آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 9 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 453,290 4,793,006,505 Rls. 135,985 $
302 8 1396 شهيدرجايي چين 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 43,990 4,638,613,530 Rls. 131,970 $
303 7 1396 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 387,860 4,631,145,365 Rls. 135,751 $
304 5 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 544,200 4,528,604,780 Rls. 138,058 $
305 4 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 689,220 4,487,432,952 Rls. 137,844 $
306 11 1396 شهيدرجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 359,787 4,402,082,340 Rls. 119,316 $
307 5 1396 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 29,091 4,296,695,198 Rls. 130,909 $
308 1 1396 شهيدرجايي چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 178,943 4,295,342,646 Rls. 132,417 $
309 9 1396 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 27,000 4,289,436,000 Rls. 121,500 $
310 10 1396 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 333,890 4,240,805,118 Rls. 116,862 $
311 5 1396 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 4,068,652 4,072,969,033 Rls. 124,120 $
312 12 1396 شهيدرجايي چين 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 92,000 3,980,549,280 Rls. 106,720 $
313 5 1396 شهيدرجايي چين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 116,700 3,824,089,500 Rls. 116,700 $
314 12 1396 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 11,251,957 3,782,467,334 Rls. 101,508 $
315 10 1396 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 26,000 3,774,056,000 Rls. 104,000 $
316 7 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 548,820 3,697,026,900 Rls. 109,750 $
317 7 1396 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 240,940 3,677,138,711 Rls. 107,941 $
318 9 1396 شهيدرجايي چين 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 92,000 3,631,129,600 Rls. 103,040 $
319 6 1396 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 27,125 3,626,070,000 Rls. 108,500 $
320 6 1396 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 27,000 3,595,428,000 Rls. 108,000 $
321 6 1396 شهيدرجايي چين 03073900 ک ک ساير 24,000 3,554,388,000 Rls. 108,000 $
322 11 1396 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,621,771 3,513,343,345 Rls. 95,599 $
323 5 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 530,730 3,476,293,550 Rls. 106,146 $
324 4 1396 شهيدرجايي چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 530,146 3,451,383,797 Rls. 106,029 $
325 9 1396 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 324,200 3,427,442,400 Rls. 97,260 $
326 6 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 465,540 3,338,559,910 Rls. 100,887 $
327 9 1396 شهيدرجايي چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 118,650 3,293,655,183 Rls. 92,547 $
328 11 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 9,980 3,223,050,738 Rls. 87,223 $
329 8 1396 شهيدرجايي چين 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 115,000 2,916,664,020 Rls. 82,980 $
330 1 1396 شهيدرجايي چين 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 51,547 2,908,499,748 Rls. 89,691 $
331 5 1396 شهيدرجايي چين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 55,000 2,907,008,600 Rls. 88,760 $
332 4 1396 شهيدرجايي چين 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 50,531 2,861,454,035 Rls. 87,923 $
333 5 1396 شهيدرجايي چين 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,289,913 2,856,039,152 Rls. 87,016 $
334 8 1396 شهيدرجايي چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 84,940 2,824,498,480 Rls. 81,752 $
335 5 1396 شهيدرجايي چين 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 118,260 2,784,732,635 Rls. 85,147 $
336 8 1396 شهيدرجايي چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 2,775,790,080 Rls. 80,640 $
337 12 1396 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 114,490 2,775,735,632 Rls. 74,418 $
338 11 1396 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 112,505 2,702,454,479 Rls. 73,128 $
339 5 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 412,051 2,697,081,360 Rls. 82,398 $
340 12 1396 شهيدرجايي چين 48051910 ک ک ک كاغذ توليدشده از حداقل 20% خمير بكر 184,310 2,543,594,115 Rls. 68,195 $
341 10 1396 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 4,049,922 2,468,939,140 Rls. 68,846 $
342 11 1396 شهيدرجايي چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 18,500 2,348,846,250 Rls. 65,144 $
343 4 1396 شهيدرجايي چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 17,000 2,213,060,000 Rls. 68,000 $
344 10 1396 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 94,405 2,194,349,820 Rls. 61,363 $
345 10 1396 شهيدرجايي چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 201,321 2,176,611,444 Rls. 60,396 $
346 10 1396 شهيدرجايي چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 5,400 2,172,394,898 Rls. 59,864 $
347 10 1396 شهيدرجايي چين 26011130 ک ک ک سنگ آهن مگنت?ت دانهکبندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 2,384,899 2,164,493,694 Rls. 59,646 $
348 10 1396 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 5,735,476 2,153,693,120 Rls. 59,795 $
349 9 1396 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 3,559,967 2,137,673,588 Rls. 60,519 $
350 9 1396 شهيدرجايي چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 100,450 2,123,914,800 Rls. 60,270 $
351 4 1396 شهيدرجايي چين 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,105,676,000 Rls. 64,800 $
352 11 1396 شهيدرجايي چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 74,415 2,079,561,639 Rls. 56,631 $
353 9 1396 شهيدرجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 196,586 2,078,307,192 Rls. 58,976 $
354 4 1396 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 14,173 2,072,147,220 Rls. 63,778 $
355 12 1396 شهيدرجايي چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 27,000 2,014,146,000 Rls. 54,000 $
356 4 1396 شهيدرجايي چين 84821000 بلبرينگ. 1,480 2,007,581,462 Rls. 61,592 $
357 10 1396 شهيدرجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 2,024 1,967,813,377 Rls. 55,293 $
358 12 1396 شهيدرجايي چين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 46,900 1,924,255,410 Rls. 51,590 $
359 8 1396 شهيدرجايي چين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 54,000 1,902,960,000 Rls. 54,000 $
360 12 1396 شهيدرجايي چين 27121020 ژله کابل 71,355 1,863,010,452 Rls. 49,948 $
361 8 1396 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 3,068,632 1,826,344,702 Rls. 52,165 $
362 11 1396 شهيدرجايي چين 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 50,760 1,728,131,068 Rls. 46,747 $
363 4 1396 شهيدرجايي چين 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 72,000 1,642,788,000 Rls. 50,400 $
364 12 1396 شهيدرجايي چين 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 10,000 1,598,525,000 Rls. 43,000 $
365 4 1396 شهيدرجايي چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 1,517 1,591,117,999 Rls. 49,042 $
366 10 1396 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 99,218 1,585,972,092 Rls. 44,350 $
367 8 1396 شهيدرجايي چين 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,542,508,000 Rls. 44,000 $
368 8 1396 شهيدرجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 144,110 1,502,223,075 Rls. 43,233 $
369 9 1396 شهيدرجايي چين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 42,000 1,482,768,000 Rls. 42,000 $
370 10 1396 شهيدرجايي چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 53,440 1,452,863,983 Rls. 40,823 $
371 4 1396 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 300,266 1,438,792,790 Rls. 44,281 $
372 10 1396 شهيدرجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 129,166 1,397,133,944 Rls. 38,749 $
373 4 1396 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 200,010 1,364,644,980 Rls. 42,002 $
374 8 1396 شهيدرجايي چين 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 19,750 1,359,669,000 Rls. 39,500 $
375 11 1396 شهيدرجايي چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 1,352,443,200 Rls. 36,600 $
376 10 1396 شهيدرجايي چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 1,330,272,000 Rls. 37,200 $
377 5 1396 شهيدرجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,240 1,327,722,270 Rls. 40,530 $
378 4 1396 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 129,540 1,264,763,790 Rls. 38,862 $
379 5 1396 شهيدرجايي چين 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 608,937 1,255,129,350 Rls. 38,250 $
380 8 1396 شهيدرجايي چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 59,810 1,254,753,990 Rls. 35,886 $
381 6 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 20,000 1,242,304,000 Rls. 37,600 $
382 1 1396 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 189,520 1,229,529,952 Rls. 37,904 $
383 6 1396 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 104,960 1,222,978,176 Rls. 36,736 $
384 8 1396 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 92,528 1,218,794,675 Rls. 34,743 $
385 9 1396 شهيدرجايي چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 52,000 1,202,908,200 Rls. 33,800 $
386 7 1396 شهيدرجايي چين 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 118,970 1,196,719,230 Rls. 35,691 $
387 11 1396 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 91,500 1,183,387,800 Rls. 32,025 $
388 8 1396 شهيدرجايي چين 27101950 روغن صنعتي 96,100 1,152,772,355 Rls. 33,635 $
389 8 1396 شهيدرجايي چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,825 1,134,328,528 Rls. 32,272 $
390 11 1396 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 1,791,980 1,123,315,354 Rls. 30,463 $
391 10 1396 شهيدرجايي چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 500,000 1,108,560,000 Rls. 31,000 $
392 5 1396 شهيدرجايي چين 25202000 ک گچ 1,917,500 1,069,213,079 Rls. 32,589 $
393 9 1396 شهيدرجايي چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,452 1,052,687,031 Rls. 29,579 $
394 8 1396 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 11,650 1,031,467,500 Rls. 29,500 $
395 6 1396 شهيدرجايي چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,500 1,008,337,600 Rls. 30,400 $
396 4 1396 شهيدرجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27,000 949,396,500 Rls. 29,250 $
397 10 1396 شهيدرجايي چين 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 23,450 929,626,005 Rls. 25,795 $
398 1 1396 شهيدرجايي چين 50030000 ضايعات ابريشم (شامل پيلهکهاي نامناسب براي قرقره پيچ (reeling)، ضايعات نخ و انباشت ناخالصيکهاي قبل از حلاجي (Game tted stock). 9,880 896,329,056 Rls. 27,644 $
399 9 1396 شهيدرجايي چين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 2,373,000 886,788,999 Rls. 25,107 $
400 4 1396 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,686 861,974,775 Rls. 26,445 $
مجموع کل
236,265,179,605 ريال
مجموع کل
6,840,879 دلار