آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 بازرگان آلمان 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 1,400 700,418,880 Rls. 23,382 $
202 12 1394 بازرگان آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 4,167 688,704,014 Rls. 23,592 $
203 12 1394 بازرگان آلمان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,000 672,235,200 Rls. 22,445 $
204 12 1394 بازرگان آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,176 662,064,811 Rls. 22,101 $
205 12 1394 بازرگان آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,688 660,764,825 Rls. 22,057 $
206 12 1394 بازرگان آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,180 657,693,482 Rls. 21,957 $
207 12 1394 بازرگان آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,500 647,862,000 Rls. 21,630 $
208 12 1394 بازرگان آلمان 29054500 گليسرول 21,250 637,950,600 Rls. 21,298 $
209 12 1394 بازرگان آلمان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 21,000 635,954,854 Rls. 21,230 $
210 12 1394 بازرگان آلمان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 10,563 609,077,829 Rls. 20,186 $
211 12 1394 بازرگان آلمان 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 46,975 596,154,521 Rls. 19,805 $
212 12 1394 بازرگان آلمان 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 3,080 577,613,802 Rls. 19,279 $
213 12 1394 بازرگان آلمان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 600 567,008,640 Rls. 18,926 $
214 12 1394 بازرگان آلمان 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 1,380 566,718,071 Rls. 18,917 $
215 12 1394 بازرگان آلمان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 8,682 557,352,162 Rls. 18,889 $
216 12 1394 بازرگان آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 300 546,863,724 Rls. 18,258 $
217 12 1394 بازرگان آلمان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 339 534,886,026 Rls. 17,853 $
218 12 1394 بازرگان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,705 532,226,268 Rls. 17,705 $
219 12 1394 بازرگان آلمان 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 10,000 531,815,240 Rls. 17,870 $
220 12 1394 بازرگان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,486 512,736,802 Rls. 17,480 $
221 12 1394 بازرگان آلمان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 5,649 508,775,582 Rls. 16,952 $
222 12 1394 بازرگان آلمان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 2,250 500,152,720 Rls. 16,695 $
223 12 1394 بازرگان آلمان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 4,636 498,123,413 Rls. 16,498 $
224 12 1394 بازرگان آلمان 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 500 493,316,025 Rls. 16,467 $
225 12 1394 بازرگان آلمان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 9,720 491,002,315 Rls. 16,390 $
226 12 1394 بازرگان آلمان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 13,726 489,586,370 Rls. 16,499 $
227 12 1394 بازرگان آلمان 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 38,054 489,044,952 Rls. 16,323 $
228 12 1394 بازرگان آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,000 485,230,000 Rls. 16,411 $
229 12 1394 بازرگان آلمان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 19,500 478,413,540 Rls. 15,968 $
230 12 1394 بازرگان آلمان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 360 473,940,356 Rls. 15,821 $
231 12 1394 بازرگان آلمان 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 6,280 471,673,109 Rls. 15,746 $
232 12 1394 بازرگان آلمان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,422 471,148,900 Rls. 15,730 $
233 12 1394 بازرگان آلمان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 3,624 453,959,730 Rls. 15,425 $
234 12 1394 بازرگان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,032 453,605,394 Rls. 15,184 $
235 12 1394 بازرگان آلمان 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 4,919 452,982,069 Rls. 15,032 $
236 12 1394 بازرگان آلمان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 3,771 443,783,069 Rls. 14,847 $
237 12 1394 بازرگان آلمان 28365000 کربنات کلسيم 10,000 429,293,820 Rls. 14,333 $
238 12 1394 بازرگان آلمان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,442 423,853,938 Rls. 14,151 $
239 12 1394 بازرگان آلمان 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 2,000 422,562,000 Rls. 14,000 $
240 12 1394 بازرگان آلمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 3,536 420,602,065 Rls. 14,548 $
241 12 1394 بازرگان آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,973 419,255,579 Rls. 13,989 $
242 12 1394 بازرگان آلمان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 2,598 412,266,617 Rls. 14,211 $
243 12 1394 بازرگان آلمان 51121900 پارچه هاي تاروپودباف, داراي حدا قل 85%وزني پشم يا موي نرم (کرک) حيوان شانه زده، هرمترمربع بيش از200 گرم 5,730 411,873,272 Rls. 13,676 $
244 12 1394 بازرگان آلمان 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,285 404,572,526 Rls. 13,507 $
245 12 1394 بازرگان آلمان 27101910 روغن موتور 5,738 395,404,951 Rls. 13,525 $
246 12 1394 بازرگان آلمان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,435 393,183,922 Rls. 13,718 $
247 12 1394 بازرگان آلمان 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 1,520 392,312,228 Rls. 13,095 $
248 12 1394 بازرگان آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,022 382,785,746 Rls. 12,772 $
249 12 1394 بازرگان آلمان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 491 377,328,468 Rls. 12,598 $
250 12 1394 بازرگان آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 3,462 376,164,470 Rls. 12,473 $
251 12 1394 بازرگان آلمان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,520 366,808,639 Rls. 12,239 $
252 12 1394 بازرگان آلمان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 3,900 357,228,348 Rls. 11,925 $
253 12 1394 بازرگان آلمان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 932 347,784,987 Rls. 11,608 $
254 12 1394 بازرگان آلمان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 1,850 344,202,952 Rls. 12,161 $
255 12 1394 بازرگان آلمان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,834 343,274,949 Rls. 11,483 $
256 12 1394 بازرگان آلمان 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 504 340,115,370 Rls. 11,353 $
257 12 1394 بازرگان آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,041 333,159,253 Rls. 11,108 $
258 12 1394 بازرگان آلمان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 1,550 304,952,045 Rls. 10,254 $
259 12 1394 بازرگان آلمان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,185 297,636,630 Rls. 9,866 $
260 12 1394 بازرگان آلمان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 4,809 291,509,704 Rls. 9,652 $
261 12 1394 بازرگان آلمان 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 160 288,625,680 Rls. 9,637 $
262 12 1394 بازرگان آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,300 282,859,290 Rls. 9,444 $
263 12 1394 بازرگان آلمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,360 282,705,150 Rls. 9,451 $
264 12 1394 بازرگان آلمان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,344 281,769,600 Rls. 9,408 $
265 12 1394 بازرگان آلمان 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 22,050 281,604,318 Rls. 9,398 $
266 12 1394 بازرگان آلمان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,948 265,054,680 Rls. 8,844 $
267 12 1394 بازرگان آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,060 264,213,499 Rls. 8,920 $
268 12 1394 بازرگان آلمان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 857 260,510,554 Rls. 8,661 $
269 12 1394 بازرگان آلمان 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 260,508,720 Rls. 8,698 $
270 12 1394 بازرگان آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 231 259,338,903 Rls. 9,141 $
271 12 1394 بازرگان آلمان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 2,258 252,263,200 Rls. 8,420 $
272 12 1394 بازرگان آلمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 404 247,292,623 Rls. 8,363 $
273 12 1394 بازرگان آلمان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 904 246,689,034 Rls. 8,763 $
274 12 1394 بازرگان آلمان 28332100 سولفات هااز منيزيم 5,000 246,097,500 Rls. 8,214 $
275 12 1394 بازرگان آلمان 51112000 ساير، كه عمدتاً يا منحصراً با رشتهکهاي سنتتيك يامصنوعي (Manmade filaments) مخلوط شده باشد 536 244,159,867 Rls. 8,150 $
276 12 1394 بازرگان آلمان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,155 240,390,900 Rls. 8,026 $
277 12 1394 بازرگان آلمان 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 3,520 240,049,920 Rls. 8,014 $
278 12 1394 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 772 238,902,498 Rls. 8,050 $
279 12 1394 بازرگان آلمان 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 3,180 238,083,173 Rls. 7,948 $
280 12 1394 بازرگان آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 2,340 235,416,384 Rls. 7,858 $
281 12 1394 بازرگان آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 1,141 233,972,339 Rls. 7,845 $
282 12 1394 بازرگان آلمان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 971 231,811,790 Rls. 7,722 $
283 12 1394 بازرگان آلمان 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 6,000 226,175,350 Rls. 7,550 $
284 12 1394 بازرگان آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,400 224,126,154 Rls. 7,483 $
285 12 1394 بازرگان آلمان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 306 222,524,912 Rls. 7,429 $
286 12 1394 بازرگان آلمان 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 1,053 216,393,036 Rls. 7,346 $
287 12 1394 بازرگان آلمان 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 891 214,652,798 Rls. 7,181 $
288 12 1394 بازرگان آلمان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 2,000 214,000,360 Rls. 7,144 $
289 12 1394 بازرگان آلمان 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 3,198 209,088,000 Rls. 6,928 $
290 12 1394 بازرگان آلمان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 1,800 204,456,000 Rls. 6,775 $
291 12 1394 بازرگان آلمان 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 2,130 203,058,320 Rls. 6,792 $
292 12 1394 بازرگان آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 2,000 202,056,192 Rls. 6,746 $
293 12 1394 بازرگان آلمان 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 600 197,946,880 Rls. 6,663 $
294 12 1394 بازرگان آلمان 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,170 195,483,834 Rls. 6,527 $
295 12 1394 بازرگان آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,145 193,692,178 Rls. 6,589 $
296 12 1394 بازرگان آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,966 190,406,181 Rls. 6,354 $
297 12 1394 بازرگان آلمان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 550 189,294,531 Rls. 6,319 $
298 12 1394 بازرگان آلمان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 2,880 186,956,894 Rls. 6,241 $
299 12 1394 بازرگان آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,067 186,533,280 Rls. 6,224 $
300 12 1394 بازرگان آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 5,488 185,619,106 Rls. 6,419 $
مجموع کل
38,023,755,399 ريال
مجموع کل
1,274,779 دلار