آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 120 55,695,000 Rls. 1,863 $
102 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 320 52,008,600 Rls. 1,724 $
103 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 345 51,568,535 Rls. 1,825 $
104 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 17 50,072,154 Rls. 1,812 $
105 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 130 45,074,652 Rls. 1,582 $
106 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 150 43,065,327 Rls. 1,530 $
107 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 69 40,650,972 Rls. 1,471 $
108 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 190 39,112,416 Rls. 1,305 $
109 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 703 36,060,324 Rls. 1,274 $
110 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 70 30,770,922 Rls. 1,022 $
111 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 100 28,819,000 Rls. 957 $
112 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 18 28,505,099 Rls. 996 $
113 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 90 24,628,027 Rls. 854 $
114 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34021310 الكل چرب اتوكسيله 100 23,433,600 Rls. 798 $
115 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 50 21,692,880 Rls. 719 $
116 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 30 15,982,000 Rls. 533 $
117 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 37 6,647,955 Rls. 238 $
118 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 17 4,478,760 Rls. 159 $
مجموع کل
598,266,223 ريال
مجموع کل
20,662 دلار