آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 12,149 7,582,201,906 Rls. 261,986 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 25,419 6,453,513,500 Rls. 219,621 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 23,419 1,711,043,467 Rls. 57,535 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار اندونزي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,330 1,387,314,000 Rls. 46,000 $
مجموع کل
17,134,072,873 ريال
مجموع کل
585,143 دلار