آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,633,800 76,555,342,500 Rls. 2,123,940 $
2 11 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,579,200 75,620,170,080 Rls. 2,052,960 $
3 12 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,285,200 62,208,601,455 Rls. 1,670,760 $
4 9 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 846,510 38,890,087,782 Rls. 1,100,463 $
5 8 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 567,000 25,733,844,045 Rls. 737,100 $
6 8 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 425,130 19,300,259,355 Rls. 552,669 $
7 11 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 760,487 18,229,316,596 Rls. 494,313 $
8 4 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 420,510 17,777,593,730 Rls. 546,663 $
9 3 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 368,760 15,555,920,016 Rls. 479,388 $
10 11 1396 قزوين پاكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 1,287,630 13,770,255,299 Rls. 373,347 $
11 7 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 579,481 12,771,603,054 Rls. 376,658 $
12 9 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 123,750 12,350,318,845 Rls. 350,230 $
13 9 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 266,577 12,239,416,318 Rls. 346,666 $
14 11 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 359,778 11,906,923,840 Rls. 323,440 $
15 5 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 404,994 11,811,328,928 Rls. 360,259 $
16 7 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 249,890 11,045,401,728 Rls. 324,856 $
17 8 1396 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 57,390 10,951,392,554 Rls. 314,463 $
18 10 1396 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 54,440 10,763,783,727 Rls. 298,309 $
19 7 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 241,500 10,688,302,170 Rls. 313,950 $
20 5 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 479,916 10,234,064,243 Rls. 312,660 $
21 6 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 456,335 10,226,331,959 Rls. 307,555 $
22 12 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 403,247 9,774,501,558 Rls. 262,239 $
23 10 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 405,206 9,492,062,717 Rls. 263,381 $
24 2 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 222,600 9,387,738,360 Rls. 289,380 $
25 5 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 219,760 9,339,131,204 Rls. 285,688 $
26 2 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 408,204 8,677,350,231 Rls. 267,486 $
27 10 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 155,730 8,468,613,945 Rls. 235,260 $
28 11 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 142,456 7,861,888,677 Rls. 213,684 $
29 3 1396 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 708,290 7,758,336,744 Rls. 239,084 $
30 12 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 69,040 7,272,178,307 Rls. 195,393 $
31 8 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 233,025 7,201,523,387 Rls. 207,724 $
32 3 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 77,890 7,146,852,236 Rls. 220,238 $
33 7 1396 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 47,180 7,138,432,530 Rls. 209,914 $
34 2 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 230,975 6,711,281,949 Rls. 206,868 $
35 9 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 209,385 6,647,312,289 Rls. 188,446 $
36 5 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 63,680 5,914,624,151 Rls. 180,224 $
37 10 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 185,115 5,914,435,085 Rls. 164,173 $
38 12 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 207,955 5,821,667,250 Rls. 155,966 $
39 1 1396 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 33,120 5,819,150,180 Rls. 179,470 $
40 5 1396 قزوين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 683,615 5,795,344,372 Rls. 176,948 $
41 12 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 95,645 5,381,700,698 Rls. 143,466 $
42 8 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 227,548 5,127,341,907 Rls. 147,905 $
43 5 1396 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,960 4,944,306,080 Rls. 150,640 $
44 7 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 160,395 4,898,188,955 Rls. 144,355 $
45 4 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 228,058 4,824,535,575 Rls. 148,235 $
46 2 1396 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 564,270 4,719,376,184 Rls. 145,492 $
47 2 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 198,197 4,661,672,047 Rls. 143,693 $
48 9 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 198,769 4,564,397,309 Rls. 129,197 $
49 12 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 134,595 4,504,154,515 Rls. 120,909 $
50 1 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 92,200 4,484,931,510 Rls. 138,300 $
51 3 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 211,802 4,467,043,235 Rls. 137,669 $
52 4 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 104,160 4,404,240,750 Rls. 135,408 $
53 10 1396 قزوين پاكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 460,050 4,334,045,780 Rls. 119,396 $
54 3 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 96,650 4,077,245,770 Rls. 125,645 $
55 12 1396 قزوين پاكستان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 445,800 4,053,632,800 Rls. 108,496 $
56 6 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 93,450 4,048,098,600 Rls. 121,485 $
57 2 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 43,520 3,995,160,509 Rls. 123,167 $
58 1 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 92,620 3,903,321,708 Rls. 120,406 $
59 6 1396 قزوين پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,290 3,898,676,940 Rls. 116,657 $
60 6 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 44,200 3,854,488,850 Rls. 116,489 $
61 1 1396 قزوين پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 354,980 3,804,869,912 Rls. 117,324 $
62 9 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 69,216 3,670,834,905 Rls. 103,824 $
63 1 1396 قزوين پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 173,084 3,648,580,564 Rls. 112,503 $
64 6 1396 قزوين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 364,530 3,561,643,344 Rls. 106,616 $
65 9 1396 قزوين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 417,415 3,512,375,696 Rls. 99,392 $
66 7 1396 قزوين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 325,510 3,275,889,820 Rls. 97,520 $
67 3 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 109,380 3,147,378,588 Rls. 97,002 $
68 7 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 32,610 3,137,727,859 Rls. 91,991 $
69 1 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 105,000 3,064,824,000 Rls. 94,500 $
70 1 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 69,300 2,922,339,420 Rls. 90,090 $
71 10 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 99,448 2,825,743,868 Rls. 77,868 $
72 11 1396 قزوين پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 283,121 2,807,026,682 Rls. 76,442 $
73 2 1396 قزوين پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 41,932 2,720,883,616 Rls. 83,864 $
74 12 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 95,542 2,706,451,525 Rls. 72,803 $
75 10 1396 قزوين پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 97,536 2,616,467,820 Rls. 72,567 $
76 9 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 97,923 2,536,206,774 Rls. 71,974 $
77 8 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 46,166 2,440,334,760 Rls. 69,249 $
78 11 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 23,210 2,427,500,040 Rls. 65,688 $
79 7 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 97,244 2,409,478,769 Rls. 70,988 $
80 8 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 96,354 2,404,605,606 Rls. 69,857 $
81 3 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 97,109 2,316,194,019 Rls. 71,375 $
82 4 1396 قزوين پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 97,156 2,312,895,147 Rls. 70,924 $
83 11 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 82,092 2,312,860,986 Rls. 62,694 $
84 11 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 49,125 2,181,965,670 Rls. 58,950 $
85 5 1396 قزوين پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 76,490 2,136,479,887 Rls. 65,017 $
86 10 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 78,000 2,121,471,900 Rls. 58,500 $
87 10 1396 قزوين پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 45,430 2,111,949,840 Rls. 59,059 $
88 5 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 48,300 2,053,661,610 Rls. 62,790 $
89 4 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 67,500 1,977,115,500 Rls. 60,750 $
90 6 1396 قزوين پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 46,200 1,976,634,660 Rls. 60,060 $
91 6 1396 قزوين پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 65,985 1,954,105,594 Rls. 58,936 $
92 9 1396 قزوين پاكستان 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 260,870 1,933,559,640 Rls. 54,769 $
93 6 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 73,284 1,822,352,949 Rls. 54,963 $
94 8 1396 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 46,800 1,745,452,800 Rls. 49,920 $
95 11 1396 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 44,640 1,741,178,240 Rls. 47,120 $
96 2 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 64,320 1,564,664,400 Rls. 48,240 $
97 7 1396 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 44,928 1,553,185,920 Rls. 45,760 $
98 9 1396 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 43,016 1,543,882,494 Rls. 43,813 $
99 6 1396 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 44,928 1,523,396,160 Rls. 45,760 $
100 7 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 54,720 1,392,723,000 Rls. 41,040 $
مجموع کل
817,836,137,102 ريال
مجموع کل
23,401,727 دلار