آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 636,778 110,173,480,470 Rls. 3,672,629 $
2 12 1394 جلفا ارمنستان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 755,000 32,398,534,000 Rls. 1,144,622 $
3 12 1394 جلفا ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,488,040 17,554,492,975 Rls. 590,916 $
4 12 1394 جلفا ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 78,412 14,078,911,611 Rls. 475,001 $
5 12 1394 جلفا ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 127,832 5,600,794,012 Rls. 197,572 $
6 12 1394 جلفا ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 153,800 4,247,274,052 Rls. 145,130 $
7 12 1394 جلفا ارمنستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 64,420 3,601,350,529 Rls. 121,799 $
8 12 1394 جلفا ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 107,671 2,983,451,532 Rls. 105,738 $
9 12 1394 جلفا ارمنستان 27030010 پيت ماس 598,645 1,788,889,499 Rls. 59,967 $
10 12 1394 جلفا ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 31,300 1,767,456,922 Rls. 59,338 $
11 12 1394 جلفا ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,120 1,416,432,885 Rls. 47,681 $
12 12 1394 جلفا ارمنستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 91,000 1,411,439,306 Rls. 47,117 $
13 12 1394 جلفا ارمنستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 21,421 1,124,032,024 Rls. 38,827 $
14 12 1394 جلفا ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 61,150 1,114,105,220 Rls. 37,165 $
15 12 1394 جلفا ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 54,278 943,980,384 Rls. 32,310 $
16 12 1394 جلفا ارمنستان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 4,853 933,028,472 Rls. 33,672 $
17 12 1394 جلفا ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 11,875 889,734,375 Rls. 29,688 $
18 12 1394 جلفا ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 13,260 741,288,900 Rls. 25,071 $
19 12 1394 جلفا ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 9,960 526,072,061 Rls. 17,480 $
20 12 1394 جلفا ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 6,040 343,652,596 Rls. 11,474 $
21 12 1394 جلفا ارمنستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 7,500 341,410,885 Rls. 11,397 $
22 12 1394 جلفا ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 5,120 291,308,161 Rls. 9,726 $
23 12 1394 جلفا ارمنستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,377 165,074,760 Rls. 5,508 $
24 12 1394 جلفا ارمنستان 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 2,020 121,668,640 Rls. 4,040 $
25 12 1394 جلفا ارمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 1,000 96,338,496 Rls. 3,216 $
26 12 1394 جلفا ارمنستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 240 63,198,420 Rls. 2,281 $
مجموع کل
204,717,401,187 ريال
مجموع کل
6,929,363 دلار