آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 قشم امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,235 125,338,300 Rls. 4,150 $
102 12 1394 قشم امارات متحده عربي 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 1,732 120,690,843 Rls. 4,001 $
103 12 1394 قشم امارات متحده عربي 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 28 118,308,624 Rls. 3,962 $
104 12 1394 قشم امارات متحده عربي 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 2,965 113,724,720 Rls. 3,858 $
105 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62041990 ---لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 893 113,323,636 Rls. 3,783 $
106 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 867 113,083,988 Rls. 3,775 $
107 12 1394 قشم امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 840 110,690,330 Rls. 3,665 $
108 12 1394 قشم امارات متحده عربي 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج . 152 69,341,184 Rls. 2,304 $
109 12 1394 قشم امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 230 64,589,480 Rls. 2,140 $
110 12 1394 قشم امارات متحده عربي 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 810 64,470,695 Rls. 2,135 $
111 12 1394 قشم امارات متحده عربي 27101920 گريس 1,200 63,375,900 Rls. 2,100 $
112 12 1394 قشم امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 320 61,895,650 Rls. 2,050 $
113 12 1394 قشم امارات متحده عربي 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 1,800 61,871,050 Rls. 2,050 $
114 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 779 61,578,646 Rls. 2,042 $
115 12 1394 قشم امارات متحده عربي 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 500 44,260,201 Rls. 1,508 $
116 12 1394 قشم امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 510 42,256,200 Rls. 1,400 $
117 12 1394 قشم امارات متحده عربي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 545 41,731,514 Rls. 1,382 $
118 12 1394 قشم امارات متحده عربي 62092000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زپنبه. 792 39,427,048 Rls. 1,316 $
119 12 1394 قشم امارات متحده عربي 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 509 37,233,132 Rls. 1,233 $
120 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 420 35,248,760 Rls. 1,186 $
121 12 1394 قشم امارات متحده عربي 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 538 32,474,756 Rls. 1,076 $
122 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 300 30,982,141 Rls. 1,055 $
123 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 60 26,508,432 Rls. 942 $
124 12 1394 قشم امارات متحده عربي 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 280 25,421,684 Rls. 842 $
125 12 1394 قشم امارات متحده عربي 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 918 24,984,708 Rls. 828 $
126 12 1394 قشم امارات متحده عربي 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 320 23,972,000 Rls. 800 $
127 12 1394 قشم امارات متحده عربي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 372 20,229,310 Rls. 670 $
128 12 1394 قشم امارات متحده عربي 95066910 توپ تنيس به ا ستثناي تنيس روي چمن وروي ميز 57 16,871,470 Rls. 559 $
129 12 1394 قشم امارات متحده عربي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 240 15,282,150 Rls. 510 $
130 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 170 15,183,210 Rls. 511 $
131 12 1394 قشم امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 38 12,604,421 Rls. 418 $
132 12 1394 قشم امارات متحده عربي 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 200 12,379,130 Rls. 410 $
133 12 1394 قشم امارات متحده عربي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 162 12,289,958 Rls. 408 $
134 12 1394 قشم امارات متحده عربي 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 80 6,765,248 Rls. 224 $
135 12 1394 قشم امارات متحده عربي 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 176 4,203,840 Rls. 140 $
136 12 1394 قشم امارات متحده عربي 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 6 3,327,238 Rls. 111 $
137 12 1394 قشم امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10 861,607 Rls. 30 $
مجموع کل
1,786,781,203 ريال
مجموع کل
59,573 دلار