. 495,173 $
16 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 769,144 15,070,028,290 Rls. 427,452 $
17 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 249,842 14,675,011,825 Rls. 434,725 $
18 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 440,880 14,340,453,600 Rls. 440,880 $
19 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 174,863 10,654,517,233 Rls. 304,261 $
20 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 240,660 10,217,928,697 Rls. 310,476 $
21 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,020,570 9,269,167,123 Rls. 270,451 $
22 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 151,285 8,634,372,180 Rls. 263,235 $
23 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 151,574 8,563,668,703 Rls. 263,738 $
24 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 270,000 8,132,364,900 Rls. 224,100 $
25 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 877,410 7,891,956,246 Rls. 232,513 $
26 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 376,900 7,427,355,518 Rls. 205,454 $
27 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,357 6,418,202,782 Rls. 174,621 $
28 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 202,500 6,398,314,790 Rls. 173,138 $
29 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 100,416 5,795,387,187 Rls. 174,723 $
30 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 986,500 5,495,100,335 Rls. 162,772 $
31 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 302,930 5,369,150,856 Rls. 149,346 $
32 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 5,243,053,200 Rls. 154,000 $
33 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 219,200 5,111,225,987 Rls. 138,422 $
34 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 696,275 5,090,639,859 Rls. 146,217 $
35 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 517,670 5,083,141,828 Rls. 137,182 $
36 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 522,200 5,021,780,687 Rls. 138,383 $
37 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 278,034 4,942,231,976 Rls. 137,071 $
38 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 708,623 4,874,597,239 Rls. 148,809 $
39 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 220,800 4,690,903,274 Rls. 141,531 $
40 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 4,442,099,200 Rls. 123,200 $
41 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 196,000 4,362,088,773 Rls. 117,011 $
42 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 272,116 4,343,331,423 Rls. 122,452 $
43 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 4,020,431,800 Rls. 107,800 $
44 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 220,800 3,923,139,440 Rls. 120,980 $
45 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 230,400 3,872,378,880 Rls. 108,288 $
46 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 162,986 3,519,567,496 Rls. 100,689 $
47 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 588,000 3,392,304,300 Rls. 97,020 $
48 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 112,500 3,374,860,238 Rls. 95,738 $
49 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 197,125 3,257,373,026 Rls. 88,706 $
50 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 146,400 3,141,997,300 Rls. 96,342 $
51 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 3,076,304,000 Rls. 92,400 $
52 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 71,820 3,060,441,630 Rls. 91,930 $
53 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 500,350 3,031,575,597 Rls. 82,557 $
54 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 177,819 2,935,679,640 Rls. 87,842 $
55 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 476,942 2,906,785,671 Rls. 88,786 $
56 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,055 2,825,187,610 Rls. 87,095 $
57 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 50,009 2,822,592,570 Rls. 87,015 $
58 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 93,750 2,812,123,732 Rls. 86,719 $
59 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 500,000 2,680,837,500 Rls. 82,500 $
60 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 499,575 2,673,007,612 Rls. 82,429 $
61 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 144,145 2,668,028,476 Rls. 76,576 $
62 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 28301000 سولفور سديم 232,000 2,509,497,600 Rls. 69,600 $
63 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,504,271,000 Rls. 77,000 $
64 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 80,000 2,467,652,000 Rls. 68,000 $
65 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 29025000 ا ستيرن 44,400 2,374,942,680 Rls. 73,260 $
66 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 108,000 2,360,319,422 Rls. 66,322 $
67 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 80,000 2,330,564,000 Rls. 68,000 $
68 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 400,000 2,325,840,000 Rls. 66,000 $
69 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 114,640 2,300,411,795 Rls. 62,249 $
70 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 360,000 2,155,566,600 Rls. 59,400 $
71 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 1,917,063,792 Rls. 58,464 $
72 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 92,000 1,916,000,280 Rls. 58,972 $
73 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,703,625,000 Rls. 46,200 $
74 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 300,000 1,624,689,000 Rls. 49,500 $
75 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,583,412,600 Rls. 46,200 $
76 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,905 1,579,053,165 Rls. 42,335 $
77 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 23,940 1,188,635,175 Rls. 33,995 $
78 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 160,200 1,147,696,830 Rls. 33,642 $
79 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 28301000 سولفور سديم 107,500 1,100,208,750 Rls. 32,250 $
80 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,000 1,062,936,000 Rls. 30,400 $
81 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,000 1,000,494,400 Rls. 30,400 $
82 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,000 986,723,200 Rls. 30,400 $
83 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 984,160,800 Rls. 30,240 $
84 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 127,240 869,099,490 Rls. 26,670 $
85 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 36,800 842,219,520 Rls. 23,552 $
86 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 139,111 761,684,256 Rls. 22,843 $
87 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 71,500 703,200,300 Rls. 21,450 $
88 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 39,340 690,213,066 Rls. 19,394 $
89 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 141,532 685,069,829 Rls. 19,440 $
90 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 100,190 682,084,380 Rls. 21,039 $
91 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 3,438 631,565,200 Rls. 16,880 $
92 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 72,500 582,963,647 Rls. 15,775 $
93 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 18,400 577,649,784 Rls. 17,112 $
94 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 84,210 548,964,990 Rls. 16,842 $
95 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 74,000 546,772,541 Rls. 15,517 $
96 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 542,665,200 Rls. 15,400 $
97 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,850 533,484,765 Rls. 16,335 $
98 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 91,575 483,668,968 Rls. 13,421 $
99 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 65,000 449,354,150 Rls. 12,010 $
100 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 446,658,300 Rls. 13,365 $
مجموع کل
764,948,946,015 ريال
مجموع کل
22,042,593 دلار