آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 5,050 1,106,913,492 Rls. 37,443 $
102 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 2,700 1,106,797,500 Rls. 36,646 $
103 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 8,250 1,048,845,112 Rls. 35,478 $
104 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,353 902,189,542 Rls. 30,014 $
105 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 12,701 898,710,795 Rls. 31,678 $
106 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 80,560 866,426,220 Rls. 28,729 $
107 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 176 847,296,450 Rls. 28,075 $
108 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 16,000 812,059,618 Rls. 26,904 $
109 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,900 808,100,000 Rls. 27,200 $
110 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 18,000 784,867,640 Rls. 26,193 $
111 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 920 781,561,686 Rls. 26,833 $
112 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 269 770,236,246 Rls. 25,613 $
113 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,000 721,224,000 Rls. 24,081 $
114 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 6,056 715,419,541 Rls. 23,935 $
115 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 25,000 593,648,475 Rls. 19,820 $
116 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,390 564,698,360 Rls. 18,988 $
117 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 956 475,283,518 Rls. 16,059 $
118 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 11,440 462,881,664 Rls. 15,372 $
119 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 140 436,495,703 Rls. 14,463 $
120 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 900 423,729,782 Rls. 14,432 $
121 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زسايرفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 650 373,391,451 Rls. 12,372 $
122 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 173 352,342,000 Rls. 11,707 $
123 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 15,000 343,946,000 Rls. 11,565 $
124 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,000 325,385,279 Rls. 11,130 $
125 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 24,992 319,165,266 Rls. 11,276 $
126 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 1,092 318,050,987 Rls. 10,919 $
127 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 165 291,750,455 Rls. 10,364 $
128 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 164 291,322,169 Rls. 9,746 $
129 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,440 287,347,334 Rls. 9,592 $
130 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 69 268,577,216 Rls. 9,031 $
131 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 5,880 267,786,842 Rls. 8,873 $
132 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 310 265,021,981 Rls. 8,782 $
133 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 90321000 ترموستات 18 248,794,595 Rls. 8,324 $
134 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 560 232,384,038 Rls. 7,915 $
135 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 141 218,007,760 Rls. 7,267 $
136 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 1,376 210,431,520 Rls. 6,972 $
137 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 348 209,229,750 Rls. 6,950 $
138 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7 198,234,092 Rls. 6,632 $
139 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 12 189,110,120 Rls. 6,359 $
140 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 1,900 184,521,540 Rls. 6,114 $
141 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 70 178,079,760 Rls. 6,326 $
142 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 92 177,905,857 Rls. 6,063 $
143 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 13,500 161,784,000 Rls. 5,400 $
144 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 17 155,342,360 Rls. 5,224 $
145 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,092 155,284,494 Rls. 5,160 $
146 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 322 150,758,286 Rls. 5,113 $
147 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85284190 مانيتور با صفحه نمايش تخت ومعمولي از نوع مورد استفاده با ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير از رديف 85284110 153 129,948,518 Rls. 4,338 $
148 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 192 96,202,915 Rls. 3,399 $
149 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 214 93,877,548 Rls. 3,223 $
150 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 88 93,223,820 Rls. 3,135 $
151 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 678 92,203,513 Rls. 3,200 $
152 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 162 87,106,169 Rls. 2,908 $
153 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 531 74,563,105 Rls. 2,489 $
154 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 340 62,342,281 Rls. 2,123 $
155 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 74 60,417,300 Rls. 2,096 $
156 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 260 44,987,363 Rls. 1,592 $
157 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 25 44,152,242 Rls. 1,474 $
158 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 12 43,369,520 Rls. 1,458 $
159 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3 20,513,793 Rls. 700 $
160 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 39 17,635,165 Rls. 593 $
161 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 24 14,985,140 Rls. 504 $
162 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 50 14,810,242 Rls. 520 $
163 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 95069110 دستگاه TRAD MILL 177 13,413,578 Rls. 446 $
164 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 11 10,454,046 Rls. 350 $
165 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 10 10,048,835 Rls. 333 $
166 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 2 4,571,857 Rls. 160 $
167 12 1394 سهلان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 30 3,503,019 Rls. 118 $
مجموع کل
22,533,670,466 ريال
مجموع کل
758,294 دلار