آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 655 3,052,380,156 Rls. 103,238 $
102 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 466 3,014,362,918 Rls. 104,232 $
103 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 323 2,923,094,940 Rls. 103,026 $
104 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29343000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه فنوتيازين (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد 275 2,886,683,750 Rls. 97,646 $
105 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 3,524 2,859,641,539 Rls. 97,021 $
106 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 2,014 2,819,253,955 Rls. 93,488 $
107 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,482 2,782,555,295 Rls. 92,888 $
108 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 450 2,738,837,568 Rls. 93,897 $
109 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90321000 ترموستات 1,177 2,699,345,316 Rls. 93,152 $
110 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 497 2,685,998,088 Rls. 90,409 $
111 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 1,104 2,661,078,257 Rls. 89,261 $
112 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 848 2,644,463,744 Rls. 89,140 $
113 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 2,803 2,567,124,430 Rls. 87,462 $
114 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 1 2,429,221,000 Rls. 80,456 $
115 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 2,115 2,395,951,600 Rls. 79,942 $
116 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 750 2,392,851,262 Rls. 79,634 $
117 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,702 2,371,419,639 Rls. 80,830 $
118 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 90 2,365,439,574 Rls. 80,609 $
119 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 552 2,322,472,967 Rls. 78,796 $
120 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 989 2,316,792,028 Rls. 78,189 $
121 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29214920 نورتريپتيلن 753 2,303,525,494 Rls. 81,382 $
122 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 64 2,301,576,754 Rls. 77,199 $
123 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,058 2,272,560,070 Rls. 76,833 $
124 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,409 2,265,036,825 Rls. 77,649 $
125 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 2,280 2,134,145,000 Rls. 70,890 $
126 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 49 2,107,721,493 Rls. 70,009 $
127 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,194 2,102,538,715 Rls. 69,886 $
128 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 7,441 2,086,345,603 Rls. 69,611 $
129 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 7 2,065,440,125 Rls. 68,428 $
130 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 507 2,036,610,632 Rls. 68,873 $
131 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 857 2,036,135,664 Rls. 68,256 $
132 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 848 2,023,118,560 Rls. 67,903 $
133 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 2,424 2,000,603,578 Rls. 68,654 $
134 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 200 1,944,840,000 Rls. 64,486 $
135 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 243 1,903,290,810 Rls. 63,665 $
136 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,091 1,893,220,035 Rls. 64,239 $
137 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 861 1,885,271,601 Rls. 62,968 $
138 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,471 1,866,258,671 Rls. 62,923 $
139 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,106 1,862,535,281 Rls. 64,012 $
140 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 206 1,852,408,985 Rls. 62,445 $
141 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 900 1,850,305,378 Rls. 63,265 $
142 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 100 1,849,816,500 Rls. 61,759 $
143 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,303 1,833,579,988 Rls. 62,530 $
144 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 2,275 1,829,422,895 Rls. 60,609 $
145 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 4,524 1,807,161,134 Rls. 60,285 $
146 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,151 1,800,187,360 Rls. 62,563 $
147 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29054500 گليسرول 1,200 1,773,427,363 Rls. 61,077 $
148 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,293 1,761,564,474 Rls. 59,838 $
149 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,190 1,730,410,933 Rls. 58,303 $
150 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,840 1,648,073,393 Rls. 56,051 $
151 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 650 1,636,140,357 Rls. 54,282 $
152 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 660 1,625,659,996 Rls. 53,868 $
153 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 55 1,624,421,334 Rls. 54,076 $
154 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09012220 به صورت كوبيده در بستهکبندي غير خردهکفروشي 6,569 1,603,250,880 Rls. 53,243 $
155 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 190 1,594,089,764 Rls. 54,995 $
156 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 565 1,568,538,498 Rls. 52,354 $
157 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,627 1,566,833,054 Rls. 52,370 $
158 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,340 1,552,596,736 Rls. 51,534 $
159 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 200 1,506,539,742 Rls. 50,290 $
160 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,466 1,463,347,877 Rls. 50,423 $
161 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 700 1,428,301,129 Rls. 48,490 $
162 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 67 1,421,402,229 Rls. 47,444 $
163 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 1,092 1,401,534,851 Rls. 47,445 $
164 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 336 1,401,482,057 Rls. 47,360 $
165 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 278 1,371,484,769 Rls. 45,439 $
166 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 1,609 1,348,356,090 Rls. 44,730 $
167 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 638 1,335,805,339 Rls. 46,383 $
168 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30191200 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 210 1,327,657,398 Rls. 43,985 $
169 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,703 1,320,638,398 Rls. 44,068 $
170 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 585 1,314,144,000 Rls. 43,538 $
171 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 341 1,304,609,040 Rls. 44,417 $
172 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 22 1,285,552,595 Rls. 43,043 $
173 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 47 1,262,905,573 Rls. 41,955 $
174 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 107 1,260,927,120 Rls. 42,284 $
175 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29337200 كلوبازام (INN) و متي پريلون (INN) 30 1,250,436,501 Rls. 41,800 $
176 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,042 1,235,783,527 Rls. 41,493 $
177 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 824 1,229,781,246 Rls. 41,017 $
178 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 804 1,226,646,091 Rls. 40,960 $
179 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 1,634 1,210,465,839 Rls. 40,194 $
180 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 965 1,186,092,000 Rls. 39,297 $
181 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 32 1,178,009,006 Rls. 40,260 $
182 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 379 1,167,007,474 Rls. 40,859 $
183 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 570 1,163,914,408 Rls. 38,662 $
184 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 15 1,158,240,724 Rls. 38,964 $
185 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 524 1,151,899,014 Rls. 39,040 $
186 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,019 1,149,344,037 Rls. 38,669 $
187 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 175 1,145,000,214 Rls. 40,360 $
188 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 620 1,123,385,220 Rls. 37,379 $
189 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 490 1,113,638,400 Rls. 36,861 $
190 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 413 1,108,227,105 Rls. 37,496 $
191 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,642 1,104,226,383 Rls. 36,930 $
192 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 12092910 تخم چمن براي كشت 2,000 1,080,752,753 Rls. 36,968 $
193 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85177020 آنتن مخابراتي 1,106 1,080,168,550 Rls. 37,666 $
194 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,184 1,070,563,601 Rls. 35,534 $
195 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 174 1,060,961,100 Rls. 35,670 $
196 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 935 1,059,865,342 Rls. 36,639 $
197 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 771 1,059,473,883 Rls. 35,839 $
198 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 576 1,056,843,383 Rls. 35,649 $
199 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 4,831 1,052,477,507 Rls. 36,488 $
200 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,369 1,035,786,094 Rls. 35,938 $
مجموع کل
175,741,309,566 ريال
مجموع کل
5,934,556 دلار