آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 121,798,771 936,602,587,755 Rls. 31,571,679 $
2 12 1394 بندر امام خميني آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 60,350,000 406,710,720,000 Rls. 13,474,381 $
3 12 1394 بندر امام خميني آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,803,436 77,152,695,035 Rls. 2,582,399 $
4 12 1394 بندر امام خميني آلمان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 173,394 32,046,544,010 Rls. 1,078,883 $
5 12 1394 بندر امام خميني آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 79,708 9,113,097,976 Rls. 301,965 $
6 12 1394 بندر امام خميني آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 350,280 6,943,644,132 Rls. 230,067 $
7 12 1394 بندر امام خميني آلمان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 25,000 4,746,620,736 Rls. 157,256 $
8 12 1394 بندر امام خميني آلمان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 885 4,509,552,019 Rls. 150,539 $
9 12 1394 بندر امام خميني آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 4,303 4,322,739,912 Rls. 143,080 $
10 12 1394 بندر امام خميني آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 82,661 4,212,516,000 Rls. 147,239 $
11 12 1394 بندر امام خميني آلمان 10011100 بذر گندم دروم 122,000 1,049,444,305 Rls. 39,242 $
12 12 1394 بندر امام خميني آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 10,650 952,134,432 Rls. 31,770 $
13 12 1394 بندر امام خميني آلمان 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 5,550 115,939,231 Rls. 4,184 $
14 12 1394 بندر امام خميني آلمان 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 1,000 52,140,269 Rls. 1,882 $
مجموع کل
1,488,530,375,812 ريال
مجموع کل
49,914,566 دلار