آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 35,557 79,902,487,621 Rls. 2,671,378 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 226,485 12,491,207,900 Rls. 414,590 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 119,218 7,335,999,000 Rls. 243,000 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 36,256 4,443,351,000 Rls. 155,322 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 69,137 4,406,552,000 Rls. 146,000 $
6 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 86,094 4,344,579,753 Rls. 150,595 $
7 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 42,820 3,626,150,000 Rls. 120,406 $
8 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 59,094 3,299,790,600 Rls. 114,193 $
9 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 68,480 3,259,626,350 Rls. 112,166 $
10 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 50,072 2,639,592,600 Rls. 88,260 $
11 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 60,540 2,460,729,500 Rls. 81,500 $
12 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 44,312 1,811,580,000 Rls. 60,000 $
13 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 52,800 1,524,172,950 Rls. 54,145 $
14 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 11,197 1,356,190,512 Rls. 46,757 $
15 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 10,177 1,354,294,392 Rls. 44,880 $
16 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 39,000 1,185,467,850 Rls. 42,113 $
17 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 19,090 1,008,833,140 Rls. 35,838 $
18 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,687 967,898,730 Rls. 32,067 $
19 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 4,950 830,555,000 Rls. 27,500 $
20 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,570 707,325,030 Rls. 24,723 $
21 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,800 475,681,500 Rls. 15,750 $
22 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 6,901 453,442,972 Rls. 15,023 $
23 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,489 422,702,000 Rls. 14,000 $
24 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,200 409,424,940 Rls. 13,668 $
25 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 4,310 399,572,460 Rls. 13,230 $
26 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 640 208,417,962 Rls. 6,901 $
27 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,430 166,715,040 Rls. 5,520 $
28 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,025 166,111,000 Rls. 5,500 $
29 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 84146010 ---هود آشپزخانه 1,320 126,848,400 Rls. 4,200 $
30 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 600 112,686,630 Rls. 3,954 $
31 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85165000 فر (oven) ميکروويو 1,936 109,633,260 Rls. 3,630 $
32 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 289 102,351,656 Rls. 3,591 $
33 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 320 51,513,888 Rls. 1,808 $
34 12 1394 منطقه آزاد حسن رود آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 84 6,342,420 Rls. 210 $
مجموع کل
142,167,828,056 ريال
مجموع کل
4,772,417 دلار