آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد اسپانيا 10011910 گندم دامي 9,218,150 57,543,121,544 Rls. 1,907,645 $
2 12 1394 مشهد اسپانيا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 148,887 10,267,996,911 Rls. 361,180 $
3 12 1394 مشهد اسپانيا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 3,990 8,044,765,832 Rls. 266,745 $
4 12 1394 مشهد اسپانيا 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 514,900 3,814,211,520 Rls. 126,248 $
5 12 1394 مشهد اسپانيا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 16,100 593,929,769 Rls. 20,892 $
6 12 1394 مشهد اسپانيا 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 214 407,409,123 Rls. 13,987 $
مجموع کل
80,671,434,699 ريال
مجموع کل
2,696,698 دلار