آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 762,343 19,903,613,515 Rls. 564,133 $
202 9 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 161,000 19,875,506,000 Rls. 563,500 $
203 7 1396 شهيدرجايي چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 827,795 19,691,178,000 Rls. 577,200 $
204 7 1396 شهيدرجايي چين 26030010 ک ک ک سنگ مس 587,750 19,565,512,694 Rls. 580,697 $
205 11 1396 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 2,552,609 19,467,834,081 Rls. 526,852 $
206 12 1396 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 2,483,768 19,351,382,148 Rls. 520,551 $
207 11 1396 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 591,235 19,209,608,866 Rls. 522,235 $
208 5 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 4,787,435 18,808,233,733 Rls. 574,486 $
209 11 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 3,971,719 18,630,933,397 Rls. 505,677 $
210 1 1396 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 382,660 18,457,708,570 Rls. 569,015 $
211 11 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 16,440,804 18,183,339,371 Rls. 493,232 $
212 10 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 16,702,112 18,090,431,871 Rls. 501,804 $
213 8 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,709,315 17,846,542,830 Rls. 512,794 $
214 11 1396 شهيدرجايي چين 26011130 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 13,478,952 17,784,752,416 Rls. 480,208 $
215 9 1396 شهيدرجايي چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 3,431,697 17,004,263,367 Rls. 480,436 $
216 12 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,520,201 16,944,718,764 Rls. 456,060 $
217 8 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 17,383,050 16,885,465,964 Rls. 485,485 $
218 8 1396 شهيدرجايي چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 78,500 16,638,619,000 Rls. 481,000 $
219 11 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 2,332,689 16,488,973,675 Rls. 446,683 $
220 7 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 15,382,850 15,635,081,046 Rls. 461,466 $
221 4 1396 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 102,804 15,045,859,260 Rls. 462,618 $
222 5 1396 شهيدرجايي چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 3,236,450 14,828,239,202 Rls. 453,102 $
223 7 1396 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 115,954 14,138,942,490 Rls. 419,793 $
224 8 1396 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 404,800 13,934,025,600 Rls. 404,800 $
225 11 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 509,205 13,924,441,395 Rls. 376,812 $
226 6 1396 شهيدرجايي چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 302,400 13,787,988,480 Rls. 417,312 $
227 6 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 13,777,544 13,720,734,357 Rls. 413,333 $
228 7 1396 شهيدرجايي چين 48051910 ک ک ک كاغذ توليدشده از حداقل 20% خمير بكر 926,353 12,913,089,793 Rls. 379,519 $
229 10 1396 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 550,074 12,889,092,349 Rls. 357,548 $
230 9 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 3,041,481 12,884,000,205 Rls. 364,974 $
231 12 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 2,778,886 12,822,048,300 Rls. 344,020 $
232 8 1396 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 400,000 12,804,984,000 Rls. 372,000 $
233 4 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 13,105,195 12,794,018,931 Rls. 393,161 $
234 1 1396 شهيدرجايي چين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 355,600 12,684,536,480 Rls. 391,160 $
235 11 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,139,200 12,628,817,990 Rls. 341,756 $
236 9 1396 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 202,443 12,536,189,661 Rls. 352,249 $
237 10 1396 شهيدرجايي چين 26080020 ک ک ک سنگ کنسانتره رو? اکس?د? 1,080,833 12,470,580,552 Rls. 345,867 $
238 6 1396 شهيدرجايي چين 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 500,755 12,384,048,360 Rls. 370,558 $
239 7 1396 شهيدرجايي چين 26080030 ک ک ک کنسانتره رو? کربنات? 1,112,566 12,142,279,030 Rls. 355,922 $
240 8 1396 شهيدرجايي چين 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 200,903 11,980,846,883 Rls. 349,571 $
241 11 1396 شهيدرجايي چين 39012090 ک ک ک ساير: 230,470 11,938,491,439 Rls. 323,402 $
242 9 1396 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک ساير 2,359,283 11,694,560,200 Rls. 330,300 $
243 4 1396 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 9,629,564 10,937,090,334 Rls. 337,034 $
244 6 1396 شهيدرجايي چين 26030010 ک ک ک سنگ مس 333,241 10,920,627,898 Rls. 329,242 $
245 9 1396 شهيدرجايي چين 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 492,800 10,873,632,000 Rls. 308,000 $
246 10 1396 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 257,600 10,869,895,680 Rls. 303,968 $
247 8 1396 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 446,100 10,069,515,566 Rls. 289,965 $
248 12 1396 شهيدرجايي چين 39012090 ک ک ک ساير: 199,370 10,043,608,845 Rls. 271,619 $
249 7 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 2,380,925 9,724,496,050 Rls. 285,708 $
250 1 1396 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 418,099 9,616,183,034 Rls. 296,503 $
251 10 1396 شهيدرجايي چين 26011140 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا 6,519,000 9,472,154,780 Rls. 261,020 $
252 8 1396 شهيدرجايي چين 26080090 ک ک ک سا?ر 542,980 9,319,046,625 Rls. 266,525 $
253 6 1396 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک ساير 2,006,908 9,298,861,880 Rls. 280,967 $
254 7 1396 شهيدرجايي چين 26080090 ک ک ک سا?ر 496,631 9,186,843,546 Rls. 270,663 $
255 9 1396 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 359,754 9,127,417,236 Rls. 259,022 $
256 10 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 867,590 9,029,792,528 Rls. 250,438 $
257 1 1396 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 240,000 8,989,041,600 Rls. 277,200 $
258 11 1396 شهيدرجايي چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 400,360 8,839,072,098 Rls. 240,216 $
259 7 1396 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک ساير 1,870,000 8,833,526,800 Rls. 261,800 $
260 5 1396 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 336,000 8,822,553,600 Rls. 268,800 $
261 10 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 2,034,885 8,779,925,500 Rls. 244,186 $
262 5 1396 شهيدرجايي چين 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 247,500 8,721,683,927 Rls. 267,053 $
263 8 1396 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 727,525 8,697,630,823 Rls. 253,351 $
264 6 1396 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 257,600 8,587,056,072 Rls. 258,888 $
265 5 1396 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 257,600 8,520,262,968 Rls. 258,888 $
266 12 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 1,434,350 8,495,248,702 Rls. 227,672 $
267 10 1396 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 208,000 8,395,645,440 Rls. 232,960 $
268 8 1396 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 53,000 8,372,565,000 Rls. 238,500 $
269 7 1396 شهيدرجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 711,890 7,949,788,506 Rls. 235,098 $
270 8 1396 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 539,280 7,586,575,316 Rls. 221,357 $
271 8 1396 شهيدرجايي چين 25151120 ک کک ک تراورتن 1,787,969 7,505,512,932 Rls. 214,555 $
272 9 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 1,047,466 7,411,631,282 Rls. 209,485 $
273 6 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 768,852 7,210,062,230 Rls. 217,518 $
274 8 1396 شهيدرجايي چين 48051910 ک ک ک كاغذ توليدشده از حداقل 20% خمير بكر 493,030 7,190,955,510 Rls. 209,208 $
275 12 1396 شهيدرجايي چين 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 480,066 7,162,377,774 Rls. 192,026 $
276 8 1396 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 52,087 7,124,588,684 Rls. 208,348 $
277 10 1396 شهيدرجايي چين 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 270,000 6,758,640,000 Rls. 189,000 $
278 11 1396 شهيدرجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 150,340 6,741,975,600 Rls. 183,600 $
279 8 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 265,125 6,741,282,867 Rls. 196,192 $
280 12 1396 شهيدرجايي چين 26070090 ک ک ک سا?ر 241,520 6,666,263,775 Rls. 178,725 $
281 5 1396 شهيدرجايي چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 272,865 6,614,697,280 Rls. 201,920 $
282 6 1396 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 239,200 6,480,597,760 Rls. 196,144 $
283 7 1396 شهيدرجايي چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 151,200 6,463,913,400 Rls. 192,780 $
284 10 1396 شهيدرجايي چين 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 1,283,667 6,426,536,880 Rls. 179,713 $
285 4 1396 شهيدرجايي چين 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 43,761 6,398,093,250 Rls. 196,925 $
286 5 1396 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 54,390 6,212,694,500 Rls. 189,500 $
287 12 1396 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,164,950 6,121,161,150 Rls. 164,658 $
288 5 1396 شهيدرجايي چين 29221220 دي اتانول آمين 220,800 5,958,734,016 Rls. 181,056 $
289 9 1396 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 144,000 5,739,793,920 Rls. 161,280 $
290 10 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 793,344 5,728,438,828 Rls. 158,660 $
291 4 1396 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 99,167 5,615,639,750 Rls. 172,550 $
292 7 1396 شهيدرجايي چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 5,543,687,500 Rls. 162,500 $
293 8 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 792,095 5,515,143,157 Rls. 158,413 $
294 6 1396 شهيدرجايي چين 26121090 ک ک ک ساير 1,186,020 5,486,027,680 Rls. 166,042 $
295 12 1396 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک ساير 1,015,853 5,304,626,481 Rls. 142,219 $
296 7 1396 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 160,000 4,989,264,000 Rls. 148,800 $
297 1 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 5,085,668 4,947,697,910 Rls. 152,572 $
298 7 1396 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 222,810 4,934,399,178 Rls. 144,827 $
299 8 1396 شهيدرجايي چين 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 200,000 4,876,340,000 Rls. 140,000 $
300 11 1396 شهيدرجايي چين 26122090 ک ک ک ساير 936,640 4,829,454,330 Rls. 131,130 $
مجموع کل
1,094,191,488,243 ريال
مجموع کل
31,460,280 دلار