آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 12 1394 بازرگان آلمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,348 183,028,296 Rls. 6,108 $
302 12 1394 بازرگان آلمان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 2,640 180,037,440 Rls. 6,011 $
303 12 1394 بازرگان آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 535 179,939,141 Rls. 6,007 $
304 12 1394 بازرگان آلمان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,375 177,715,130 Rls. 5,906 $
305 12 1394 بازرگان آلمان 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 1,304 177,651,562 Rls. 6,106 $
306 12 1394 بازرگان آلمان 40052000 محلول هاي کائوچو,ديسپرسيون هاي کائوچو,ولکانيزه نشدهبه استثناي تعرفه 40051000 1,800 176,192,982 Rls. 5,985 $
307 12 1394 بازرگان آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 200 175,945,680 Rls. 5,874 $
308 12 1394 بازرگان آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,368 172,148,836 Rls. 5,925 $
309 12 1394 بازرگان آلمان 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 1,324 171,547,038 Rls. 5,727 $
310 12 1394 بازرگان آلمان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 750 169,807,275 Rls. 5,668 $
311 12 1394 بازرگان آلمان 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 2,367 163,961,550 Rls. 5,473 $
312 12 1394 بازرگان آلمان 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 1,323 162,939,790 Rls. 5,395 $
313 12 1394 بازرگان آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 997 161,541,392 Rls. 5,379 $
314 12 1394 بازرگان آلمان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,565 160,635,828 Rls. 5,346 $
315 12 1394 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,977 160,594,890 Rls. 5,358 $
316 12 1394 بازرگان آلمان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 1,596 160,090,632 Rls. 5,304 $
317 12 1394 بازرگان آلمان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 1,494 158,653,590 Rls. 5,294 $
318 12 1394 بازرگان آلمان 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 466 157,290,881 Rls. 5,251 $
319 12 1394 بازرگان آلمان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 1,280 154,030,200 Rls. 5,100 $
320 12 1394 بازرگان آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,321 153,351,064 Rls. 5,310 $
321 12 1394 بازرگان آلمان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 724 152,492,182 Rls. 5,129 $
322 12 1394 بازرگان آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 532 140,226,284 Rls. 4,659 $
323 12 1394 بازرگان آلمان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 966 138,332,176 Rls. 4,618 $
324 12 1394 بازرگان آلمان 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 496 137,420,844 Rls. 4,587 $
325 12 1394 بازرگان آلمان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 2,055 136,820,736 Rls. 4,568 $
326 12 1394 بازرگان آلمان 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 1,362 135,630,870 Rls. 4,781 $
327 12 1394 بازرگان آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 2,134 135,307,841 Rls. 4,603 $
328 12 1394 بازرگان آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,756 132,507,760 Rls. 4,390 $
329 12 1394 بازرگان آلمان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,327 130,389,243 Rls. 4,599 $
330 12 1394 بازرگان آلمان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 441 129,530,063 Rls. 4,324 $
331 12 1394 بازرگان آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,260 128,571,060 Rls. 4,260 $
332 12 1394 بازرگان آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 925 120,526,243 Rls. 4,020 $
333 12 1394 بازرگان آلمان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,295 120,012,260 Rls. 3,985 $
334 12 1394 بازرگان آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,801 118,999,868 Rls. 3,953 $
335 12 1394 بازرگان آلمان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 239 117,357,870 Rls. 3,918 $
336 12 1394 بازرگان آلمان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 1,000 114,845,500 Rls. 3,833 $
337 12 1394 بازرگان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,223 114,793,996 Rls. 3,957 $
338 12 1394 بازرگان آلمان 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 215 114,660,857 Rls. 3,828 $
339 12 1394 بازرگان آلمان 85044020 شارژر باطري 670 112,170,618 Rls. 3,794 $
340 12 1394 بازرگان آلمان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 1,700 111,617,400 Rls. 3,776 $
341 12 1394 بازرگان آلمان 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 390 110,079,157 Rls. 3,910 $
342 12 1394 بازرگان آلمان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 1,913 108,308,025 Rls. 3,807 $
343 12 1394 بازرگان آلمان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 1,920 105,396,918 Rls. 3,519 $
344 12 1394 بازرگان آلمان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 656 102,186,548 Rls. 3,549 $
345 12 1394 بازرگان آلمان 73229010 ا جزا وقطعات دستگاههاي گرماتاب که درآنهاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت گازکارمي کند 1,867 98,068,251 Rls. 3,274 $
346 12 1394 بازرگان آلمان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 330 96,953,254 Rls. 3,316 $
347 12 1394 بازرگان آلمان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 200 96,755,600 Rls. 3,230 $
348 12 1394 بازرگان آلمان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 104 96,057,968 Rls. 3,207 $
349 12 1394 بازرگان آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 400 95,074,608 Rls. 3,216 $
350 12 1394 بازرگان آلمان 87088039 ----ساير قطعات كمك فنرها براي وسايل نقليه غير از سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 809 92,619,604 Rls. 3,069 $
351 12 1394 بازرگان آلمان 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 720 90,629,280 Rls. 3,024 $
352 12 1394 بازرگان آلمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 692 89,677,740 Rls. 2,994 $
353 12 1394 بازرگان آلمان 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 285 89,598,089 Rls. 2,991 $
354 12 1394 بازرگان آلمان 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,740 89,055,870 Rls. 2,973 $
355 12 1394 بازرگان آلمان 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 307 85,535,252 Rls. 2,845 $
356 12 1394 بازرگان آلمان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 1,340 83,846,636 Rls. 2,962 $
357 12 1394 بازرگان آلمان 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 100 81,572,128 Rls. 2,721 $
358 12 1394 بازرگان آلمان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 1,100 81,408,160 Rls. 2,718 $
359 12 1394 بازرگان آلمان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 400 81,146,549 Rls. 2,709 $
360 12 1394 بازرگان آلمان 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 1,037 80,799,120 Rls. 2,696 $
361 12 1394 بازرگان آلمان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 211 80,046,433 Rls. 2,672 $
362 12 1394 بازرگان آلمان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 625 79,533,781 Rls. 2,655 $
363 12 1394 بازرگان آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 177 78,291,419 Rls. 2,632 $
364 12 1394 بازرگان آلمان 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 555 77,817,380 Rls. 2,598 $
365 12 1394 بازرگان آلمان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 115 77,260,120 Rls. 2,562 $
366 12 1394 بازرگان آلمان 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 992 76,708,030 Rls. 2,542 $
367 12 1394 بازرگان آلمان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 810 74,884,949 Rls. 2,530 $
368 12 1394 بازرگان آلمان 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 590 74,275,223 Rls. 2,513 $
369 12 1394 بازرگان آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 270 70,499,365 Rls. 2,390 $
370 12 1394 بازرگان آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 595 68,762,520 Rls. 2,280 $
371 12 1394 بازرگان آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 925 68,073,746 Rls. 2,269 $
372 12 1394 بازرگان آلمان 75040000 پودروفلس نيکل. 50 65,482,760 Rls. 2,186 $
373 12 1394 بازرگان آلمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 530 63,107,100 Rls. 2,107 $
374 12 1394 بازرگان آلمان 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج . 631 61,243,973 Rls. 2,045 $
375 12 1394 بازرگان آلمان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 380 60,684,663 Rls. 2,156 $
376 12 1394 بازرگان آلمان 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 82 57,960,472 Rls. 1,924 $
377 12 1394 بازرگان آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 330 57,202,410 Rls. 1,923 $
378 12 1394 بازرگان آلمان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 450 54,325,800 Rls. 1,800 $
379 12 1394 بازرگان آلمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 839 51,541,247 Rls. 1,721 $
380 12 1394 بازرگان آلمان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 424 50,843,000 Rls. 1,701 $
381 12 1394 بازرگان آلمان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 350 49,166,338 Rls. 1,641 $
382 12 1394 بازرگان آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 164 48,433,492 Rls. 1,616 $
383 12 1394 بازرگان آلمان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 600 48,185,600 Rls. 1,600 $
384 12 1394 بازرگان آلمان 34012010 صابون مايع 315 48,046,560 Rls. 1,592 $
385 12 1394 بازرگان آلمان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 114 47,829,761 Rls. 1,586 $
386 12 1394 بازرگان آلمان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 240 46,706,932 Rls. 1,572 $
387 12 1394 بازرگان آلمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 138 46,673,821 Rls. 1,645 $
388 12 1394 بازرگان آلمان 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 112 45,938,200 Rls. 1,533 $
389 12 1394 بازرگان آلمان 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 150 45,419,467 Rls. 1,601 $
390 12 1394 بازرگان آلمان 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 414 43,260,100 Rls. 1,433 $
391 12 1394 بازرگان آلمان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 740 43,150,961 Rls. 1,487 $
392 12 1394 بازرگان آلمان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 100 40,112,423 Rls. 1,339 $
393 12 1394 بازرگان آلمان 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 39 39,043,574 Rls. 1,304 $
394 12 1394 بازرگان آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 210 37,836,091 Rls. 1,271 $
395 12 1394 بازرگان آلمان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 39 36,891,308 Rls. 1,232 $
396 12 1394 بازرگان آلمان 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر 175 35,363,674 Rls. 1,173 $
397 12 1394 بازرگان آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 168 34,181,959 Rls. 1,146 $
398 12 1394 بازرگان آلمان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 218 33,780,832 Rls. 1,127 $
399 12 1394 بازرگان آلمان 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 1,461 32,961,550 Rls. 1,103 $
400 12 1394 بازرگان آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 190 31,299,840 Rls. 1,045 $
مجموع کل
9,936,912,497 ريال
مجموع کل
334,090 دلار