آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 789,014 16,727,151,325 Rls. 560,958 $
2 12 1394 اراك اسپانيا 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 63,829 4,299,259,346 Rls. 153,765 $
3 12 1394 اراك اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 16,080 1,316,691,664 Rls. 46,518 $
4 12 1394 اراك اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,480 195,034,400 Rls. 6,512 $
مجموع کل
22,538,136,735 ريال
مجموع کل
767,753 دلار