آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,511,116,257 2,946,625,409,771 Rls. 88,795,938 $
2 9 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,270,324,623 2,652,513,251,917 Rls. 75,310,404 $
3 12 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 70,091,269 2,574,813,281,365 Rls. 69,250,171 $
4 8 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,181,332,394 2,416,712,743,963 Rls. 69,204,104 $
5 9 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 64,456,120 2,244,865,678,947 Rls. 63,510,870 $
6 7 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,273,784,145 2,178,452,344,656 Rls. 64,379,665 $
7 11 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 47,319,000 2,070,028,970,928 Rls. 56,146,437 $
8 10 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,231,185,649 2,040,835,790,355 Rls. 56,611,989 $
9 5 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,087,100,006 2,038,494,535,512 Rls. 62,185,730 $
10 11 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 55,953,620 2,033,568,967,143 Rls. 55,282,175 $
11 4 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,115,884,648 2,003,962,630,153 Rls. 61,599,748 $
12 8 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 53,830,671 1,840,408,347,814 Rls. 53,177,769 $
13 7 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 54,037,193 1,805,637,732,730 Rls. 52,891,145 $
14 10 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 44,166,000 1,778,707,780,752 Rls. 49,202,148 $
15 5 1396 شهيدرجايي چين 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 49,134,000 1,682,400,180,059 Rls. 51,353,479 $
16 5 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 50,918,068 1,647,254,468,889 Rls. 50,301,954 $
17 10 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 35,985,000 1,554,262,966,500 Rls. 43,092,060 $
18 5 1396 شهيدرجايي چين 39012090 ک ک ک ساير: 45,258,110 1,485,085,413,987 Rls. 45,329,676 $
19 6 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 44,016,607 1,442,346,731,325 Rls. 43,488,406 $
20 10 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 38,600,155 1,375,778,175,209 Rls. 38,133,692 $
21 4 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 41,055,000 1,349,144,424,750 Rls. 41,457,900 $
22 11 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 877,329,945 1,345,359,931,022 Rls. 36,579,161 $
23 12 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 27,561,000 1,227,639,120,960 Rls. 32,955,122 $
24 9 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 31,620,000 1,221,943,290,870 Rls. 34,557,090 $
25 10 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 29,988,000 1,215,765,868,644 Rls. 33,685,551 $
26 8 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 31,365,000 1,196,758,138,605 Rls. 34,483,140 $
27 1 1396 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 24,860,500 1,175,394,354,024 Rls. 36,248,958 $
28 4 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 33,726,000 1,141,162,224,177 Rls. 35,058,363 $
29 6 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 30,166,500 1,050,911,135,700 Rls. 31,639,125 $
30 11 1396 شهيدرجايي چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 360,414,622 1,006,703,247,600 Rls. 27,390,131 $
31 12 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 23,205,000 999,965,927,040 Rls. 26,848,440 $
32 12 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 20,115,000 969,261,441,520 Rls. 25,995,104 $
33 9 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 23,715,000 945,385,930,785 Rls. 26,748,480 $
34 11 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 16,642,500 782,817,373,151 Rls. 21,268,493 $
35 11 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 17,442,000 741,439,215,636 Rls. 20,125,824 $
36 1 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 697,579,170 739,151,078,402 Rls. 22,796,321 $
37 12 1396 شهيدرجايي چين 26011140 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 471,844,298 735,723,182,650 Rls. 19,752,278 $
38 4 1396 شهيدرجايي چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 22,720,127 725,954,184,850 Rls. 22,345,055 $
39 9 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 18,446,250 711,257,418,549 Rls. 20,120,736 $
40 8 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,936,435 671,000,000,000 Rls. 19,091,708 $
41 1 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,955,651 622,272,286,470 Rls. 19,184,905 $
42 4 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,928,583 619,191,887,522 Rls. 19,053,625 $
43 11 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,428,353 612,000,000,000 Rls. 16,627,511 $
44 10 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,422,901 598,000,000,000 Rls. 16,601,069 $
45 12 1396 شهيدرجايي چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 198,600,000 588,000,000,000 Rls. 15,780,078 $
46 9 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 3,426,135 586,000,000,000 Rls. 16,616,754 $
47 7 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 16,320,000 578,681,462,850 Rls. 17,130,900 $
48 12 1396 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 355,465,497 575,922,847,117 Rls. 15,456,123 $
49 8 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 15,293,375 562,967,241,589 Rls. 16,160,739 $
50 5 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 81,231,798 551,651,564,495 Rls. 16,835,346 $
51 11 1396 شهيدرجايي چين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,013,900 476,456,680,535 Rls. 12,905,977 $
52 5 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,955,969 469,434,781,948 Rls. 14,336,447 $
53 11 1396 شهيدرجايي چين 26011140 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 286,903,996 455,969,117,053 Rls. 12,332,395 $
54 4 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 68,464,690 450,748,072,113 Rls. 13,850,635 $
55 7 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 13,005,000 446,775,658,530 Rls. 13,178,655 $
56 7 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 12,750,000 438,833,688,885 Rls. 13,002,705 $
57 11 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 8,670,000 414,467,761,350 Rls. 11,196,030 $
58 10 1396 شهيدرجايي چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 52,149,700 371,000,000,000 Rls. 10,429,940 $
59 12 1396 شهيدرجايي چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 49,000,000 366,000,000,000 Rls. 9,800,000 $
60 6 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 10,440,000 354,389,653,165 Rls. 10,690,625 $
61 4 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 10,496,890 344,173,619,946 Rls. 10,578,200 $
62 7 1396 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمر?ت 45,789,833 321,873,022,261 Rls. 9,505,207 $
63 8 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 8,925,000 321,419,232,390 Rls. 9,142,005 $
64 12 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 7,185,000 317,161,296,458 Rls. 8,507,152 $
65 11 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 42,319,305 300,041,308,622 Rls. 8,142,834 $
66 10 1396 شهيدرجايي چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 106,916,309 295,000,000,000 Rls. 8,127,777 $
67 8 1396 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمر?ت 39,109,325 270,540,512,802 Rls. 7,773,665 $
68 12 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,486,915 269,000,000,000 Rls. 7,211,537 $
69 11 1396 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمر?ت 35,263,140 261,559,567,508 Rls. 7,104,816 $
70 4 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 7,779,080 260,980,779,333 Rls. 8,029,137 $
71 11 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 50,017,808 258,540,989,803 Rls. 7,002,488 $
72 5 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 54,781,125 251,615,727,172 Rls. 7,669,343 $
73 6 1396 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمر?ت 37,173,935 251,088,563,260 Rls. 7,552,893 $
74 6 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 6,730,770 246,010,960,101 Rls. 7,402,872 $
75 12 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 44,920,659 233,046,427,231 Rls. 6,278,713 $
76 1 1396 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 36,627,733 228,415,982,766 Rls. 7,043,076 $
77 9 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 32,905,579 225,555,517,119 Rls. 6,377,121 $
78 5 1396 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 82,976,747 222,702,990,260 Rls. 6,824,850 $
79 9 1396 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمر?ت 30,113,221 214,644,137,260 Rls. 6,073,036 $
80 9 1396 شهيدرجايي چين 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 12,994,413 210,979,301,121 Rls. 5,966,629 $
81 7 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 5,494,500 209,375,706,078 Rls. 6,186,807 $
82 10 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 29,165,996 205,685,192,893 Rls. 5,700,721 $
83 1 1396 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,610,000 205,470,842,366 Rls. 6,336,892 $
84 1 1396 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 33,520,028 205,300,026,956 Rls. 6,329,871 $
85 1 1396 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 44,565,984 202,357,886,394 Rls. 6,239,234 $
86 1 1396 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,742,750 200,369,054,670 Rls. 6,180,540 $
87 5 1396 شهيدرجايي چين 39011090 ک ک ک ساير: 5,445,000 196,770,479,474 Rls. 6,013,010 $
88 12 1396 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 71,346,416 194,887,949,502 Rls. 5,250,945 $
89 7 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 26,295,781 175,504,323,097 Rls. 5,176,223 $
90 8 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 24,533,576 171,101,591,520 Rls. 4,925,460 $
91 8 1396 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 15,500,000 160,723,500,000 Rls. 4,650,000 $
92 6 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 983,552 158,223,626,194 Rls. 4,770,226 $
93 7 1396 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 972,172 158,100,050,180 Rls. 4,715,034 $
94 7 1396 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 55,214,452 148,000,000,000 Rls. 4,417,156 $
95 6 1396 شهيدرجايي چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 31,431,710 147,574,998,020 Rls. 4,428,831 $
96 9 1396 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 53,393,281 144,000,000,000 Rls. 4,271,462 $
97 10 1396 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمر?ت 19,510,857 140,332,495,892 Rls. 3,900,833 $
98 12 1396 شهيدرجايي چين 25151190 ک کک ک مرمر?ت 17,493,769 129,157,775,996 Rls. 3,465,866 $
99 9 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 2,970,000 119,844,279,699 Rls. 3,376,894 $
100 12 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 16,384,500 119,170,780,678 Rls. 3,204,053 $
مجموع کل
78,600,556,089,554 ريال
مجموع کل
2,261,418,408 دلار