آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,594,308 115,818,851,760 Rls. 3,571,375 $
102 5 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,944,957 115,561,819,055 Rls. 3,525,391 $
103 11 1396 شهيدرجايي چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 8,515,930 109,517,731,565 Rls. 2,963,543 $
104 10 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 4,652,182 108,953,199,901 Rls. 3,030,383 $
105 5 1396 شهيدرجايي چين 39011030 ک ک ک گريد فيلم 3,060,000 107,925,042,300 Rls. 3,279,300 $
106 8 1396 شهيدرجايي چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 21,669,176 106,455,484,339 Rls. 3,033,684 $
107 6 1396 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,500,000 104,000,000,000 Rls. 3,150,000 $
108 4 1396 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,120,614 98,797,467,480 Rls. 3,036,184 $
109 11 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,180,298 97,375,970,092 Rls. 2,645,253 $
110 8 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,426,752 96,258,461,922 Rls. 2,750,575 $
111 11 1396 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 90,650,179 94,249,028,811 Rls. 2,547,903 $
112 9 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,918,637 92,903,125,937 Rls. 2,631,288 $
113 6 1396 شهيدرجايي چين 27022000 کک زغال سنگ چوبکنما? به هم فشرده 54,000,000 90,008,250,000 Rls. 2,700,000 $
114 12 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,481,200 88,501,755,482 Rls. 2,375,245 $
115 6 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,902,062 88,501,698,999 Rls. 2,666,360 $
116 10 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,413,042 86,303,835,963 Rls. 2,395,432 $
117 6 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 12,187,293 85,090,103,742 Rls. 2,562,652 $
118 6 1396 شهيدرجايي چين 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 2,550,000 81,708,426,000 Rls. 2,450,550 $
119 7 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,562,998 80,212,956,984 Rls. 2,377,643 $
120 4 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,597,021 79,477,420,468 Rls. 2,445,192 $
121 9 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 11,147,435 76,544,566,748 Rls. 2,165,979 $
122 10 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 15,008,218 75,733,762,315 Rls. 2,101,144 $
123 9 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 11,579,856 75,419,353,897 Rls. 2,132,821 $
124 9 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,196,713 74,701,968,388 Rls. 2,115,630 $
125 8 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,146,964 74,580,703,372 Rls. 2,147,661 $
126 5 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 3,305,173 74,017,498,692 Rls. 2,260,908 $
127 6 1396 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,497,420 73,850,921,080 Rls. 2,226,664 $
128 7 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,515,044 71,607,512,583 Rls. 2,113,853 $
129 10 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 566,490 71,175,028,540 Rls. 1,982,715 $
130 7 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 14,547,667 69,127,555,788 Rls. 2,036,669 $
131 11 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 9,578,124 67,371,963,703 Rls. 1,828,727 $
132 8 1396 شهيدرجايي چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 5,500,000 67,275,186,000 Rls. 1,914,000 $
133 5 1396 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,356,080 66,105,034,520 Rls. 2,016,490 $
134 4 1396 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,355,770 65,578,815,270 Rls. 2,016,029 $
135 10 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 8,872,722 65,252,075,027 Rls. 1,810,033 $
136 7 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 9,351,264 64,908,225,614 Rls. 1,917,081 $
137 4 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 563,506 64,115,853,920 Rls. 1,972,273 $
138 8 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 514,738 63,434,591,776 Rls. 1,828,583 $
139 8 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 8,741,446 63,426,880,454 Rls. 1,823,535 $
140 12 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,506,826 61,845,115,925 Rls. 1,659,293 $
141 11 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 8,390,431 59,362,079,034 Rls. 1,609,870 $
142 10 1396 شهيدرجايي چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 20,000,000 56,942,400,000 Rls. 1,600,000 $
143 12 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 8,079,852 55,973,143,941 Rls. 1,500,867 $
144 8 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 11,130,787 54,227,254,869 Rls. 1,558,307 $
145 6 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 8,716,808 53,151,571,093 Rls. 1,602,838 $
146 10 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,275,000 52,639,197,120 Rls. 1,467,525 $
147 12 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 403,214 51,895,254,546 Rls. 1,392,250 $
148 8 1396 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 51,014,743 49,131,377,647 Rls. 1,397,803 $
149 8 1396 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 1,850,299 47,233,093,677 Rls. 1,347,913 $
150 6 1396 شهيدرجايي چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 1,928,364 46,241,732,194 Rls. 1,405,054 $
151 10 1396 شهيدرجايي چين 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 2,691,565 45,526,422,540 Rls. 1,273,110 $
152 6 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 6,907,081 44,921,221,804 Rls. 1,358,233 $
153 8 1396 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 856,360 44,874,862,680 Rls. 1,273,407 $
154 6 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,919,733 44,017,490,780 Rls. 1,326,188 $
155 8 1396 شهيدرجايي چين 27022000 کک زغال سنگ چوبکنما? به هم فشرده 25,000,000 43,706,250,000 Rls. 1,250,000 $
156 8 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 6,587,660 43,436,545,149 Rls. 1,249,804 $
157 7 1396 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 855,920 42,675,408,090 Rls. 1,272,753 $
158 8 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 1,089,000 42,565,253,958 Rls. 1,231,660 $
159 4 1396 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,375,084 42,338,540,640 Rls. 1,301,025 $
160 9 1396 شهيدرجايي چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 15,000,000 41,958,000,000 Rls. 1,200,000 $
161 10 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 6,088,065 41,614,852,401 Rls. 1,154,372 $
162 7 1396 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 1,625,002 39,817,425,992 Rls. 1,170,001 $
163 4 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 8,510,206 38,753,780,786 Rls. 1,191,426 $
164 6 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 314,123 36,613,508,880 Rls. 1,099,430 $
165 11 1396 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,514,698 36,365,326,839 Rls. 984,553 $
166 9 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 7,234,213 35,842,773,561 Rls. 1,012,788 $
167 9 1396 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 2,607,623 35,331,508,417 Rls. 1,001,329 $
168 8 1396 شهيدرجايي چين 26030010 ک ک ک سنگ مس 1,021,970 35,100,276,065 Rls. 1,009,707 $
169 5 1396 شهيدرجايي چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,020,000 33,595,614,540 Rls. 1,023,570 $
170 12 1396 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,362,732 32,921,715,067 Rls. 885,802 $
171 12 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 5,042,558 32,149,482,067 Rls. 862,518 $
172 7 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 242,354 29,259,169,071 Rls. 867,399 $
173 6 1396 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 500,777 29,008,146,141 Rls. 871,351 $
174 6 1396 شهيدرجايي چين 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 502,295 28,989,473,817 Rls. 873,993 $
175 6 1396 شهيدرجايي چين 26080030 ک ک ک کنسانتره رو? کربنات? 2,685,350 27,927,287,270 Rls. 848,570 $
176 7 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 1,082,783 27,182,658,072 Rls. 801,260 $
177 11 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 209,610 27,139,374,675 Rls. 733,635 $
178 6 1396 شهيدرجايي چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 5,812,967 27,005,290,061 Rls. 813,812 $
179 12 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 23,798,133 26,571,268,106 Rls. 713,909 $
180 7 1396 شهيدرجايي چين 25151110 ک کک ک مرمر 4,379,153 26,424,086,583 Rls. 779,632 $
181 9 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 24,807,066 26,352,940,019 Rls. 744,216 $
182 6 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 1,099,299 26,253,097,655 Rls. 791,495 $
183 1 1396 شهيدرجايي چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 535,963 26,174,295,852 Rls. 806,994 $
184 4 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 6,295,361 25,583,183,910 Rls. 786,449 $
185 7 1396 شهيدرجايي چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 5,416,179 25,511,010,886 Rls. 758,263 $
186 10 1396 شهيدرجايي چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 2,198,960 25,379,378,771 Rls. 700,815 $
187 8 1396 شهيدرجايي چين 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,913,966 25,262,775,377 Rls. 734,969 $
188 9 1396 شهيدرجايي چين 26030010 ک ک ک سنگ مس 714,110 24,873,702,132 Rls. 705,541 $
189 1 1396 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 213,200 24,195,981,600 Rls. 746,200 $
190 4 1396 شهيدرجايي چين 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 5,927 23,182,085,520 Rls. 711,216 $
191 10 1396 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 23,771,174 23,141,497,976 Rls. 641,821 $
192 11 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 967,290 22,846,911,508 Rls. 621,043 $
193 7 1396 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 16,730,243 22,660,765,344 Rls. 667,632 $
194 1 1396 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 970,291 22,029,056,196 Rls. 679,142 $
195 7 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,197,300 21,825,044,880 Rls. 649,140 $
196 6 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 4,969,411 21,506,451,408 Rls. 648,709 $
197 5 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 867,285 20,988,502,469 Rls. 641,791 $
198 9 1396 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 901,213 20,648,440,816 Rls. 585,788 $
199 12 1396 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 1,557,847 20,348,116,103 Rls. 545,249 $
200 10 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 755,400 20,099,424,216 Rls. 558,995 $
مجموع کل
5,392,986,025,223 ريال
مجموع کل
156,251,173 دلار