آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 بازرگان آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 26,155 2,131,240,181 Rls. 71,159 $
102 12 1394 بازرگان آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 8,662 2,120,011,116 Rls. 70,215 $
103 12 1394 بازرگان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,962 2,089,278,000 Rls. 72,169 $
104 12 1394 بازرگان آلمان 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 4,800 2,071,993,411 Rls. 69,166 $
105 12 1394 بازرگان آلمان 84073410 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش از1000سانتيمتر مكعب براي وسائل نقيله گازسوزودوگانه سوز (بنزين وگاز) 1,618 2,045,492,400 Rls. 68,288 $
106 12 1394 بازرگان آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 6,103 2,006,584,874 Rls. 66,974 $
107 12 1394 بازرگان آلمان 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 4,000 1,999,326,280 Rls. 66,742 $
108 12 1394 بازرگان آلمان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 10,241 1,997,344,146 Rls. 69,069 $
109 12 1394 بازرگان آلمان 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 25,200 1,963,302,400 Rls. 65,200 $
110 12 1394 بازرگان آلمان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 21,270 1,959,974,115 Rls. 65,411 $
111 12 1394 بازرگان آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,000 1,956,864,420 Rls. 65,338 $
112 12 1394 بازرگان آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 24,500 1,911,554,826 Rls. 63,811 $
113 12 1394 بازرگان آلمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 20,927 1,900,147,676 Rls. 63,436 $
114 12 1394 بازرگان آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 24,817 1,899,902,997 Rls. 63,411 $
115 12 1394 بازرگان آلمان 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 11,000 1,896,394,368 Rls. 63,314 $
116 12 1394 بازرگان آلمان 21069020 ا مولسيفاير 10,750 1,874,378,963 Rls. 62,571 $
117 12 1394 بازرگان آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 11,320 1,860,845,558 Rls. 62,573 $
118 12 1394 بازرگان آلمان 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 13,110 1,834,387,084 Rls. 64,117 $
119 12 1394 بازرگان آلمان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 20,900 1,741,189,819 Rls. 58,133 $
120 12 1394 بازرگان آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,150 1,732,757,237 Rls. 58,306 $
121 12 1394 بازرگان آلمان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 18,191 1,719,470,686 Rls. 57,016 $
122 12 1394 بازرگان آلمان 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 23,000 1,690,702,955 Rls. 60,061 $
123 12 1394 بازرگان آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 25,580 1,647,544,966 Rls. 54,988 $
124 12 1394 بازرگان آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 9,706 1,643,489,562 Rls. 54,856 $
125 12 1394 بازرگان آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,313 1,632,182,426 Rls. 54,584 $
126 12 1394 بازرگان آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 16,076 1,605,952,412 Rls. 53,632 $
127 12 1394 بازرگان آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,520 1,571,281,936 Rls. 52,450 $
128 12 1394 بازرگان آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 1,504,246,800 Rls. 50,518 $
129 12 1394 بازرگان آلمان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 22,700 1,501,412,180 Rls. 50,119 $
130 12 1394 بازرگان آلمان 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,144 1,472,180,269 Rls. 49,155 $
131 12 1394 بازرگان آلمان 87013020 ---تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 10,020 1,465,652,000 Rls. 48,648 $
132 12 1394 بازرگان آلمان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 3,000 1,452,434,620 Rls. 48,489 $
133 12 1394 بازرگان آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,031 1,449,679,399 Rls. 49,425 $
134 12 1394 بازرگان آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 9,976 1,447,414,814 Rls. 48,813 $
135 12 1394 بازرگان آلمان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 1,391,221,424 Rls. 46,428 $
136 12 1394 بازرگان آلمان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 12,060 1,374,816,017 Rls. 46,067 $
137 12 1394 بازرگان آلمان 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 5,277 1,368,387,160 Rls. 45,683 $
138 12 1394 بازرگان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 17,800 1,366,263,200 Rls. 45,423 $
139 12 1394 بازرگان آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 9,593 1,364,268,294 Rls. 47,756 $
140 12 1394 بازرگان آلمان 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 4,054 1,361,273,716 Rls. 45,447 $
141 12 1394 بازرگان آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 13,181 1,351,528,405 Rls. 45,155 $
142 12 1394 بازرگان آلمان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,120 1,341,142,536 Rls. 44,776 $
143 12 1394 بازرگان آلمان 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 4,400 1,330,497,876 Rls. 44,412 $
144 12 1394 بازرگان آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,429 1,322,075,668 Rls. 44,138 $
145 12 1394 بازرگان آلمان 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,200 1,321,638,480 Rls. 44,125 $
146 12 1394 بازرگان آلمان 38123030 پايدا رکننده هايUV 1,920 1,282,244,861 Rls. 42,803 $
147 12 1394 بازرگان آلمان 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 2,950 1,268,764,591 Rls. 42,354 $
148 12 1394 بازرگان آلمان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2,835 1,264,699,988 Rls. 42,210 $
149 12 1394 بازرگان آلمان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 4,200 1,252,137,350 Rls. 41,798 $
150 12 1394 بازرگان آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 8,490 1,237,389,234 Rls. 40,986 $
151 12 1394 بازرگان آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 9,082 1,227,442,849 Rls. 41,554 $
152 12 1394 بازرگان آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,341 1,208,583,865 Rls. 40,680 $
153 12 1394 بازرگان آلمان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 12,602 1,199,152,026 Rls. 40,721 $
154 12 1394 بازرگان آلمان 61061000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زپنبه. 3,575 1,197,328,435 Rls. 39,973 $
155 12 1394 بازرگان آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 8,221 1,152,860,428 Rls. 39,174 $
156 12 1394 بازرگان آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 3,122 1,147,044,315 Rls. 38,294 $
157 12 1394 بازرگان آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,232 1,108,062,849 Rls. 36,979 $
158 12 1394 بازرگان آلمان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 10,019 1,098,802,585 Rls. 36,680 $
159 12 1394 بازرگان آلمان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,510 1,057,937,106 Rls. 35,314 $
160 12 1394 بازرگان آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,094 1,034,641,843 Rls. 34,695 $
161 12 1394 بازرگان آلمان 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 5,600 1,025,693,364 Rls. 34,235 $
162 12 1394 بازرگان آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,740 1,010,272,130 Rls. 33,771 $
163 12 1394 بازرگان آلمان 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 4,940 999,949,860 Rls. 33,387 $
164 12 1394 بازرگان آلمان 82084000 کارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کشاورزي, باغباني وگلکاري. 15,290 993,948,718 Rls. 33,266 $
165 12 1394 بازرگان آلمان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,976 992,712,172 Rls. 35,057 $
166 12 1394 بازرگان آلمان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 1,520 987,668,640 Rls. 32,977 $
167 12 1394 بازرگان آلمان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 19,700 981,205,622 Rls. 32,498 $
168 12 1394 بازرگان آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,836 967,380,000 Rls. 32,284 $
169 12 1394 بازرگان آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 6,981 951,963,736 Rls. 32,443 $
170 12 1394 بازرگان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,276 949,029,590 Rls. 32,713 $
171 12 1394 بازرگان آلمان 29221190 ا ملاح منوا تانول آمين 12,100 940,765,320 Rls. 31,406 $
172 12 1394 بازرگان آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 22,500 911,643,579 Rls. 30,429 $
173 12 1394 بازرگان آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,434 909,276,309 Rls. 30,833 $
174 12 1394 بازرگان آلمان 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 26,998 895,777,600 Rls. 29,901 $
175 12 1394 بازرگان آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 10,601 880,608,583 Rls. 29,292 $
176 12 1394 بازرگان آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 719 867,389,991 Rls. 29,347 $
177 12 1394 بازرگان آلمان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,711 862,856,438 Rls. 28,807 $
178 12 1394 بازرگان آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 7,000 832,935,600 Rls. 27,804 $
179 12 1394 بازرگان آلمان 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 1,888 830,638,819 Rls. 27,931 $
180 12 1394 بازرگان آلمان 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 1,250 827,989,422 Rls. 27,640 $
181 12 1394 بازرگان آلمان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,011 820,262,516 Rls. 27,782 $
182 12 1394 بازرگان آلمان 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 82 814,812,416 Rls. 27,197 $
183 12 1394 بازرگان آلمان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 7,660 812,856,060 Rls. 27,135 $
184 12 1394 بازرگان آلمان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 10,000 796,733,868 Rls. 26,600 $
185 12 1394 بازرگان آلمان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 14,976 795,132,626 Rls. 26,547 $
186 12 1394 بازرگان آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 6,814 783,702,407 Rls. 26,289 $
187 12 1394 بازرگان آلمان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 10,579 774,980,826 Rls. 25,729 $
188 12 1394 بازرگان آلمان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 18,354 772,049,855 Rls. 25,765 $
189 12 1394 بازرگان آلمان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 3,460 765,833,670 Rls. 25,442 $
190 12 1394 بازرگان آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 12,848 755,737,933 Rls. 25,367 $
191 12 1394 بازرگان آلمان 29143900 ساير ستن هاي آروماتيک (بودا ر)بدون عامل ا کسيژنه ديگري (باستثناي فنيل ا ستن ) 1,000 754,011,321 Rls. 25,171 $
192 12 1394 بازرگان آلمان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 9,475 752,566,155 Rls. 25,119 $
193 12 1394 بازرگان آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 975 733,920,345 Rls. 25,929 $
194 12 1394 بازرگان آلمان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 21,700 731,466,195 Rls. 24,417 $
195 12 1394 بازرگان آلمان 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 8,160 727,173,732 Rls. 24,276 $
196 12 1394 بازرگان آلمان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 5,100 725,812,262 Rls. 24,231 $
197 12 1394 بازرگان آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,676 710,721,221 Rls. 23,948 $
198 12 1394 بازرگان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 4,851 710,555,454 Rls. 23,722 $
199 12 1394 بازرگان آلمان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 4,000 708,969,016 Rls. 23,669 $
200 12 1394 بازرگان آلمان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 38,136 707,222,156 Rls. 23,514 $
مجموع کل
127,201,045,524 ريال
مجموع کل
4,269,649 دلار