آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 54,240 1,324,380,600 Rls. 40,680 $
102 7 1396 قزوين پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 125,000 1,299,270,050 Rls. 38,375 $
103 10 1396 قزوين پاكستان 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 13,618 1,276,025,665 Rls. 35,407 $
104 2 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 23,070 1,122,482,385 Rls. 34,605 $
105 4 1396 قزوين پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 50,000 1,062,416,625 Rls. 32,675 $
106 5 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 42,720 1,047,978,360 Rls. 32,040 $
107 5 1396 قزوين پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 100,000 1,006,936,975 Rls. 30,700 $
108 4 1396 قزوين پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,950 1,006,865,100 Rls. 30,990 $
109 4 1396 قزوين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 121,120 1,004,676,996 Rls. 30,828 $
110 1 1396 قزوين پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 100,000 995,578,770 Rls. 30,696 $
111 8 1396 قزوين پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 150,000 881,958,708 Rls. 25,092 $
112 12 1396 قزوين پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 75,000 856,867,700 Rls. 23,025 $
113 10 1396 قزوين پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 75,000 835,669,350 Rls. 23,025 $
114 4 1396 قزوين پاكستان 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 984 832,800,514 Rls. 25,589 $
115 5 1396 قزوين پاكستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 118,450 803,019,930 Rls. 24,513 $
116 8 1396 قزوين پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,490 757,551,690 Rls. 21,666 $
117 5 1396 قزوين پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 23,296 756,466,650 Rls. 23,130 $
118 4 1396 قزوين پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 15,400 751,789,500 Rls. 23,100 $
119 12 1396 قزوين پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,100 684,694,500 Rls. 18,300 $
120 1 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 17,160 667,963,296 Rls. 20,592 $
121 8 1396 قزوين پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 60,000 635,141,555 Rls. 18,420 $
122 11 1396 قزوين پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 564,158,550 Rls. 15,350 $
123 9 1396 قزوين پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 51,600 563,765,349 Rls. 15,841 $
124 8 1396 قزوين پاكستان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 50,000 534,655,850 Rls. 15,350 $
125 8 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,400 524,376,900 Rls. 15,300 $
126 1 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,952 509,573,592 Rls. 15,714 $
127 3 1396 قزوين پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 50,000 498,069,125 Rls. 15,350 $
128 2 1396 قزوين پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 50,000 497,984,700 Rls. 15,350 $
129 12 1396 قزوين پاكستان 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 27,340 350,204,400 Rls. 9,360 $
130 12 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 7,550 338,850,540 Rls. 9,060 $
131 9 1396 قزوين پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 270,551,425 Rls. 7,675 $
132 9 1396 قزوين پاكستان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 25,000 270,451,650 Rls. 7,675 $
133 8 1396 قزوين پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 268,356,375 Rls. 7,675 $
134 7 1396 قزوين پاكستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 25,000 263,045,275 Rls. 7,675 $
135 6 1396 قزوين پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 256,498,500 Rls. 7,675 $
136 2 1396 قزوين پاكستان 04022130 ش?ر خشک صنعت? 25,000 248,969,325 Rls. 7,675 $
137 7 1396 قزوين پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 15,140 206,600,440 Rls. 6,056 $
138 3 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 4,156 161,798,228 Rls. 4,987 $
139 9 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 3,750 160,150,500 Rls. 4,500 $
140 4 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 3,750 146,677,500 Rls. 4,500 $
141 3 1396 قزوين پاكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 800 114,592,208 Rls. 3,532 $
142 8 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 2,250 94,902,300 Rls. 2,700 $
143 5 1396 قزوين پاكستان 33051000 شامپوها 1,920 75,246,336 Rls. 2,304 $
144 9 1396 قزوين پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 972 68,502,672 Rls. 1,944 $
145 9 1396 قزوين پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,200 31,773,600 Rls. 900 $
مجموع کل
26,630,290,259 ريال
مجموع کل
787,596 دلار