آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1394 بازرگان آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 399 31,084,200 Rls. 1,032 $
402 12 1394 بازرگان آلمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 130 30,858,424 Rls. 1,030 $
403 12 1394 بازرگان آلمان 90318010 ترا ز بنايي 202 30,525,719 Rls. 1,080 $
404 12 1394 بازرگان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 1,000 30,184,000 Rls. 1,000 $
405 12 1394 بازرگان آلمان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 423 29,591,160 Rls. 996 $
406 12 1394 بازرگان آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 121 27,603,567 Rls. 938 $
407 12 1394 بازرگان آلمان 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 80 27,241,677 Rls. 909 $
408 12 1394 بازرگان آلمان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 260 24,907,932 Rls. 825 $
409 12 1394 بازرگان آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 150 24,305,978 Rls. 811 $
410 12 1394 بازرگان آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 159 24,179,546 Rls. 854 $
411 12 1394 بازرگان آلمان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 216 23,836,032 Rls. 792 $
412 12 1394 بازرگان آلمان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 165 21,449,813 Rls. 713 $
413 12 1394 بازرگان آلمان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 310 21,140,760 Rls. 706 $
414 12 1394 بازرگان آلمان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 660 21,110,530 Rls. 717 $
415 12 1394 بازرگان آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 200 20,666,880 Rls. 690 $
416 12 1394 بازرگان آلمان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 472 20,408,393 Rls. 681 $
417 12 1394 بازرگان آلمان 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 52 17,811,171 Rls. 595 $
418 12 1394 بازرگان آلمان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 164 17,211,834 Rls. 571 $
419 12 1394 بازرگان آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 41 15,707,763 Rls. 531 $
420 12 1394 بازرگان آلمان 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 205 15,320,772 Rls. 508 $
421 12 1394 بازرگان آلمان 87088029 ----سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت وتراكتوركشاورزي 96 15,042,501 Rls. 511 $
422 12 1394 بازرگان آلمان 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 92 14,547,375 Rls. 503 $
423 12 1394 بازرگان آلمان 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 23 14,333,312 Rls. 476 $
424 12 1394 بازرگان آلمان 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 10 13,750,389 Rls. 470 $
425 12 1394 بازرگان آلمان 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 170 12,881,816 Rls. 436 $
426 12 1394 بازرگان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 200 12,878,472 Rls. 452 $
427 12 1394 بازرگان آلمان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 180 12,359,690 Rls. 437 $
428 12 1394 بازرگان آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 70 12,183,038 Rls. 430 $
429 12 1394 بازرگان آلمان 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 85 11,886,336 Rls. 402 $
430 12 1394 بازرگان آلمان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 115 11,827,713 Rls. 402 $
431 12 1394 بازرگان آلمان 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 235 11,536,354 Rls. 406 $
432 12 1394 بازرگان آلمان 94043000 کيسه خوا ب 35 11,292,000 Rls. 375 $
433 12 1394 بازرگان آلمان 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 36 10,864,440 Rls. 360 $
434 12 1394 بازرگان آلمان 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 95 10,540,498 Rls. 349 $
435 12 1394 بازرگان آلمان 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 115 10,458,918 Rls. 351 $
436 12 1394 بازرگان آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 77 9,610,260 Rls. 321 $
437 12 1394 بازرگان آلمان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 146 8,128,350 Rls. 270 $
438 12 1394 بازرگان آلمان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 96 8,010,139 Rls. 275 $
439 12 1394 بازرگان آلمان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 70 7,829,120 Rls. 260 $
440 12 1394 بازرگان آلمان 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 140 7,690,903 Rls. 271 $
441 12 1394 بازرگان آلمان 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 60 7,487,634 Rls. 248 $
442 12 1394 بازرگان آلمان 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 208 7,380,150 Rls. 246 $
443 12 1394 بازرگان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 16 7,368,331 Rls. 247 $
444 12 1394 بازرگان آلمان 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 440 6,562,600 Rls. 219 $
445 12 1394 بازرگان آلمان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 4 6,338,010 Rls. 210 $
446 12 1394 بازرگان آلمان 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 70 6,324,360 Rls. 210 $
447 12 1394 بازرگان آلمان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 756 5,971,966 Rls. 199 $
448 12 1394 بازرگان آلمان 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 60 5,807,901 Rls. 194 $
449 12 1394 بازرگان آلمان 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 25 5,347,416 Rls. 190 $
450 12 1394 بازرگان آلمان 37071000 ا مولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 29 5,216,994 Rls. 174 $
451 12 1394 بازرگان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 20 5,016,000 Rls. 168 $
452 12 1394 بازرگان آلمان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 5 4,335,087 Rls. 145 $
453 12 1394 بازرگان آلمان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 12 3,672,646 Rls. 126 $
454 12 1394 بازرگان آلمان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 33 3,011,600 Rls. 100 $
455 12 1394 بازرگان آلمان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 1 2,971,584 Rls. 101 $
456 12 1394 بازرگان آلمان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 20 2,844,652 Rls. 101 $
457 12 1394 بازرگان آلمان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 28 1,547,808 Rls. 52 $
458 12 1394 بازرگان آلمان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 10 1,505,600 Rls. 50 $
459 12 1394 بازرگان آلمان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 35 1,140,474 Rls. 40 $
460 12 1394 بازرگان آلمان 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 6 1,087,272 Rls. 36 $
461 12 1394 بازرگان آلمان 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 1 358,029 Rls. 12 $
462 12 1394 بازرگان آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 5 301,050 Rls. 10 $
مجموع کل
794,394,938 ريال
مجموع کل
26,811 دلار