آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 935,940 89,322,648,165 Rls. 2,986,273 $
2 12 1394 قشم امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 449,543 87,679,217,745 Rls. 2,931,835 $
3 12 1394 قشم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,660,000 78,329,562,120 Rls. 2,670,325 $
4 12 1394 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,398,990 65,692,865,954 Rls. 2,213,910 $
5 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 164,154 52,824,031,115 Rls. 1,774,841 $
6 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 127,230 40,859,883,251 Rls. 1,373,531 $
7 12 1394 قشم امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 280,282 32,662,766,839 Rls. 1,096,115 $
8 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 15,021 30,292,857,476 Rls. 1,018,017 $
9 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 148,532 23,102,804,086 Rls. 786,769 $
10 12 1394 قشم امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 209,420 22,113,202,384 Rls. 765,188 $
11 12 1394 قشم امارات متحده عربي 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 1,388,638 21,556,944,293 Rls. 713,801 $
12 12 1394 قشم امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 241,140 16,001,674,936 Rls. 531,101 $
13 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 90,853 15,930,575,910 Rls. 548,451 $
14 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 398,280 15,464,043,882 Rls. 521,425 $
15 12 1394 قشم امارات متحده عربي 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 587,317 15,399,255,403 Rls. 510,291 $
16 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 55,316 12,982,296,586 Rls. 444,315 $
17 12 1394 قشم امارات متحده عربي 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 40,835 10,295,659,505 Rls. 344,015 $
18 12 1394 قشم امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 220,710 10,040,551,392 Rls. 332,557 $
19 12 1394 قشم امارات متحده عربي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 78,027 9,954,173,561 Rls. 335,733 $
20 12 1394 قشم امارات متحده عربي 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 1,440 9,421,668,473 Rls. 333,967 $
21 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 169,121 9,039,006,410 Rls. 305,322 $
22 12 1394 قشم امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 15,000 8,721,298,998 Rls. 301,254 $
23 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 72,799 6,476,114,479 Rls. 215,228 $
24 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 15,169 6,002,480,680 Rls. 201,775 $
25 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 105,070 5,948,693,962 Rls. 197,645 $
26 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 116,875 5,500,776,380 Rls. 192,686 $
27 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 31,263 5,489,441,700 Rls. 186,970 $
28 12 1394 قشم امارات متحده عربي 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 229,258 5,234,006,600 Rls. 173,300 $
29 12 1394 قشم امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 96,294 5,233,795,186 Rls. 173,293 $
30 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4,011 5,155,183,369 Rls. 173,457 $
31 12 1394 قشم امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,500 5,038,142,502 Rls. 178,473 $
32 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 34,000 4,827,000,000 Rls. 165,110 $
33 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 4,283 3,761,540,656 Rls. 125,695 $
34 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 45,000 3,624,240,000 Rls. 120,000 $
35 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 23,150 2,746,563,860 Rls. 96,812 $
36 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 15,696 2,720,411,719 Rls. 91,031 $
37 12 1394 قشم امارات متحده عربي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 23,206 2,694,607,752 Rls. 89,353 $
38 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,605 2,636,744,260 Rls. 87,525 $
39 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 29,723 2,506,646,066 Rls. 83,241 $
40 12 1394 قشم امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 31,462 2,402,293,261 Rls. 83,967 $
41 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 11,645 2,334,039,672 Rls. 77,304 $
42 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62093000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زا لياف سنتتيک 14,032 2,170,029,873 Rls. 72,124 $
43 12 1394 قشم امارات متحده عربي 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 24,038 2,044,068,907 Rls. 67,687 $
44 12 1394 قشم امارات متحده عربي 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 12,807 1,994,125,042 Rls. 66,782 $
45 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 12,236 1,985,116,509 Rls. 65,851 $
46 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 8,977 1,961,816,546 Rls. 65,023 $
47 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 26,645 1,843,142,838 Rls. 61,430 $
48 12 1394 قشم امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,409 1,768,512,570 Rls. 58,577 $
49 12 1394 قشم امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 6,878 1,768,002,226 Rls. 59,018 $
50 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 12,867 1,761,717,366 Rls. 60,250 $
51 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 14,765 1,631,479,876 Rls. 54,985 $
52 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 16,005 1,620,490,923 Rls. 54,994 $
53 12 1394 قشم امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 35,632 1,613,114,088 Rls. 53,448 $
54 12 1394 قشم امارات متحده عربي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 16,080 1,579,564,600 Rls. 52,300 $
55 12 1394 قشم امارات متحده عربي 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 220,000 1,533,368,501 Rls. 52,766 $
56 12 1394 قشم امارات متحده عربي 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 11,500 1,389,096,910 Rls. 47,601 $
57 12 1394 قشم امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,129 1,343,224,138 Rls. 44,518 $
58 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48131000 کاغذ سيگار,به شکل دفترچه يا لوله 20,109 1,336,144,733 Rls. 44,373 $
59 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 21,095 1,213,110,052 Rls. 40,191 $
60 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,940 1,074,134,676 Rls. 35,565 $
61 12 1394 قشم امارات متحده عربي 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 45,600 1,061,196,768 Rls. 35,424 $
62 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 16,684 1,012,066,377 Rls. 33,605 $
63 12 1394 قشم امارات متحده عربي 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 7,555 964,318,375 Rls. 31,931 $
64 12 1394 قشم امارات متحده عربي 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 18,613 874,264,172 Rls. 28,989 $
65 12 1394 قشم امارات متحده عربي 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 10,988 767,206,304 Rls. 26,816 $
66 12 1394 قشم امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 11,900 701,172,720 Rls. 23,280 $
67 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 22,191 681,447,214 Rls. 23,328 $
68 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62061000 از الياف سنتتيك يا مصنوعي 3,851 627,508,620 Rls. 20,844 $
69 12 1394 قشم امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,126 618,755,772 Rls. 20,502 $
70 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 13,745 615,294,384 Rls. 20,588 $
71 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,816 614,661,341 Rls. 20,868 $
72 12 1394 قشم امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 569,881,997 Rls. 20,134 $
73 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 2,866 521,648,544 Rls. 17,314 $
74 12 1394 قشم امارات متحده عربي 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 8,040 519,446,400 Rls. 17,609 $
75 12 1394 قشم امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 4,970 458,164,340 Rls. 15,170 $
76 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,015 431,095,982 Rls. 14,601 $
77 12 1394 قشم امارات متحده عربي 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 4,266 387,765,488 Rls. 12,848 $
78 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,047 386,760,844 Rls. 12,952 $
79 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 1,557 307,699,980 Rls. 10,260 $
80 12 1394 قشم امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 6,873 295,786,900 Rls. 9,800 $
81 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62011300 پالتوونيم پالتو,ردا,باراني ، شنل وشنل باشلق دا ر,مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 2,491 287,001,195 Rls. 9,538 $
82 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,559 276,188,458 Rls. 9,148 $
83 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,468 268,841,014 Rls. 8,902 $
84 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 2,147 267,635,838 Rls. 8,934 $
85 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,188 260,490,849 Rls. 8,872 $
86 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 2,178 254,238,734 Rls. 8,424 $
87 12 1394 قشم امارات متحده عربي 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 16,530 240,483,425 Rls. 7,963 $
88 12 1394 قشم امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,310 198,440,075 Rls. 6,575 $
89 12 1394 قشم امارات متحده عربي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 2,874 159,437,475 Rls. 5,283 $
90 12 1394 قشم امارات متحده عربي 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 1,857 158,561,032 Rls. 5,256 $
91 12 1394 قشم امارات متحده عربي 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,499 152,822,120 Rls. 5,060 $
92 12 1394 قشم امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,107 145,705,080 Rls. 4,825 $
93 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,439 144,667,281 Rls. 4,862 $
94 12 1394 قشم امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 1,330 142,100,410 Rls. 4,705 $
95 12 1394 قشم امارات متحده عربي 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف ) 1,462 135,486,172 Rls. 4,486 $
96 12 1394 قشم امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 1,438 134,939,251 Rls. 4,471 $
97 12 1394 قشم امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,215 130,246,125 Rls. 4,313 $
98 12 1394 قشم امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 1,068 128,811,530 Rls. 4,265 $
99 12 1394 قشم امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 1,000 128,320,250 Rls. 4,250 $
100 12 1394 قشم امارات متحده عربي 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 2,307 127,801,622 Rls. 4,234 $
مجموع کل
805,808,331,421 ريال
مجموع کل
27,150,609 دلار